വിരുദ്ധപദം (Antonyms)
try Again
Tip1:hello
Lesson 139
വിരുദ്ധപദം (Antonyms)
ടിപ്
Narrow = വീതി കുറഞ്ഞ
Antonyms = വിരുദ്ധപദം
Broad = വീതിയുള്ള
വാക്കുകളുടെ വിപരീതം കാണിക്കുന്ന വാക്കുകളെ, Antonyms (വിരുദ്ധപദം) എന്ന് പറയുന്നു.
pass (വിജയം) fail (പരാജയം)
idle (അലസമായ) active (സജീവമായ)
afraid (പേടിച്ച്) confident (ആത്മവിശ്വാസം)
ancient (പഴയ) modern (പുതിയ)
arrive (എത്തിച്ചേരുക) depart (പുറപ്പെടൽ)
arrogant (ദുരഭിമാനം) humble (വിനീതം)
attack (ആക്രമണം) defend (പ്രതിരോധിക്കുക)
temporary (താത്ക്കാലികമായ) permanent (സ്ഥിരമായ)
brave (ധീരതയുള്ള) coward (ഭീരു)
increase (കൂടുക) decrease (കുറയുക)
divide (വേർപെടുത്തുക) unite (യോജിപ്പിക്കുക)
take (എടുക്കുക) give (കൊടുക്കുക)
forget (മറക്കുക) remember (ഓർമിക്കുക)
freeze (മരവിക്കുക) melt (ഉരുകുക)
full (നിറഞ്ഞ) empty (ഒഴിഞ്ഞ)
giant (വിശാലം) dwarf (ചെറിയ)
guilty (കുറ്റക്കാരൻ) innocent (നിരപരാധി)
include (ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത്) exclude (ഉൾപ്പെടാത്തത്)
like (ഇഷ്ടം) dislike (അനിഷ്ടം)
compliment (അഭിനന്ദനം) insult (അധിക്ഷേപം)
liquid (ദ്രവ്യം) solid (ഖരം)
deserted (വിജനമായ) crowded (തിങ്ങിയ)
major (വലിയ) minor (ചെറിയ)
mature (പക്വം ആയ) immature (അപക്വം ആയ)
maximum (ഏറ്റവും കൂടുതൽ) minimum (ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ)
noisy (ശബ്ദം ഉള്ള) quiet (നിശബ്ദമായ)
partial (അപൂർണ്ണമായ) complete (പൂർണ്ണമായ)
passive (അലസമായ) active (സജീവമായ)
strength (ശക്തി) weakness (ബലഹീനത)
profit (ലാഭം) loss (നഷ്ടം)
'Like (ഇഷ്ടം) ഇന്റെ antonym എന്താകും?' ;
Alike
Dislike
Bad
Sober
'Modern ഇന്റെ antonym എന്താകും?' ;
Humble
Inmodern
Crowded
Ancient
'Innocent ഇന്റെ antonym എന്താകും?' ;
Guilty
Uninnoncent
Guilt
Humble
'Solid ഇന്റെ antonym എന്താകും?' ;
Water
Liquid
Hard
Empty
'Immature ഇന്റെ antonym എന്താകും?' ;
Ammature
Decent
Mature
Insult
'Loss ഇന്റെ antonym എന്താകും?' ;
Profit
Find
Found
Active
'Weakness ഇന്റെ antonym എന്താകും?' ;
Weakless
Strong
Weakfull
Strength
കാണാതായ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക
She used to be arrogant but now she is very ______
humble
disarrogant
active
slow
കാണാതായ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക
Ice is solid, but when we heat it turns into ______
hard
liquid
melt
active
കാണാതായ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക
You decide whether you want to include or ______
go
exit
exclude
apart
കാണാതായ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക
She is a temporary employee, but she'll become ______
fix
confirm
final
permanent
കാണാതായ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക
Everyone found him guilty but he was ______
innocent
bad
poor
active
'Fail ഇന്റെ antonym എന്താകും?' ;
Deflate
Pass
Complete
Loss
'Arrive ഇന്റെ antonym എന്താകും?' ;
Go
Fall
Sharp
Depart
'Remember ഇന്റെ antonym എന്താകും?' ;
Passed
Forget
Defend
Insult
'Defend ഇന്റെ antonym എന്താകും?' ;
Adefend
Active
Attack
Complete
=
!
കേൾക്കുക
ടിപ്
അടുത്ത വാക്ക്