ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾ ਦੇਣਾ (ਭਾਗ 2)
try Again
Tip1:hello
Lesson 141
ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾ ਦੇਣਾ (ਭਾਗ 2)
ਡਾਏਲਾੱਗ ਸੁਣੋ
Have you met your neighbor Mr. Shah?
ਕੀ ਤੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮਿਸਟਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲੀ?


No, I haven't. What happened?
ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ. ਕੀ ਹੋਇਆ?


I met him last evening. He is a cricketer.
ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲ ਸ਼ਾਮ ਮਿਲੀ ਸੀ. ਉਹ ਇੱਕ ਕਰਿਕੇਟਰ ਹਨ.


Okay! How does he look? Is he fair?
ਅੱਛਾ! ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦਿਸਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਗੋਰਾ ਹੈ?


He is wheatish and has a squarish face with a slightly pointed chin.
ਉਸਦਾ ਰੰਗ ਗੇਹੁੰਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਚਿਹਰਾ ਚੌਕੌਰ-ਜਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਠੁੱਡੀ ਜਰਾ ਜਿਹੀ ਨੁਕੀਲੀ ਹੈ.


What color are his eyes? Are they black?
ਉਸਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਕਾਲੀਆਂ ਹਨ?


No, his eyes are dark brown with wide eyebrows.
ਨਹੀਂ, ਉਸਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਡੂੰਘਾ ਭੂਰੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਚੌੜੇ ਭਰਵੱਟੇ ਹਨ.


Does he like movies?
ਕੀ ਉਸਨੂੰ ਫਿਲਮਾਂ ਪਸੰਦ ਹਨ ?


Yes, he likes horror and thriller movies. He is the most handsome cricketer that I have ever seen.
ਹਾਂ, ਉਸਨੂੰ ਡਰਾਉਣੀ ਅਤੇ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਫਿਲਮਾਂ ਪਸੰਦ ਹਨ. ਉਹ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਕਰਿਕੇਟਰ ਹੈ.


ਡਾਏਲਾੱਗ ਸੁਣੋ
Hey Roy, I want you to meet my brother, Sohan when he comes to Delhi. He is an artist.
ਹੇ ਰਾਏ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਸੋਹਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਆਇਆ. ਉਹ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ.


Really? Artists are really interesting people. What does Sohan look like?
ਸਹੀ ਵਿੱਚ? ਕਲਾਕਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਸੋਹਨ ਕਿਵੇਂ ਦਿਸਦਾ ਹੈ?


He is six feet tall and quite brilliant.
ਉਹ ਛੇ ਫੁੱਟ ਲੰਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਸ਼ਿਆਰ ਹੈ


Is he slim?
ਕੀ ਉਹ ਪਤਲਾ ਹੈ?


No. He is muscular and has a lot of tattoos.
ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗਠੀਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਟੈਟੂ ਹਨ.


He seems pretty cool!
ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ


Yes, he is. You will enjoy his company. He is a great person to hangout with.
ਹਾਂ, ਉਹ ਹੈ. ਤੈਨੂੰ ਉਸਦਾ ਸਾਥ ਪਸੰਦ ਆਵੇਗਾ.


Nice, would love to meet your brother.
ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਾਂਗਾ


Definitely!
ਬਿਲਕੁਲ!


'ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਸਰੋਤਾ ਹੈ' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?;
He is a good listener
He is a good speaker
He is a good talker
He is a good walker
'ਕੀ ਉਹ ਫਿਲਮ ਅਭਿਨੇਤਾ ਹੈ?' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?;
Is he film actor?
Is he a film villain?
Is he a film actor?
Is he a film act?
'ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਜਾਕਿਆ ਹੈ' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?;
He is a very witty
He is very witty
He is the very witty
He is very wit
'ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਲਵਾਨ ਅਤੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਹੈ' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?;
He is very strong and attractive
He is very weak and attractive
He is very strong and ugly
He is very strong and heavy
'ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਪਤਲੇ ਹਨ' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?;
Her childrens are very skinny
Her childs are very skinny
Her children is very skinny
Her children are very skinny
'ਰਾਏ ਦੇ ਵਾਲ ਸੁਨਹਰੇ ਭੂਰੇ ਹਨ' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?;
Roy has black hair
Roy has blonde hair
Roy has blondey hair
Roy has grey hair
'ਅਨੁਪਮ ਖੇਰ ਗੰਜੇ ਹਨ' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?;
Anupam Kher is blonde
Anupam Kher is bald
Anupam Kher is hairy
Anupam Kher is no hair
ਮਿਸਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣ ਕੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰੋ
Hrithik Roshan is a very ______
talent
talenty
talented
talentful
ਮਿਸਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣ ਕੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰੋ
She is ______
a wonderfull
wonderfull
wonderful
a wonderful
ਮਿਸਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣ ਕੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰੋ
Bharti is ______
an overweight
a overweight
the overweight
overweight
ਮਿਸਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣ ਕੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰੋ
Nisha has a ______
two-years-old
two-year-older
two-year-old
Attractive ਆਕਰਸ਼ਕ
Bald ਗੰਜਾ
Blonde hair ਸੁਨਹਿਰੇ ਵਾਲ
Chubby ਗੋਲ ਮਟੋਲ
Fat ਮੋਟਾ
Fit ਤੰਦਰੁਸਤ
Gorgeous ਬਹੁਤ ਆਕਰਸ਼ਕ
Handsome ਸੁੰਦਰ(ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਲਈ)
Muscular ਗਠੀਲਾ
Skinny ਪਤਲਾ
Tall ਲੰਬਾ
Workaholic ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ
Introvert ਘੱਟ ਘੁਲਣ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ
Extrovert ਖੂਬ ਘੁਲਣ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ
Shy ਸ਼ਰਮੀਲਾ
Restless ਬੇਚੈਨ
Patient ਸਹਨਸ਼ੀਲ/ਸਬਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ
'ਉਹ ਸੌਖ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ;
She don't make new friends easily
She doesn't make new friends easily
She doesn't makes new friends easily
She doesn't make new friends hardly
'ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਹੈ' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ;
Actually, he is a little shy
Probably, he is a little shy
Actually, he is a less shy
Actually, he has a little shy
ਮਿਸਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣ ਕੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰੋ
He spends sixteen hours in the office. He is a ______
extrovert
workaholic
patient
restless
ਮਿਸਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣ ਕੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰੋ
She doesn't talk much. She is an ______
extrovert
introvert
introverty
extroverty
'ਉਸਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ;
He is a workholic
He is an workholic
He has a workholic
He was a workholic
ਮਿਸਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣ ਕੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰੋ
They get angry very easily. They are very ______
extrovert
patient
impatient
shy
ਮਿਸਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣ ਕੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰੋ
She can't sit still for five minutes. She is very ______
extrovert
patient
restless
shy
=
!
ਸੁਣੋ
ਟਿਪ
ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ