वारीपरिको वातावरणको विवरण दिनु
try Again
Tip1:hello
Lesson 142
वारीपरिको वातावरणको विवरण दिनु
डायलॉग सुन्नुहोस्
Did you visit Neha recently?
के तिमीले हालसालै नेहालाई भेटेको छौ?


Yes, when I went to her place, she was upstairs with her kids.
हजुर. जब म उसको घर गएको थिए, उनी आफ्नो बच्चाहरु सँग माथि तलामा थीइन्.


Oh! How is her new house?
ओह ! उसको नयाँ घर कस्तो छ?


I must say, her house is fabulous!
मैले भन्नैपर्छ, उस्को घर शानदार छ!


Are the bedrooms spacious?
के कोठाहरु विशाल छन्?


Yes. Also, there's a living room downstairs with a huge window overlooking the garden.
हजुर, र तल लिविंग हलमा एउटा धेरै ठुलो झ्याल छ जुन फुलबारी तर्फ फर्केको छ.


Is it a duplex?
के त्यो डुप्लेक्स हो?


No it is not. There's a bedroom upstairs and two guest rooms.
होइन, त्यो डुप्लेक्स होइन. माथि बेडरूम र दुइटा गेस्ट रूम छ.


She used to live in an apartment earlier
उनी पहिला अपार्टमेंटमा बस्थी.


There are=छन्
five=पाँच
bedrooms,=बेडरूम
upstairs.=माथिल्लो तलामा
मिसिंग शब्द छनौट गरेर रिक्त स्थान भर्नुहोस्
Is it a ______
spacey
suspicious
spacios
spacious
'के अल्मारीहरु मा पर्याप्त ठाउँ छ?' को अंग्रेज़ी मा अनुवाद के हुन्छ?
Are the cupboards spacious enough?
Are the cupboards spacey enough?
At the moment,=यस समय,
the house=घर
is being=भइरहेको छ
उसको फुलबारीमा पानी हालिदैछ.
  • water
  • her garden
  • drunk
  • is being
  • drinking
  • watered.
  मिसिंग शब्द छनौट गरेर रिक्त स्थान भर्नुहोस्
  The house is beautifully ______
  furniture
  furnish
  furnished
  furnishings
  मिसिंग शब्द छनौट गरेर रिक्त स्थान भर्नुहोस्
  ______
  Downstairs
  Downwards
  Downside
  Downstair
  'यहाँ धेरै फ़ोटोहरु सँग एउटा टेबल छ.' को अंग्रेज़ी मा अनुवाद के हुन्छ?;
  There's a table there with lots of photos.
  There's a table their with lots of photos.
  There's a table here with lots of photos.
  There's a table there with lots photos.
  मिसिंग शब्द छनौट गरेर रिक्त स्थान भर्नुहोस्
  There's a radio but there ______
  isn't
  isnted
  not is
  isn't not
  At the moment,=यस समय,
  we=हामी
  are=छौ
  मिसिंग शब्द छनौट गरेर रिक्त स्थान भर्नुहोस्
  You can see the garden when ______
  you walk down
  you walk
  you down
  you walking down
  मिसिंग शब्द छनौट गरेर रिक्त स्थान भर्नुहोस्
  Somewhere, a ______
  neighborhood
  neighborly
  neighbored
  neighbor
  'मैले चारै तिर हेरे, तर कोही थिएन ' को अंग्रेज़ी मा अनुवाद के हुन्छ?
  I looked forward, but nobody was there.
  I looked around, but nobody was there.
  मिसिंग शब्द छनौट गरेर रिक्त स्थान भर्नुहोस्
  The cat was ______
  under
  in
  with
  into
  'डिनर पहिले नै पस्कीसकेको थियो' को अंग्रेज़ी मा अनुवाद के हुन्छ?;
  The dinner is already served.
  The dinner was already served.
  The dinner will be already served.
  The dinner was already serving.
  मिसिंग शब्द छनौट गरेर रिक्त स्थान भर्नुहोस्
  ______
  At the moment
  In the moment
  At moment
  To the moment
  The loud=जोर ले / ठूलो
  noises=आवाज / हल्ला
  from=बाट
  outside=बाहिर
  उनको बाथरूमको मरम्मत भइरहेको छ.
  • repair
  • her bathroom
  • was
  • is being
  • has been
  • repaired.
  तल बाट जोर ले आवाज अाइरहेको छ.
  • coming
  • are being come
  • noises
  • are
  • loud
  • from downstairs.
  छिमेकमा धेरै रुखहरु छन्.
  • a lot of
  • in the
  • trees
  • there are
  • neighbor
  • neighborhood.
  कोठाहरु धेरै विशाल छन्.
  • rooms
  • have been
  • are
  • spacious.
  • pretty
  • the
  =
  !
  सुन्नुहोस्
  टिप
  अर्को शब्द