आजूबाजूच्या परिस्थितीचा तपशील देणे
try Again
Tip1:hello
Lesson 142
आजूबाजूच्या परिस्थितीचा तपशील देणे
संवाद ऐका
Did you visit Neha recently?
काय तुम्ही सध्या नेहाला भेटला होता?


Yes, when I went to her place, she was upstairs with her kids.
हो, जेव्हा मी तिच्या घरी गेलो होतो, तेव्हा ती तिच्या मुलांसोबत वर होती


Oh! How is her new house?
ओह ! तिचे नवीन घर कसे आहे?


I must say, her house is fabulous!
मला म्हणावे लागेल तिचे घर अविश्वसनीय आहे


Are the bedrooms spacious?
काय खोल्या ऐसपैस आहेत?


Yes. Also, there's a living room downstairs with a huge window overlooking the garden.
हो, आणि खाली बैठकीच्या खोलीत एक खूप मोठी बागेच्या दिशेने बघणारी खिडकी आहे


Is it a duplex?
काय तो डुप्लेक्स आहे?


No it is not. There's a bedroom upstairs and two guest rooms.
नाही. तो नाही. वर शयनगृह आणि दोन अतिथी खोल्या आहे


She used to live in an apartment earlier
ती आधी अपार्टमेंट मध्ये राहत होती


There are=आहे
five=पाच
bedrooms,=शयनगृह
upstairs=वरच्या मजल्यावर
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
Is it a ______
spacey
suspicious
spacios
spacious
'काय कपाटात पुरेशी जागा आहे?' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल?
Are the cupboards spacious enough?
Are the cupboards spacey enough?
At the moment,=या क्षणी/या वेळी,
the house=घर
is being=केले जात आहे
तिच्या बागेला पाणी घातले जात आहे
  • water
  • her garden
  • drunk
  • is being
  • drinking
  • watered
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  The house is beautifully ______
  furniture
  furnish
  furnished
  furnishings
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  ______
  Downstairs
  Downwards
  Downside
  Downstair
  'इथे पुष्कळ फोटोज सोबत एक टेबल आहे' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल?;
  There's a table there with lots of photos.
  There's a table their with lots of photos.
  There's a table here with lots of photos.
  There's a table there with lots photos.
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  There's a radio but there ______
  isn't
  isnted
  not is
  isn't not
  At the moment,=या वेळी/ या क्षणी,
  we=आपण
  are=आहोत
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  You can see the garden when ______
  you walk down
  you walk
  you down
  you walking down
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  Somewhere, a ______
  neighborhood
  neighborly
  neighbored
  neighbor
  'मी चारी दिशांना पहिले, पण कोणी नव्हते ' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल?
  I looked forward, but nobody was there.
  I looked around, but nobody was there.
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  The cat was ______
  under
  in
  with
  into
  'रात्रीचे जेवण आधीच वाढून ठेवले होते' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल?;
  The dinner is already served.
  The dinner was already served.
  The dinner will be already served.
  The dinner was already serving.
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  ______
  At the moment
  In the moment
  At moment
  To the moment
  The loud=जोराचा
  noises=आवाज
  from=पासून
  outside=बाहेर
  तिच्या बाथरूम ची दुरुस्ती केली जात आहे
  • repair
  • her bathroom
  • was
  • is being
  • has been
  • repaired
  खालून जोराचा आवाज येत आहे
  • coming
  • are being come
  • noises
  • are
  • loud
  • from downstairs
  शेजारी पुष्कळ झाडे आहेत
  • a lot of
  • in the
  • trees
  • there are
  • neighbor
  • neighborhood
  खोल्या पुष्कळ ऐसपैस आहेत
  • rooms
  • have been
  • are
  • spacious
  • pretty
  • the
  =
  !
  ऐका
  टिप
  पुढील शब्द