ആളുകളെ വിവരിക്കുക (ഭാഗം 2)
try Again
Tip1:hello
Lesson 141
ആളുകളെ വിവരിക്കുക (ഭാഗം 2)
ഡയലോഗ് കേൾക്കുക
Have you met your neighbor Mr. Shah?
നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അയൽക്കാരൻ ശ്രീ ഷാ യെ കണ്ടിരുന്നോ?


No, I haven't. What happened?
ഇല്ല, ഞാൻ കണ്ടില്ല. എന്ത് സംഭവിച്ചു?


I met him last evening. He is a cricketer.
ഞാൻ ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം അവനെ കണ്ടിരുന്നു. അവൻ ഒരു ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാരനാണ്.


Okay! How does he look? Is he fair?
നല്ലത്! അവൻ കാണാൻ എങ്ങനെ ഉണ്ട്? അവൻ വെളുത്തതാണോ?


He is wheatish and has a squarish face with a slightly pointed chin.
അവനു ഗോതമ്പിന്റെ നിറം ആണ്, ചതുര മുഖം ആണ്, പിന്നെ താടി കുറച്ച് കൂർത്തതാണ്.


What color are his eyes? Are they black?
അവന്റെ കണ്ണിൻറെ നിറം എന്താണ്? അവ കറുത്തതാണോ?


No, his eyes are dark brown with wide eyebrows.
ഇല്ല, അവന്റെ കണ്ണുകൾ തവിട്ട് നിറമാണ്, കൂടെ നീളമുള്ള കണ്‍പീലിയും


Does he like movies?
അവനു സിനിമ ഇഷ്ടമാണോ?


Yes, he likes horror and thriller movies. He is the most handsome cricketer that I have ever seen.
അതെ, അവനു ഭീകര സിനിമകൾ,ഉദ്വേഗജനകമായ സിനിമകൾ എന്നിവ ഇഷ്ടമാണ്. അവൻ ഞാൻ കണ്ടത്തിൽ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ക്രിക്കറ്റ്‌ കളിക്കാരനാണ്.


ഡയലോഗ് കേൾക്കുക
Hey Roy, I want you to meet my brother, Sohan when he comes to Delhi. He is an artist.
ഹായ് റോയ്, നിങ്ങൾ എന്റെ സഹോദരനായ സോഹൻ ഡൽഹിയിൽ വരുമ്പോൾ പരിചയപ്പെടണമെന്നു ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അവൻ ഒരു കലാകാരനാണ്.


Really? Artists are really interesting people. What does Sohan look like?
അതെയോ? കലാകാരന്മാർ വളരെ രസകരമായ ആളുകളാണ്. സോഹൻ എങ്ങനെ ഇരിക്കും?


He is six feet tall and quite brilliant.
അവൻ ആറടി ഉയരമുള്ളതും സ്മാർട്ടും ആകുന്നു


Is he slim?
അവൻ മെലിഞ്ഞതാണോ?


No. He is muscular and has a lot of tattoos.
അല്ല, അവൻ നല്ല മസ്സിൽ ഉള്ളവനാണ്, അവനു ധാരാളം റ്റാറ്റൂ ഉണ്ട്.


He seems pretty cool!
അവൻ വളരെ നല്ലതാണെന്ന് തോന്നുന്നു


Yes, he is. You will enjoy his company. He is a great person to hangout with.
അതെ, അവൻ തന്നേ. നിങ്ങൾ അവനെ ഇഷ്ടപ്പെടും,.


Nice, would love to meet your brother.
ശരി, ഞാൻ നിന്റെ സഹോദരനെ പരിചയപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു


Definitely!
തീർച്ചയായും!


'അവൻ ഒരു നല്ല ശ്രോതാവ് ആണ്' എന്താണ് ഇംഗ്ലീഷ് വിവർത്തനം?;
He is a good listener
He is a good speaker
He is a good talker
He is a good walker
'അവൻ സിനിമാ നടൻ ആണോ?' എന്താണ് ഇംഗ്ലീഷ് വിവർത്തനം?;
Is he film actor?
Is he a film villain?
Is he a film actor?
Is he a film act?
'അവൻ വളരെ തമാശക്കാരൻ ആകുന്നു' എന്താണ് ഇംഗ്ലീഷ് വിവർത്തനം?;
He is a very witty
He is very witty
He is the very witty
He is very wit
'അവൻ വളരെ ശക്തനും ആകർഷണീയനുമാണ്' എന്താണ് ഇംഗ്ലീഷ് വിവർത്തനം?;
He is very strong and attractive
He is very weak and attractive
He is very strong and ugly
He is very strong and heavy
'അവളുടെ കുട്ടികൾ വളരെ മെലിഞ്ഞതാണ്' എന്താണ് ഇംഗ്ലീഷ് വിവർത്തനം?;
Her childrens are very skinny
Her childs are very skinny
Her children is very skinny
Her children are very skinny
'റോയുടെ മുടി സ്വർണ്ണനിറം ആണ്' എന്താണ് ഇംഗ്ലീഷ് വിവർത്തനം?;
Roy has black hair
Roy has blonde hair
Roy has blondey hair
Roy has grey hair
'അനുപം ഖേർ കഷണ്ടി ആകുന്നു' എന്താണ് ഇംഗ്ലീഷ് വിവർത്തനം?;
Anupam Kher is blonde
Anupam Kher is bald
Anupam Kher is hairy
Anupam Kher is no hair
കാണാതായ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക
Hrithik Roshan is a very ______
talent
talenty
talented
talentful
കാണാതായ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക
She is ______
a wonderfull
wonderfull
wonderful
a wonderful
കാണാതായ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക
Bharti is ______
an overweight
a overweight
the overweight
overweight
കാണാതായ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക
Nisha has a ______
two-years-old
two-year-older
two-year-old
attractive ആകർഷകം
bald കഷണ്ടിയായ
blonde hair സ്വർണ്ണനിറമുള്ള മുടി
chubby തടിച്ചുരുണ്ട
fat തടിച്ച
fit ആരോഗ്യമുള്ള
gorgeous വളരെ ആകർഷകമായ
handsome സുന്ദരൻ (പുരുഷന്മാർക്ക്)
muscular ദൃഢകായമായ
skinny മെലിഞ്ഞ
tall പൊക്കമുള്ള
workaholic ജോലിയില്‍ വ്യാപൃതനായ
introvert അന്തര്‍മുഖന്‍
extrovert ബഹിര്‍മ്മുഖന്‍
shy ലജ്ജാശീലമായ
restless അസ്വസ്ഥമായ
patient ശാന്തമായ
'അവൾ എളുപ്പത്തിൽ പുതിയ സുഹൃത്തുക്കളെ ഉണ്ടാക്കില്ല' ഇംഗ്ലീഷിലേക്കുള്ള തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക;
She don't make new friends easily
She doesn't make new friends easily
She doesn't makes new friends easily
She doesn't make new friends hardly
'വാസ്തവത്തിൽ അദ്ദേഹം അൽപം ലജ്ജാശീലൻ ആണ്' ഇംഗ്ലീഷിലേക്കുള്ള തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക;
Actually, he is a little shy
Probably, he is a little shy
Actually, he is a less shy
Actually, he has a little shy
കാണാതായ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക
He spends sixteen hours in the office. He is a ______
extrovert
workaholic
patient
restless
കാണാതായ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക
She doesn't talk much. She is an ______
extrovert
introvert
introverty
extroverty
'അവൻ എപ്പോഴും ജോലിയില്‍ വ്യാപൃതനാണ്' ഇംഗ്ലീഷിലേക്കുള്ള തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക;
He is a workholic
He is an workholic
He has a workholic
He was a workholic
കാണാതായ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക
They get angry very easily. They are very ______
extrovert
patient
impatient
shy
കാണാതായ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക
She can't sit still for five minutes. She is very ______
extrovert
patient
restless
shy
=
!
കേൾക്കുക
ടിപ്
അടുത്ത വാക്ക്