વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ (Antonyms)
try Again
Tip1:hello
Lesson 139
વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ (Antonyms)
ટીપ
Narrow = સાંકડો
Antonyms = વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ
Broad = પહોળું
તે શબ્દો જે કોઈ અન્ય શબ્દો નો વિપરીત અર્થ દર્શાવે છે, Antonyms (વિરુદ્ધાર્થી શબ્દો) કહેવાય છે.
Pass (સફળ) Fail (અસફળ)
Idle (નિષ્ક્રિય) Active (સક્રિય)
Afraid (ડરી ગયેલું) Confident (આત્મવિશ્વાસી)
Ancient (જૂનું) Modern (આધુનિક)
Arrive (પહોચવું) Depart (રવાના)
Arrogant (અભિમાની) Humble (વિનમ્ર)
Attack (હુમલો) Defend (બચાવ)
Temporary (અસ્થાયી) Permanent (સ્થાયી)
Brave (બહાદુર) Coward (ડરપોક)
Increase (વધવું) Decrease (ઘટવું)
divide (અલગ કરવું) unite (સંગઠિત કરવું)
take (લેવું) give (આપવું)
forget (ભૂલવું) remember (યાદ રાખવું)
freeze (જામવું) melt (પિઘળવું)
full (ભરેલું) empty (ખાલી)
giant (વિશાળ) dwarf (ઠીંગણું)
guilty (દોષી) innocent (નિર્દોષ)
include (શામેલ કરવું) exclude (અલગ કરવું)
like (પસંદ) dislike (નાપસંદ)
compliment (પ્રશંસા) insult (અપમાન)
liquid (પ્રવાહી) solid (ઘન)
deserted (વેરાન) crowded (ગીચ)
major (મોટું) minor (નાનું)
mature (પરિપક્વ) immature (અપરિપક્વ)
maximum (સૌથી વધુ) minimum (સૌથી ઓછું)
noisy (ઘોંઘાટિયું) quiet (શાંત)
partial (આંશિક) complete (પૂરું)
passive (નિષ્ક્રિય) active (સક્રિય)
strength (તાકાત) weakness (કમજોરી)
profit (લાભ) loss (નુકસાન)
'Like (પસંદ) નું antonym શું થશે?' ;
Alike
Dislike
Bad
Sober
'Modern નું antonym શું થશે?' ;
Humble
Inmodern
Crowded
Ancient
'Innocent નું antonym શું થશે?' ;
Guilty
Uninnoncent
Guilt
Humble
'Solid નું antonym શું થશે?' ;
Water
Liquid
Hard
Empty
'Immature નું antonym શું થશે?' ;
Ammature
Decent
Mature
Insult
'Loss નું antonym શું થશે?' ;
Profit
Find
Found
Active
'Weakness નું antonym શું થશે?' ;
Weakless
Strong
Weakfull
Strength
ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો
She used to be arrogant but now she is very ______
humble
disarrogant
active
slow
ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો
Ice is solid, but when we heat it turns into ______
hard
liquid
melt
active
ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો
You decide whether you want to include or ______
go
exit
exclude
apart
ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો
She is a temporary employee, but she'll become ______
fix
confirm
final
permanent
ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો
Everyone found him guilty but he was ______
innocent
bad
poor
active
'Fail નું antonym શું થશે?' ;
Deflate
Pass
Complete
Loss
'Arrive નું antonym શું થશે?' ;
Go
Fall
Sharp
Depart
'Remember નું antonym શું થશે?' ;
Passed
Forget
Defend
Insult
'Defend નું antonym શું થશે?' ;
Adefend
Active
Attack
Complete
=
!
સાંભળો
ટીપ
આગળનો શબ્દ