आफ्नो परिवार को विवरण दिनु
try Again
Tip1:hello
Lesson 140
आफ्नो परिवार को विवरण दिनु
My=मेरी
daughter=छोरी
is married to=को विवाह भ​एको छ
a=एक
Our=हाम्रो
children=छोराछोरी
go to=जान्छन्
a boarding school=एउटा बोर्डिंग स्कूल
मिसिंग शब्द छनौट गरेर रिक्त स्थान भर्नुहोस्
My parents are very old and ______
they are retired
we are retired
they is retired
they are retire
मिसिंग शब्द छनौट गरेर रिक्त स्थान भर्नुहोस्
We ______
is have
have
having
have to
My=मेरो
husband=श्रिमान्
and I=र म
run=चलाउछौ
टिप
My sister and I run a boutique = मेरी बहिनी र म एउटा बूटिक चलाउछौ
मेरी बहिनी र म = My sister and I
यस्तो वाक्यहरुमा 'I' सधैं पछि आउछ. I and my sister गलत हो
'हाम्रो छोरा विदेश मा काम गर्छ' को अंग्रेज़ी मा अनुवाद के हुन्छ?;
Our son works abroad
Our son worked abroad.
Our son works foreign
Our son working abroad.
'सचिन तिन्टै बच्चाहरुमा सबभन्दा ठुलो छ' को अंग्रेज़ी मा अनुवाद के हुन्छ?;
Sachin is the oldest of the three children
Sachin is the most oldest of the three children
Sachin is the oldest of the three childs
Sachin is the oldest of the three childrens
'मेरो बुवा र म एउटा व्यवसाय चलाउछौ' को अंग्रेज़ी मा अनुवाद के हुन्छ?
My father and I run a business.
My father and my run a business.
'मेरो बाजे पछिल्लो वर्ष बित्नु भयो' को अंग्रेज़ी मा अनुवाद के हुन्छ?;
My grandfather expired last year
My grandfather expired this year
My grandfather expired next year
My grandfather expire last year
'मेरी आमा हाम्रो बच्चाहरुको पालन पोशण गर्नुहुन्छ ' को अंग्रेज़ी मा अनुवाद के हुन्छ?
My mom grows our children.
My mom raises our children.
'हाम्रो कोठा हाम्रा बच्चाहरु को छेउ मा छ' को अंग्रेज़ी मा अनुवाद के हुन्छ?
Our room is next to our kids.
Our room is above our kids.
'उनी राहुल का ससुरा हुन् ' को अंग्रेज़ी मा अनुवाद के हुन्छ?;
He is Rahul's father-in-law.
He is Rahul's mother-in-law.
He is Rahul's brother-in-law.
He is Rahul's sister-in-law.
'उनी राहुल की सासु हुन्' को अंग्रेज़ी मा अनुवाद के हुन्छ?;
She is Rahul's mother-in-law.
She is Rahul's sister-in-law.
She is Rahul's father-in-law.
She is Rahul's brother-in-law.
'उ मेरो देवर हो' को अंग्रेज़ी मा अनुवाद के हुन्छ?;
He is my mother-in-law.
He is my brother-in-law.
He is my father-in-law.
He is my sister-in-law.
Tia is Neha's=टिया नेहा की
niece=भतीजी/ भांजी हुन्
and=
Rohan is Pooja's=रोहन पूजा को हो
nephew.=भतीजा/ भांजा
'भांजी' को अंग्रेज़ी मा अनुवाद के हुन्छ?
Niece
Neice
'उहाँ मेरो बुवा जस्तै हुनुहुन्छ' को अंग्रेज़ी मा अनुवाद के हुन्छ?
She's not like my father.
She's a lot like my father.
मेरा बच्चाहरु एउटा अंग्रेजी माध्यम स्कूल जान्छन्.
  • go to
  • an
  • school.
  • my childrens
  • English medium
  • my children
  मेरो भतीजा भांजी भन्दा ठुलो छ.
  • more
  • older
  • than
  • my nephew
  • is
  • my niece.
  मेरो श्रिमान् र म एउटै कम्पनीमा काम गर्छौं.
  • I
  • work at
  • my husband
  • and
  • the
  • same company.
  मेरी सासु पछिल्लो वर्ष बित्नु भयो.
  • was
  • mother-in-law
  • expired
  • my
  • last year.
  • expire
  =
  !
  सुन्नुहोस्
  टिप
  अर्को शब्द