આસપાસ ના માહોલ નું વિવરણ આપતા
try Again
Tip1:hello
Lesson 142
આસપાસ ના માહોલ નું વિવરણ આપતા
ડાયલોગ સાંભળો
Did you visit Neha recently?
શું તમે હમણાં જ નેહા ને મળ્યા છો?


Yes, when I went to her place, she was upstairs with her kids.
હા, જ્યારે હું તેના ઘરે ગયો હતો, ત્યારે તે પોતાના બાળકો સાથે ઉપર હતી


Oh! How is her new house?
ઓહ! તેનું નવું ઘર કેવું છે?


I must say, her house is fabulous!
મારે કહેવું પડશે તેનું ઘર શાનદાર છે


Are the bedrooms spacious?
શું ખંડો આલીશાન છે?


Yes.
Also, there's a living room downstairs with a huge window overlooking the garden.
હા, અને નીચે લિવિંગ હોલ માં એક બહુ મોટી બગીચા તરફ દેખાતી બારી છે


Is it a duplex?
શું તે ડુપ્લેક્સ છે?


No it is not.
There's a bedroom upstairs and two guest rooms.
નહીં, તે નથી.
ઉપર બેડરૂમ અને બે ગેસ્ટ રૂમ છે


She used to live in an apartment earlier
તે પહેલા એપાર્ટમેંટ માં રહેતી હતી


There are=છે
five=પાંચ
bedrooms,=બેડરૂમ
upstairs=ઉપલા માળ પર
ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો.
Is it a ______
spacey
suspicious
spacios
spacious
'શું કબાટ માં પૂરતી જગ્યા છે?' નું અંગ્રેજી માં સાચું ભાષાંતર પસંદ કરો.
Are the cupboards spacious enough?
Are the cupboards spacey enough?
At the moment,=આ સમય,
the house=ઘર
is being=કરાય છે
તેના બગીચાને પાણી પીવડાવાય રહ્યું છે
  • water
  • her garden
  • drunk
  • is being
  • drinking
  • watered
  ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો.
  The house is beautifully ______
  furniture
  furnish
  furnished
  furnishings
  ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો.
  ______
  Downstairs
  Downwards
  Downside
  Downstair
  'અહિયાં ઘણા બધા ફોટોઝ સાથે એક ટેબલ છે ' નું અંગ્રેજી માં ભાષાંતર શું થશે?;
  There's a table there with lots of photos.
  There's a table their with lots of photos.
  There's a table here with lots of photos.
  There's a table there with lots photos.
  ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો.
  There's a radio but there ______
  isn't
  isnted
  not is
  isn't not
  At the moment,=આ સમયે,
  we=અમે/આપણે
  are=છે / છીએ
  ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો.
  You can see the garden when ______
  you walk down
  you walk
  you down
  you walking down
  ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો.
  Somewhere, a ______
  neighborhood
  neighborly
  neighbored
  neighbor
  'મે ચારે બાજુ જોયું, પરંતુ કોઈ હતું નહીં ' નું અંગ્રેજી માં સાચું ભાષાંતર પસંદ કરો.
  I looked forward, but nobody was there.
  I looked around, but nobody was there.
  ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો.
  The cat was ______
  under
  in
  with
  into
  'ડિનર પહેલા જ પીરસાઈ ગયું હતું ' નું અંગ્રેજી માં ભાષાંતર શું થશે?;
  The dinner is already served.
  The dinner was already served.
  The dinner will be already served.
  The dinner was already serving.
  ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો
  ______
  At the moment
  In the moment
  At moment
  To the moment
  The loud=જોર થી
  noises=અવાજ
  from=થી
  outside=બહાર
  તેના બાથરૂમ નું સમારકામ કરાઇ રહ્યું છે
  • repair
  • her bathroom
  • was
  • is being
  • has been
  • repaired
  નીચે થી જોર થી અવાજ આવી રહ્યો છે
  • coming
  • are being come
  • noises
  • are
  • loud
  • from downstairs
  પાડોશ માં ઘણા વૃક્ષો છે
  • a lot of
  • in the
  • trees
  • there are
  • neighbor
  • neighborhood
  ખંડો ઘણા આલીશાન છે
  • rooms
  • have been
  • are
  • spacious
  • pretty
  • the
  =
  !
  સાંભળો
  ટીપ
  આગળનો શબ્દ