നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ വിവരിക്കുക
try Again
Tip1:hello
Lesson 140
നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ വിവരിക്കുക
My=എന്റെ
daughter=മകൾ
is married to=ടെ കല്ല്യാണം കഴിഞ്ഞു
a=ഒരു
Our=ഞങ്ങളുടെ
children=കുട്ടികൾ
go to=പോകുന്നു
a boarding school=ഒരു ബോർഡിംഗ് സ്കൂൾ
കാണാതായ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക
My parents are very old and ______
they have retired
we have retired
they has retired
they have retire
കാണാതായ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക
We ______
is have
have
having
have to
My=എന്റെ
husband=ഭർത്താവ്
and I=ഞാനും
run=പോകുന്നു
ടിപ്
My sister and I run a boutique = ഞാനും എന്റെ സഹോദരിയും ഒരു ബൂട്ടിക് നടത്തുന്നു
എന്റെ സഹോദരിയും ഞാനും = My sister and I
ആ വാക്യങ്ങളിൽ 'I' എപ്പോഴും അവസാനം വരുന്നു. I and my sister തെറ്റാണ്
'ഞങ്ങളുടെ മകൻ വിദേശത്ത് ജോലിചെയ്യുന്നു ' എന്താണ് ഇംഗ്ലീഷ് വിവർത്തനം?;
Our son works abroad
Our son worked abroad.
Our son works foreign
Our son working abroad.
'സച്ചിൻ മൂന്ന് കുട്ടികളിൽ ഏറ്റവും മുതിർന്ന ആളാണ്‌' എന്താണ് ഇംഗ്ലീഷ് വിവർത്തനം?;
Sachin is the oldest of the three children
Sachin is the most oldest of the three children
Sachin is the oldest of the three childs
Sachin is the oldest of the three childrens
'എന്റെ അച്ഛനും ഞാനും കൂടി ഒരു ബിസിനസ് നടത്തുന്നു' എന്താണ് ഇംഗ്ലീഷ് വിവർത്തനം?
My father and I run a business
My father and my run a business
'എന്റെ മുത്തച്ഛൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം അന്തരിച്ചു' എന്താണ് ഇംഗ്ലീഷ് വിവർത്തനം?;
My grandfather passed away last year
My grandfather passed away this year
My grandfather passed away next year
My grandfather pass away last year
'എന്റെ അമ്മ നമ്മുടെ മക്കളെ വളർത്തുന്നു' എന്താണ് ഇംഗ്ലീഷ് വിവർത്തനം?
My mom grows our children
My mom raises our children
'ഞങ്ങളുടെ മുറി ഞങ്ങളുടെ മക്കൾളുടെ അടുത്താണ്' ഇതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷിലേക്കുള്ള പരിഭാഷ എന്തായിരിക്കും?
Our room is next to our kids' room.
Our room is above our kids' room.
'അത് രാഹുലിന്റെ അമ്മായി-അച്ഛൻ ആണ്' എന്താണ് ഇംഗ്ലീഷ് വിവർത്തനം?;
He is Rahul's father-in-law.
He is Rahul's mother-in-law.
He is Rahul's brother-in-law.
He is Rahul's sister-in-law.
'അത് രാഹുലിന്റെ അമ്മായി അമ്മയാണ്' എന്താണ് ഇംഗ്ലീഷ് വിവർത്തനം?;
She is Rahul's mother-in-law.
She is Rahul's sister-in-law.
She is Rahul's father-in-law.
She is Rahul's brother-in-law.
'ഇതെന്റെ ഭാര്യാസഹോദരൻ ആണ്' എന്താണ് ഇംഗ്ലീഷ് വിവർത്തനം?;
He is my mother-in-law.
He is my brother-in-law.
He is my father-in-law.
He is my sister-in-law.
Tia is Neha's=ടിയ നേഹയുടെ
niece=മരുമകൾ ആണ്
and=പിന്നെ
Rohan is Pooja's=രോഹാൻ പൂജയുടെയും
Nephew=മരുമകൻ
'മരുമകൾ ' എന്താണ് ഇംഗ്ലീഷ് വിവർത്തനം?
Niece
Neice
'അവൾ വളരെ എന്റെ അച്ഛനെ പോലെയാണ്'
She's not like my father
She's a lot like my father
എന്റെ മക്കൾ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിൽ പോകുന്നു
  • go to
  • an
  • school
  • my childrens
  • English medium
  • my children
  എന്റെ മരുമകൻ എന്റെ മരുമകളേക്കാൾ മൂത്തതാണ്
  • more
  • older
  • than
  • my nephew
  • is
  • my niece
  ഞാനും എന്റെ ഭർത്താവും ഒരേ കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു
  • I
  • work at
  • my husband
  • and
  • the
  • same company
  എന്റെ അമ്മായി അമ്മ കഴിഞ്ഞ വർഷം അന്തരിച്ചു
  • was
  • mother-in-law
  • passed away
  • my
  • last year
  • pass away
  =
  !
  കേൾക്കുക
  ടിപ്
  അടുത്ത വാക്ക്