ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਣਾ
try Again
Tip1:hello
Lesson 143
ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਣਾ
My=मेरा
My=मेरा
My=मेरा
'ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਫੋਟੋ ਹੈ! ਤੁਸੀ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੋ.' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ;
Such a nice photo! You are looking so pretty.
Such a very nice photo! You are looking so pretty.
Such a nice photo! You are look so pretty.
Such nice photo! You are looking so pretty.
ਮਿਸਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣ ਕੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰੋ
Your daughter is ______
a very cute
very cute
very qute
very queet
ਵਾਹ, ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਅਤੁੱਲ ਹੈ
  • yours
  • are incredible
  • is incredible
  • Wow
  • your
  • house
  ਮਿਸਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣ ਕੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰੋ
  Your new car ______
  is looks amazing
  looks amazingly
  looks amazing
  is look amazing
  'ਕਲਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਉੱਤਮ ਨਮੂਨਾ ਹੈ!' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ;
  What the exquisite piece of art!
  What an exquisite piece of art!
  What a exquisite piece of art!
  What exquisite piece of art!
  'ਮੈਨੂੰ ਫੇਸਬੁਕ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਈ' ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ;
  I am really liked your photo on Facebook
  I was really liked your photo on Facebook
  I did really liked your photo on Facebook
  I really liked your photo on Facebook
  ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਖਾਣਾ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਹੈ
  • made by you
  • are
  • the food
  • make
  • is
  • delicious
  'ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਆਕਰਸ਼ਿਕ ਹੈ' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ;
  His sister is attract
  His sister is beauty
  His sister is attractive
  His sister has attractive
  Attractive ਆਕਰਸ਼ਿਕ
  Mind blowing ਹੈਰਾਨੀਯੋਗ
  Exquisite ਉੱਤਮ
  Cute ਪਿਆਰਾ
  Amazing ਅਦਭੁਤ
  Incredible ਅਤੁੱਲ
  Delicious ਸੁਆਦੀ
  Delightful ਅਨੰਦਮਈ
  Charming ਦਿਲਕਸ਼/ਆਕਰਸ਼ਕ
  Elegant ਸ਼ਿਸ਼ਟ
  ਮਿਸਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣ ਕੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰੋ
  She is ______
  a charming young woman
  charming young woman
  charming an young woman
  ਮੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉੱਤਮ ਨੱਕਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ.
  • their
  • are known for
  • the
  • exquisite carvings
  • a
  • temples
  'ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਣੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਤ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ;
  I must compliment you on your cooking
  I must complimenting you on your cooking
  I am must compliment you on your cooking
  I am compliment you on your cooking
  ਮਿਸਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣ ਕੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰੋ
  Thank you for ______
  your compliment
  compliment
  yours compliment
  your complimenting
  ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਸਮਵੇਦਨਾਪੂਰਣ ਸ਼ਬਦਾਂ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ
  • to
  • Thank you
  • for
  • kind
  • your
  • words
  ਡਾਏਲਾੱਗ ਸੁਣੋ
  Hey Sachin, I saw your photo on Facebook
  ਹੇ ਸਚਿਨ, ਮੈਂ ਫੇਸਬੁਕ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਵੇਖੀ.


  You did?
  ਤੁਸੀ ਦੇਖੀ?


  Yes! What a lovely photo! Where was it taken?
  ਹਾਂ! ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਫੋਟੋ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਲਈ ਗਈ ਹੈ?


  It was taken in Kashmir
  ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਲਈ ਗਈ ਹੈ


  Wow, the place looks incredible
  ਵਾਹ! ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਅਵਿਸ਼ਵਸਨੀਯ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ


  It is! It is one of the most beautiful places on earth!
  ਹਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ


  And your daughter looks really cute in all the pictures!
  ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਸਭ ਫੋਟੋਜ ਵਿੱਚ


  Thank you so much for your compliment.
  ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ


  ਡਾਏਲਾੱਗ ਸੁਣੋ
  Hey Pooja, is that painting over there made by you?
  ਹੇ ਪੂਜਾ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਤੂੰ ਬਣਾਈ ਹੈ?


  Yes, it is.
  ਜੀ, ਹਾਂ!


  Wow! It looks exquisite. I did not know you were so talented
  ਵਾਹ! ਇਹ ਉੱਤਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਗੁਣਵਾਨ ਹੈ


  Thank you so much. That's rather kind
  ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ - ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ. ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜੱਪਣ ਹੈ


  I love the vibrant colors. I think you have great taste
  ਇਸਦੇ ਜੀਵੰਤ ਰੰਗ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏ. ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ


  Thanks a lot. I have also designed this saree. What do you think about it?
  ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਾੜ੍ਹੀ ਵੀ ਡਿਜਾਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ?


  I think it looks really elegant. Great job!
  ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਖੂਬ.


  =
  !
  ਸੁਣੋ
  ਟਿਪ
  ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ