आपल्या कुटुंबाचा तपशील देणे
try Again
Tip1:hello
Lesson 140
आपल्या कुटुंबाचा तपशील देणे
My=माझी
daughter=मुलगी
is married to=चे लग्न झाले आहे
a=एक
Our=आमची
children=मुले
go to=जातात
a boarding school=एक बोर्डिंग शाळा
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
My parents are very old and ______
they have retired
we have retired
they have retired
they have retire
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
We ______
is have
have
having
have to
My=माझे
husband=पती
and I=आणि मी
run=चालवतो
टिप
My sister and I run a boutique = माझी बहिण आणि मी एक बुटिक चालवतो
माझी बहिण आणि मी = My sister and I
अशा वाक्यांमध्ये 'I' नेहमी नंतर येतो. I and my sister चुकीचे आहे
'आमचा मुलगा परदेशात काम करतो' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल?;
Our son works abroad
Our son worked abroad.
Our son works foreign
Our son working abroad.
'सचिन तिन्ही मुलांमध्ये सगळ्यात मोठा आहे' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल?;
Sachin is the oldest of the three children
Sachin is the most oldest of the three children
Sachin is the oldest of the three childs
Sachin is the oldest of the three childrens
'माझे वडील आणि मी एक व्यवसाय चालवतो' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल?
My father and I run a business
My father and my run a business
'माझे आजोबा मागच्या वर्षी वारले' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल?;
My grandfather passed away last year
My grandfather passed away this year
My grandfather passed away next year
My grandfather passed away last year
'माझी आई आमच्या मुलांना वाढवत आहे' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल?
My mom grows our children
My mom raises our children
'आमची खोली आमच्या मुलांच्या शेजारी आहे' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल?
Our room is next to our kids' room.
Our room is above our kids' room.
'तो राहुल चा सासरा आहे' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल?;
He is Rahul's father-in-law.
He is Rahul's mother-in-law.
He is Rahul's brother-in-law.
He is Rahul's sister-in-law.
'ती राहुल ची सासू आहे' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल?;
She is Rahul's mother-in-law.
She is Rahul's sister-in-law.
She is Rahul's father-in-law.
She is Rahul's brother-in-law.
'हा माझा दीर आहे' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल?;
He is my mother-in-law.
He is my brother-in-law.
He is my father-in-law.
He is my sister-in-law.
Tia is Neha's=टिया नेहा ची
niece=भाची आहे
and=आणि
Rohan is Pooja's=रोहन पूजा चा आहे
nephew=भाचा
'भाची' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल?
Niece
Niece
'ती फार माझ्या वडिलांसारखी आहे' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल?
She's not like my father
She's a lot like my father
माझी मुले एका इंग्रजी माध्यमातील शाळेत जातात
  • go to
  • an
  • school
  • my childrens
  • English medium
  • my children
  माझा भाचा माझ्या भाचीपेक्षा मोठा आहे
  • more
  • older
  • than
  • my nephew
  • is
  • my niece
  मी आणि माझे पती एकाच कंपनीत काम करतो.
  • I
  • work at
  • my husband
  • and
  • the
  • same company
  माझी सासू मागच्या वर्षी वारली
  • was
  • mother-in-law
  • passed away
  • my
  • last year
  • pass away
  =
  !
  ऐका
  टिप
  पुढील शब्द