लोकांचा तपशील देणे (भाग 2)
try Again
Tip1:hello
Lesson 141
लोकांचा तपशील देणे (भाग 2)
संवाद ऐका
Have you met your neighbor Mr. Shah?
काय तुम्ही तुमचे शेजारी श्री शाहांना भेटला?


No, I haven't. What happened?
नाही, मी नाही भेटली. काय झाले?


I met him last evening. He is a cricketer.
मी त्यांना काल संध्याकाळी भेटली होती. ते एक क्रिकेटर आहेत


Okay! How does he look? Is he fair?
बरे! तो कसा दिसतो? काय तो गोरा आहे?


He is wheatish and has a squarish face with a slightly pointed chin.
त्याचा रंग गहूवर्णी आहे आणि त्याचा चेहरा चौरस असा आहे आणि हनुवटी जराशी टोकदार आहे


What color are his eyes? Are they black?
त्याच्या डोळ्यांचा रंग काय आहे? काय ते काळे आहेत?


No, his eyes are dark brown with wide eyebrows.
नाही, त्याचे डोळे गडद तपकिरी आहेत आणि रुंद भुवया आहेत.


Does he like movies?
काय त्याला चित्रपट आवडतात?


Yes, he likes horror and thriller movies. He is the most handsome cricketer that I have ever seen.
हो, त्याला भयावह आणि रोमांचक चित्रपट आवडतात. तो माझ्याद्वारे बघितला गेलेला सगळ्यात सुंदर क्रिकेटर आहे


संवाद ऐका
Hey Roy, I want you to meet my brother, Sohan when he comes to Delhi. He is an artist.
मी इच्छितो कि तुम्ही, माझा भाऊ सोहन ला भेट जेव्हा तो दिल्लीला येईल. तो एक कलाकार आहे.


Really? Artists are really interesting people. What does Sohan look like?
खरेच? कलाकार फारच मनोरंजक लोक असतात. सोहन कसा दिसतो?


He is six feet tall and quite brilliant.
तो सहा फुट उंच आहे आणि बराच हुशार आहे.


Is he slim?
काय तो पातळ आहे?


No. He is muscular and has a lot of tattoos.
नाही, तो धष्टपुष्ट आहे आणि त्याचे खूप गोंदण आहे


He seems pretty cool!
तो फार चांगला वाटतो


Yes, he is. You will enjoy his company. He is a great person to hangout with.
हो, तो आहे. तुम्हाला त्याची साथ आवडेल


Nice, would love to meet your brother.
बर, मला तुमच्या भावाला भेटायला आवडेल


Definitely!
नक्कीच!


'तो एक चांगला श्रोता आहे' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल?;
He is a good listener
He is a good speaker
He is a good talker
He is a good walker
'काय तो चित्रपट अभिनेता आहे?' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल?;
Is he film actor?
Is he a film villain?
Is he a film actor?
Is he a film act?
'तो खूप विनोदी आहे' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल?;
He is a very witty
He is very witty
He is the very witty
He is very wit
'तो खूप ताकतवान आणि आकर्षक आहे' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल?;
He is very strong and attractive
He is very weak and attractive
He is very strong and ugly
He is very strong and heavy
'तिचे मुले फार पातळ आहेत' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल?;
Her childrens are very skinny
Her childs are very skinny
Her children is very skinny
Her children are very skinny
'रॉय चे केस सोनेरी भुरकट आहे' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल?;
Roy has black hair
Roy has blonde hair
Roy has blondey hair
Roy has grey hair
'अनुपम खेर टकले आहेत' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल?;
Anupam Kher is blonde
Anupam Kher is bald
Anupam Kher is hairy
Anupam Kher is no hair
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
Hrithik Roshan is a very ______
talent
talenty
talented
talentful
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
She is ______
a wonderfull
wonderfull
wonderful
a wonderful
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
Bharti is ______
an overweight
a overweight
the overweight
overweight
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
Nisha has a ______
two-years-old
two-year-older
two-year-old
attractive आकर्षक
bald टकल्या
blonde hair सोनेरी केस
chubby गुबगुबीत
fat जाडा
fit तंदुरुस्त
gorgeous सुंदर
handsome देखणा
muscular पिळदार
skinny हाडकुळा
tall उंच
workaholic कामसू
introvert अंतर्मुख व्यक्ती
extrovert बहिर्मुख व्यक्ती
shy लाजाळू
restless अस्वस्थ
patient सहनशील
'ती सहजतेने नवीन मित्र/मैत्रिणी बनवत नाही' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल?;
She don't make new friends easily
She doesn't make new friends easily
She doesn't makes new friends easily
She doesn't make new friends hardly
'वास्तविक तो थोडा लाजाळू आहे' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल?;
Actually, he is a little shy
Probably, he is a little shy
Actually, he is a less shy
Actually, he has a little shy
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
He spends sixteen hours in the office. He is a ______
extrovert
workaholic
patient
restless
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
She doesn't talk much. She is an ______
extrovert
introvert
introverty
extroverty
'त्याला जास्त काम करण्याची सवय आहे' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल?;
He is a workholic
He is an workholic
He has a workholic
He was a workholic
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
They get angry very easily. They are very ______
extrovert
patient
impatient
shy
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
She can't sit still for five minutes. She is very ______
extrovert
patient
restless
shy
=
!
ऐका
टिप
पुढील शब्द