ఎవరినైనా పొగడడం
try Again
Tip1:hello
Lesson 143
ఎవరినైనా పొగడడం
You are=మీరు (ఉన్నారు)
very=చాలా
Such a lovely photo!=ఒక మనోహరమైన ఫోటో !
'చాలా మంచి ఫోటో! మీరు ఇందులో చాలా అందంగా కనిపిస్తున్నారు' ఆంగ్లంలో సరైన అనువాదం ఎంచుకోండి (ఒక ఎంపికను ఎంచుకోండి);
Such a nice photo! You are looking so pretty.
Such a very nice photo! You are looking so pretty.
Such a nice photo! You are look so pretty.
Such nice photo! You are looking so pretty.
జాబితా నుండి సరైన పదాన్ని ఎంచుకోండి
Your daughter is ______
a very cute
very cute
very qute
very queet
వావ్, మీ ఇల్లు అధ్బుతంగా ఉంది
  • yours
  • are incredible
  • is incredible
  • Wow
  • your
  • house
  జాబితా నుండి సరైన పదాన్ని ఎంచుకోండి
  Your new car ______
  is looks amazing
  looks amazingly
  looks amazing
  is look amazing
  ' కళ యొక్క ఎంత చక్కటి ఒక ఉదాహరణ!' ఆంగ్లంలో సరైన అనువాదం ఎంచుకోండి (ఒక ఎంపికను ఎంచుకోండి);
  What the exquisite piece of art!
  What an exquisite piece of art!
  What a exquisite piece of art!
  What exquisite piece of art!
  'నీ పేస్ బుక్ లో ఫోటోని నేను నిజంగా ఇష్టపడ్డాను' ఆంగ్లంలో సరైన అనువాదం ఎంచుకోండి (ఒక ఎంపికను ఎంచుకోండి);
  I am really liked your photo on Facebook
  I was really liked your photo on Facebook
  I did really liked your photo on Facebook
  I really liked your photo on Facebook
  మీ చేత వండబడిన భోజనం రుచికరంగా ఉంది
  • made by you
  • are
  • the food
  • make
  • is
  • delicious
  'అతని సోదరి ఆకర్షణీయంగా ఉంటుంది' ఆంగ్లంలో సరైన అనువాదం ఎంచుకోండి (ఒక ఎంపికను ఎంచుకోండి);
  His sister is attract
  His sister is beauty
  His sister is attractive
  His sister has attractive
  attractive ఆకర్షణీయమైన
  mind blowing ఆశ్చర్యకరమైన
  exquisite అద్భుతమైన
  cute అందమైన
  amazing అద్భుతమైన
  incredible అద్భుతమైన
  delicious రుచికరమైన
  delightful సంతోషకరమైన
  charming మనోహరమైన
  elegant సొగసైన
  జాబితా నుండి సరైన పదాన్ని ఎంచుకోండి
  She is ______
  a charming young woman
  charming young woman
  charming an young woman
  ఆ దేవాలయాలు వాటి అద్భుతమైన శిల్పాలకు ప్రసిద్ది.
  • their
  • are known for
  • the
  • exquisite carvings
  • a
  • temples
  'నేను మీ వంట గురించి మిమ్మల్ని పొగడాలి' ఆంగ్లంలో సరైన అనువాదం ఎంచుకోండి (ఒక ఎంపికను ఎంచుకోండి);
  I must compliment you on your cooking
  I must complimenting you on your cooking
  I am must compliment you on your cooking
  I am compliment you on your cooking
  జాబితా నుండి సరైన పదాన్ని ఎంచుకోండి
  Thank you for ______
  your compliment
  compliment
  yours compliment
  your complimenting
  మీ మంచి మాటలకు ధన్యవాదాలు
  • to
  • Thank you
  • for
  • kind
  • your
  • words
  డైలాగ్ వినండి
  Hey Sachin, I saw your photo on Facebook
  హే సచిన్, నేను పేస్ బుక్ లో నీ ఫోటో చూసాను


  You did?
  నువ్వు చూసావా?


  Yes! What a lovely photo! Where was it taken?
  అవును! ఎంత అందమైన ఫోటో, అది ఎక్కడ తీయబడింది?


  It was taken in Kashmir
  అది కాశ్మీర్లో తీయబడింది.


  Wow, the place looks incredible
  వావ్! ఆ ప్రదేశం చాలా అద్భుతంగా కనిపిస్తుంది


  It is! It is one of the most beautiful places on earth!
  ఆవును, అది భూమి మిద అన్నిటికంటే అందమైన ప్రదేశాల్లో ఒకటి.


  And your daughter looks really cute in all the pictures!
  మరియు మీ కూతురు అన్ని చిత్రాల్లో నిజంగా ముచ్చటగా ఉంది.


  Thank you so much for your compliment.
  మీ పొగడ్తకు ధన్యవాదాలు


  డైలాగ్ వినండి
  Hey Pooja, is that painting over there made by you?
  హే పూజ, అక్కడ ఉన్న ఆ చిత్రం నీ చేత చేయబడిందా?


  Yes, it is.
  అవును.


  Wow! It looks exquisite. I did not know you were so talented
  వావ్! అది చాలా బాగా కనిపిస్తోంది. మీరు ఇంత ప్రతిభావంతులని నాకు తెలియదు


  Thank you so much. That's rather kind
  మీకు చాలా ధన్యవాదాలు,అది మీ గొప్పతనం


  I love the vibrant colors. I think you have great taste
  దాని జీవం రంగులు నాకు నచ్చాయి . మీకు మంచి రుచి ఉందని నేను అనుకుంటున్నాను


  Thanks a lot. I have also designed this saree. What do you think about it?
  చాలా ధన్యవాదాలు, నేను ఈ చీరని కూడా డిజైన్ చేసాను, దీని గురించి మీరు ఏమనుకుంటున్నారు?


  I think it looks really elegant. Great job!
  ఇది చాలా బాగుంది, గొప్ప పని!


  =
  !
  వినండి
  చిట్కా
  తదుపరి పదం