લોકો નું વિવરણ આપતા (ભાગ 2)
try Again
Tip1:hello
Lesson 141
લોકો નું વિવરણ આપતા (ભાગ 2)
ડાયલોગ સાંભળો
Have you met your neighbor Mr. Shah?
શું તું તારા પાડોશી મિસ્ટર શાહ ને મળી?


No, I haven't.
What happened?
નહીં, હું નથી મળી.
શું થયું?


I met him last evening.
He is a cricketer.
હું તેને કાલે સાંજે મળી હતી.
તે એક ક્રિકેટર છે.


Okay! How does he look? Is he fair?
સારું! તે કેવો દેખાય છે? શું તે ગોરો છે?


He is wheatish and has a squarish face with a slightly pointed chin.
તેનો રંગ ઘઉંવર્ણો છે અને તેનો ચહેરો ચોરસ જેવો છે અને દાઢી થોડી અણીદાર છે.


What color are his eyes? Are they black?
તેની આંખો નો રંગ કેવો છે? શું તે કાળી છે?


No, his eyes are dark brown with wide eyebrows.
નહીં, તેની આંખો ઘાટી ભૂરી છે અને પહોળી ભમર છે.


Does he like movies?
શું તેને ફિલ્મો પસંદ છે?


Yes, he likes horror and thriller movies.
He is the most handsome cricketer that I have ever seen.
હા, તેને ડરામણી અને રોમાંચક ફિલ્મ પસંદ છે.
તે મારા દ્વારા જોવાયેલ હજી સુધી નો બધાથી સુંદર ક્રિકેટર છે.


ડાયલોગ સાંભળો
Hey Roy, I want you to meet my brother, Sohan when he comes to Delhi.
He is an artist.
હે રોય, હું ઈચ્છું છું કે તું, મારા ભાઈ સોહન ને મળજ્યારે તે દિલ્હી આવે.
તે એક કલાકાર છે.


Really? Artists are really interesting people. What does Sohan look like?
ખરેખર? કલાકાર બહુ જ દિલચસ્પ લોકો હોય છે.
સોહન કેવો દેખાય છે?


He is six feet tall and quite brilliant.
તે છ ફૂટ લાંબો છે અને ઘણો હોશિયાર છે


Is he slim?
શું તે પાતળો છે?


No.
He is muscular and has a lot of tattoos.
નહીં, તે સ્નાયુબધ્ધ/સશક્ત છે અને તેને ઘણા ટેટૂ છે.


He seems pretty cool!
તે બહુ સરસ લાગે છે


Yes, he is. You will enjoy his company.
He is a great person to hangout with.
હા, તે છે.
તને તેનો સથવારો પસંદ આવશે.


Nice, would love to meet your brother.
સરસ, હું તારા ભાઈ ને મળવાનું પસંદ કરીશ


Definitely!
બિલકુલ!


'તે એક સારો શ્રોતા છે ' નું અંગ્રેજી માં ભાષાંતર શું થશે?;
He is a good listener
He is a good speaker
He is a good talker
He is a good walker
'શું તે ફિલ્મ અભિનેતા છે?' નું અંગ્રેજી માં ભાષાંતર શું થશે?;
Is he film actor?
Is he a film villain?
Is he a film actor?
Is he a film act?
'તે બહુ મજાકીયો છે ' નું અંગ્રેજી માં ભાષાંતર શું થશે?;
He is a very witty
He is very witty
He is the very witty
He is very wit
'તે બહુ બળવાન અને આકર્ષક છે ' નું અંગ્રેજી માં ભાષાંતર શું થશે?;
He is very strong and attractive
He is very weak and attractive
He is very strong and ugly
He is very strong and heavy
'તેના બાળકો બહુ પાતળા છે ' નું અંગ્રેજી માં ભાષાંતર શું થશે?;
Her childrens are very skinny
Her childs are very skinny
Her children is very skinny
Her children are very skinny
'રોય ના વાળ સોનેરી ભૂરા છે ' નું અંગ્રેજી માં ભાષાંતર શું થશે?;
Roy has black hair
Roy has blonde hair
Roy has blondey hair
Roy has grey hair
'અનુપમ ખેર ટકલા છે ' નું અંગ્રેજી માં ભાષાંતર શું થશે?;
Anupam Kher is blonde
Anupam Kher is bald
Anupam Kher is hairy
Anupam Kher is no hair
ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો.
Hrithik Roshan is a very ______
talent
talenty
talented
talentful
ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો.
She is ______
a wonderfull
wonderfull
wonderful
a wonderful
ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો.
Bharti is ______
an overweight
a overweight
the overweight
overweight
ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો.
Nisha has a ______
two-years-old
two-year-older
two-year-old
attractive આકર્ષક
bald ટાલિયો
blonde hair સોનેરી વાળ
chubby ગોળ મટોળ
fat જાડો
fit તંદુરસ્ત
gorgeous બહુ આકર્ષક
handsome સુંદર (પુરુષો માટે)
muscular સ્નાયુબધ્ધ
skinny પાતળું
tall લાંબુ
workaholic કામ માં ડૂબ્યા રહેવા વાળા
introvert ઓછા હળવા મળવા વાળા
extrovert ખૂબ હળવા મળવા વાળા
shy શરમાળ
restless બેચેન
patient સહનશીલ/ધીરજ રાખવા વાળા
'તે સરળતા થી નવા મિત્ર નથી બનાવતી' નું અંગ્રેજી માં ભાષાંતર શું થશે?;
She don't make new friends easily
She doesn't make new friends easily
She doesn't makes new friends easily
She doesn't make new friends hardly
'વાસ્તવ/ખરેખર માં તે થોડા શરમાળ છે' નું અંગ્રેજી માં ભાષાંતર શું થશે?;
Actually, he is a little shy
Probably, he is a little shy
Actually, he is a less shy
Actually, he has a little shy
ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો.
He spends sixteen hours in the office. He is a ______
extrovert
workaholic
patient
restless
ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો.
She doesn't talk much. She is an ______
extrovert
introvert
introverty
extroverty
'તેને વધારે કામ કરવાની આદત છે ' નું અંગ્રેજી માં ભાષાંતર શું થશે?;
He is a workholic
He is an workholic
He has a workholic
He was a workholic
ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો.
They get angry very easily. They are very ______
extrovert
patient
impatient
shy
ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો.
She can't sit still for five minutes. She is very ______
extrovert
patient
restless
shy
=
!
સાંભળો
ટીપ
આગળનો શબ્દ