ആരെയെങ്കിലും സ്തുതി പറയുക
try Again
Tip1:hello
Lesson 143
ആരെയെങ്കിലും സ്തുതി പറയുക
You are=നിങ്ങളാണ്
very=വളരെ
Such a lovely photo!=വളരെ നല്ല ഫോട്ടോ!
'വളരെ നല്ല ഫോട്ടോ ആണല്ലോ! നിങ്ങൾ വളരെ സുന്ദരി ആയിരിക്കുന്നു' ഇംഗ്ലീഷിലേക്കുള്ള തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക;
Such a nice photo! You are looking so pretty.
Such a very nice photo! You are looking so pretty.
Such a nice photo! You are look so pretty.
Such nice photo! You are looking so pretty.
കാണാതായ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക
Your daughter is ______
a very cute
very cute
very qute
very queet
വാവ്, നിങ്ങളുടെ ഭവനം അമ്പരപ്പിക്കുന്നതാണ്
  • yours
  • are incredible
  • is incredible
  • Wow
  • your
  • house
  കാണാതായ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക
  Your new car ______
  is looks amazing
  looks amazingly
  looks amazing
  is look amazing
  'കലയുടെ വളരെ മനോഹരമായ മാതൃക!' ഇംഗ്ലീഷിലേക്കുള്ള തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക;
  What the exquisite piece of art!
  What an exquisite piece of art!
  What a exquisite piece of art!
  What exquisite piece of art!
  'എനിക്ക് ഫേസ്ബുക്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു' ഇംഗ്ലീഷിലേക്കുള്ള തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക;
  I am really liked your photo on Facebook
  I was really liked your photo on Facebook
  I did really liked your photo on Facebook
  I really liked your photo on Facebook
  നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഭക്ഷണം രുചികരമാണ്
  • made by you
  • are
  • the food
  • make
  • is
  • delicious
  'അവന്റെ സഹോദരി ആകർഷകമാണ്' ഇംഗ്ലീഷിലേക്കുള്ള തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക;
  His sister is attract
  His sister is beauty
  His sister is attractive
  His sister has attractive
  attractive ആകർഷകം
  mind blowing ആശ്ചര്യകരം
  exquisite ഉത്‌കൃഷ്‌ടമായ
  cute ഭംഗിയുള്ള
  amazing അത്ഭുതപ്പെടുത്തുക
  incredible അവിശ്വസനീയമായി
  delicious സ്വാദിഷ്‌ഠമായ
  delightful ആനന്ദകരമായ
  charming മനോഹരമായ
  elegant വിശിഷ്ടമായ
  കാണാതായ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക
  She is ______
  a charming young woman
  charming young woman
  charming an young woman
  ക്ഷേത്രങ്ങൾ അവയുടെ മഹനീയമായ കൊത്തുപണികൾക്ക് അറിയപ്പെടുന്നു.
  • their
  • are known for
  • the
  • exquisite carvings
  • a
  • temples
  'നിങ്ങളുടെ പാചകത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ വാഴ്‌ത്തേണ്ടതുണ്ട്' ഇംഗ്ലീഷിലേക്കുള്ള തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക;
  I must compliment you on your cooking
  I must complimenting you on your cooking
  I am must compliment you on your cooking
  I am compliment you on your cooking
  കാണാതായ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക
  Thank you for ______
  your compliment
  compliment
  yours compliment
  your complimenting
  ഈ ദയവുള്ള വാക്കുകൾക്ക് നന്ദി
  • to
  • Thank you
  • for
  • kind
  • your
  • words
  ഡയലോഗ് കേൾക്കുക
  Hey Sachin, I saw your photo on Facebook
  ഹേയ് സച്ചിൻ, ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ കണ്ടു.


  You did?
  നിങ്ങൾ കണ്ടോ?


  Yes! What a lovely photo! Where was it taken?
  അതെ! വളരെ നല്ല ഫോട്ടോകൾ. എവിടെ ആണ് അത് എടുത്തത്?


  It was taken in Kashmir
  ഇത് കശ്മീരിൽ വച്ചാണ് എടുത്തത്


  Wow, the place looks incredible
  വൗ! സ്ഥലം അവിശ്വസനീയം ആയി തോന്നുന്നു


  It is! It is one of the most beautiful places on earth!
  അതെ, അത് ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്


  And your daughter looks really cute in all the pictures!
  നിങ്ങളുടെ മകൾ വളരെ നന്നായിരിക്കുന്നു


  Thank you so much for your compliment.
  നിങ്ങളുടെ സ്തുതിക്ക് നന്ദി


  ഡയലോഗ് കേൾക്കുക
  Hey Pooja, is that painting over there made by you?
  ഹേ പൂജ, നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയതാണോ ആ ചിത്രം?


  Yes, it is.
  അതെ.


  Wow! It looks exquisite. I did not know you were so talented
  വൗ! ഇത് ഉത്‌കൃഷ്‌ടമാണ്, നിങ്ങൾ ഇത്രയും പ്രഗത്ഭാധനയാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു


  Thank you so much. That's rather kind
  വളരെ നന്ദി. അത് നിങ്ങളുടെ വലിയ മനസ്സാണ്


  I love the vibrant colors. I think you have great taste
  എനിക്ക് ഊർജ്ജസ്വലമായ നിറങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. നിങ്ങളുടെ ചോയ്സ് നല്ലതാണ് എന്ന് കരുതുന്നു


  Thanks a lot. I have also designed this saree. What do you think about it?
  നന്ദി, ഞാൻ ഒരു സാരിയും രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് എന്തു തോന്നുന്നു?


  I think it looks really elegant. Great job!
  ഇത് വളരെ നന്നായി, വളരെ സുന്ദരാമാണ്.


  =
  !
  കേൾക്കുക
  ടിപ്
  അടുത്ത വാക്ക്