Sentence & Question structure : अंग्रेजी मा वाक्य र प्रश्न संरचना गर्न सिक्नुहोस्
try Again
Tip1:hello
Lesson 14
Sentence & Question structure : अंग्रेजी मा वाक्य र प्रश्न संरचना गर्न सिक्नुहोस्
टिप
I am = हो.
अंग्रेज़ी मा, \'सहायक क्रिया\' (AM =हो ) \'object\' () भन्दा अगाडी आउछ.
=
टिप
My name is = मेरो नाम हो.
अंग्रेज़ी मा, \'सहायक क्रिया\' (is = हो) \'object\' () भन्दा अगाडी आउछ.
=
टिप
I speak . = बोल्छु.
अंग्रेज़ी मा, \'सहायक क्रिया\' (speak = बोल्छु) \'object\' ( = ) भन्दा अगाडी आउछ.
=
हो.
  • is
  • am
  • I
  • .
  • are
  बोल्छु.
  • is
  • speak
  • I
  • am
  मेरो नाम हो.
  • is
  • .
  • I
  • my
  • name
  तपाईको नाम हो.
  • is
  • .
  • am
  • your
  • name
  उहाँ बाट हुनुहुन्छ​.
  • is
  • from
  • she
  • does
  • belongs
  म एक अध्यापक/अध्यापिका हूँ.
  • am
  • teacher.
  • I
  • a
  • the
  • is
  टिप
  Are you = के तपाई हो?
  हो/ होइन​ मा जवाफ दिन सक्ने प्रश्न (is/am/are/do/does/have/has) आदि बाट शुरू हुन्छ.

  जुन प्रश्न मा कुनै क्रिया (verb) हुदैन, त्यस्लाइ is/am/are बाट शुरू गर्नुहोस्.
  =
  टिप
  Is she from ? = के उनि बाट हुन्?
  हो/ होइन मा जवाफ दिन सक्ने प्रश्न (is/am/are/do/does/have/has) आदि बाट शुरू हुन्छ.

  जुन प्रश्न मा कुनै क्रिया (verb) हुदैन, त्यस्लाइ (is/am/are) बाट शुरू गर्नुहोस.
  Am I from ? = के म बाट हो?
  टिप
  Does he speak English? = के ऊ अंग्रेज़ी बोल्छ?
  हो/ होइन मा जवाफ दिन सक्ने प्रश्न (is/am/are/do/does/have/has) आदि बाट शुरू हुन्छ.

  जुन प्रश्न मा कुनै काम भइरहेको हो वा क्रिया हो (जस्तै बोल्न/ खान) त्यस्लाइ 'do/does' बाट शुरू गर्नुहोस.
  Do they dance? = के उनिहरु नाच्छन्​?
  के उनीहरु बाट हुन्?
  • are
  • from
  • they
  • ?
  • do
  के तपाई बोल्नुहुन्छ​?
  • are
  • do
  • speak
  • you
  • ?
  के तपाई एक छात्र हो?
  • is
  • student
  • are
  • you
  • a
  • ?
  के उनी स्याउ खान्छिन?
  • does
  • eat
  • apples
  • she
  • ?
  • do
  के उहाँहरु अंग्रेज़ी बोल्नुहुन्छ?
  • does
  • they
  • speak
  • English
  • ?
  • do
  =
  !
  सुन्नुहोस्
  टिप
  अर्को शब्द