પોતાના પરિવાર નું વિવરણ આપતા
try Again
Tip1:hello
Lesson 140
પોતાના પરિવાર નું વિવરણ આપતા
My=મારી
daughter=દીકરી
is married to=ના લગ્ન થયા છે
a=એક
Our=અમારા
children=બાળકો
go to=જાય છે
a boarding school=એક બોર્ડિંગ નિશાળ
ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો
My parents are very old and ______
they have retired
we have retired
they has retired
they have retire
ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો
We ______
is have
have
having
have to
My=મારા
husband=પતિ
and I=અને હું
run=ચલાવીએ છીએ
ટીપ
My sister and I run a boutique = મારી બહેન અને હું એક બૂટિક ચલાવીએ છીએ
મારી બહેન અને હું = My sister and I
એવા વાક્યો માં 'I' હમેશા પછી આવે છે.
I and my sister ખોટું છે
'અમારો દીકરો વિદેશ માં કામ કરે છે ' નું અંગ્રેજી માં ભાષાંતર શું થશે?;
Our son works abroad
Our son worked abroad.
Our son works foreign
Our son working abroad.
'સચિન ત્રણેય બાળકો માં બધાથી મોટો છે ' નું અંગ્રેજી માં ભાષાંતર શું થશે?;
Sachin is the oldest of the three children
Sachin is the most oldest of the three children
Sachin is the oldest of the three childs
Sachin is the oldest of the three childrens
'મારા પિતા અને હું એક વ્યવસાય ચલાવીએ છીએ ' નું અંગ્રેજી માં ભાષાંતર શું થશે?
My father and I run a business
My father and my run a business
'મારા દાદાજી પાછલા વર્ષે ગુજરી ગયા ' નું અંગ્રેજી માં ભાષાંતર શું થશે?;
My grandfather passed away last year
My grandfather passed away this year
My grandfather passed away next year
My grandfather passed away last year
'મારી માં અમારા બાળકો ને મોટા કરી રહી છે ' નું અંગ્રેજી માં ભાષાંતર શું થશે?
My mom grows our children
My mom raises our children
'અમારો ખંડ અમારા બાળકો ની નજીક માં છે ' નું અંગ્રેજી માં ભાષાંતર શું થશે?
Our room is next to our kids' room.
Our room is above our kids' room.
'તે રાહુલ ના સસરા છે ' નું અંગ્રેજી માં ભાષાંતર શું થશે?;
He is Rahul's father-in-law.
He is Rahul's mother-in-law.
He is Rahul's brother-in-law.
He is Rahul's sister-in-law.
'તે રાહુલ ની સાસુ છે ' નું અંગ્રેજી માં ભાષાંતર શું થશે?;
She is Rahul's mother-in-law.
She is Rahul's sister-in-law.
She is Rahul's father-in-law.
She is Rahul's brother-in-law.
'આ મારો દિયર છે ' નું અંગ્રેજી માં ભાષાંતર શું થશે?;
He is my mother-in-law.
He is my brother-in-law.
He is my father-in-law.
He is my sister-in-law.
Tia is Neha's=ટિયા નેહા ની
niece=ભત્રીજી/ભાણકી (ભાણેજ)
and=અને
Rohan is Pooja's=રોહન પુજા નો છે
nephew=ભત્રીજો/ભાણિયો
'ભાણકી (ભાણેજ)' નું અંગ્રેજી માં ભાષાંતર શું થશે?
Niece
Neice
'તેણી ઘણીખરી મારા પિતા સમાન છે ' નું અંગ્રેજી માં ભાષાંતર શું થશે?
She's not like my father
She's a lot like my father
મારા બાળકો એક અંગ્રેજી માધ્યમ નિશાળ માં જાય છે
  • go to
  • an
  • school
  • my childrens
  • English medium
  • my children
  મારો ભત્રીજો મારી ભાણકી થી મોટો છે
  • more
  • older
  • than
  • my nephew
  • is
  • my niece
  મારા પતિ અને હું એક જ કંપની માં કામ કરીએ છીએ
  • I
  • work at
  • my husband
  • and
  • the
  • same company
  મારી સાસુ પાછલા વર્ષે ગુજરી ગઈ
  • was
  • mother-in-law
  • passed away
  • my
  • last year
  • pass away
  =
  !
  સાંભળો
  ટીપ
  આગળનો શબ્દ