ചുറ്റുമുള്ള പരിസ്ഥിതി വിവരിക്കുക
try Again
Tip1:hello
Lesson 142
ചുറ്റുമുള്ള പരിസ്ഥിതി വിവരിക്കുക
ഡയലോഗ് കേൾക്കുക
Did you visit Neha recently?
നിങ്ങൾ അടുത്തിടെ നേഹയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നോ?


Yes, when I went to her place, she was upstairs with her kids.
അതെ, ഞാൻ അവളുടെ വീട്ടിൽ പോയപ്പോൾ അവൾ മക്കൾക്കൊപ്പം മുകളിൽ ആയിരുന്നു


Oh! How is her new house?
ഓ! അവളുടെ വീട് എങ്ങനെ ഉണ്ട്?


I must say, her house is fabulous!
ഞാൻ പറയുന്നു അവളുടെ വീട് മനോഹരമാണ്


Are the bedrooms spacious?
മുറികൾ വലുതാണോ?


Yes. Also, there's a living room downstairs with a huge window overlooking the garden.
അതെ, പിന്നെ താഴെ ഒരു മുറിയുണ്ട്, അതിന്റെ വലിയ ജനാല ഉദ്യാനം കാണാവുന്ന രീതിയിൽ ആണ്.


Is it a duplex?
അത് ഇരുവശത്തും ഉണ്ടോ?


No it is not. There's a bedroom upstairs and two guest rooms.
ഇല്ല അതില്ല. മുകളിൽ ഒരു കിടപ്പ് മുറിയും രണ്ടു അധിതി മുറികളും ഉണ്ട്


She used to live in an apartment earlier
അവൾ ഒരു അപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ആണ് ജീവിച്ചിരുന്നത്


There are=ആണ്
five=അഞ്ച്‌
bedrooms,=കിടപ്പ് മുറി
upstairs=മുകളിലെ നിലയിൽ
കാണാതായ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക
Is it a ______
spacey
suspicious
spacios
spacious
'ഷെൽഫുകളിൽ ആവശ്യമായ സ്ഥലം ഉണ്ടോ?' എന്താണ് ഇംഗ്ലീഷ് വിവർത്തനം?
Are the cupboards spacious enough?
Are the cupboards spacey enough?
At the moment,=ഈ സമയം,
the house=വീട്
is being=ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു
അവളുടെ തോട്ടത്തിൽ വെള്ളം നനയ്ക്കുകയാണ്
  • water
  • her garden
  • drunk
  • is being
  • drinking
  • watered
  കാണാതായ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക
  The house is beautifully ______
  furniture
  furnish
  furnished
  furnishings
  കാണാതായ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക
  ______
  Downstairs
  Downwards
  Downside
  Downstair
  'ഇവിടെ ഫോട്ടോകൾ ധാരാളം ഉള്ള ഒരു മേശ ഉണ്ട്' എന്താണ് ഇംഗ്ലീഷ് വിവർത്തനം?;
  There's a table there with lots of photos.
  There's a table their with lots of photos.
  There's a table here with lots of photos.
  There's a table there with lots photos.
  കാണാതായ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക
  There's a radio but there ______
  isn't
  isnted
  not is
  isn't not
  At the moment,=ഈ സമയം,
  we=നമ്മൾ
  are=ആണ്
  കാണാതായ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക
  You can see the garden when ______
  you walk down
  you walk
  you down
  you walking down
  കാണാതായ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക
  Somewhere, a ______
  neighborhood
  neighborly
  neighbored
  neighbor
  'ഞാൻ ചുറ്റും നോക്കി, ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല'
  I looked forward, but nobody was there.
  I looked around, but nobody was there.
  കാണാതായ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക
  The cat was ______
  under
  in
  with
  into
  'ഡിന്നർ ഇതിനകം വിളംബിയിരിക്കുന്നു' എന്താണ് ഇംഗ്ലീഷ് വിവർത്തനം?;
  The dinner is already served.
  The dinner was already served.
  The dinner will be already served.
  The dinner was already serving.
  കാണാതായ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക
  ______
  At the moment
  In the moment
  At moment
  To the moment
  The loud=ഉച്ചത്തിൽ
  noises=ശബ്ദം
  from=നിന്നും
  outside=പുറത്ത്
  അവളുടെ ബാത്ത്റൂമിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണി ചെയ്യുകയാണ്
  • repair
  • her bathroom
  • was
  • is being
  • has been
  • repaired
  താഴെ നിന്ന് വലിയ ശബ്ദം വരുന്നു
  • coming
  • are being come
  • noises
  • are
  • loud
  • from downstairs
  അയൽപ്പക്കത്ത് ധാരാളം മരങ്ങൾ ഉണ്ട്
  • a lot of
  • in the
  • trees
  • there are
  • neighbor
  • neighborhood
  മുറികൾ ധാരാളം സ്ഥലം ഉള്ളവയാണ്
  • rooms
  • have been
  • are
  • spacious
  • pretty
  • the
  =
  !
  കേൾക്കുക
  ടിപ്
  അടുത്ത വാക്ക്