నాకు ఇష్టమైన దుస్తులు
try Again
Tip1:hello
Lesson 144
నాకు ఇష్టమైన దుస్తులు
డైలాగ్ వినండి
Hey Ankit, are you invited for the party at Rama's place?
హే అంకిత్, మీరు రామా ఇంట్లో పార్టీకి పిలవబడ్డారా?


Yes, I am. What are you going to wear?
అవును, నువ్వు ఏం వేస్కోబోతున్నావ్?


Perhaps a pair of jeans and a t-shirt. I feel very comfortable in them.
బహుశా ఒక జత జీన్స్ మరియు టీ షర్టు . నాకు వాటిలో సౌకర్యవంతంగా ఉంటాను


I'd prefer wearing a pair of trousers with a pullover. It will be quite cold that night.
నేను స్వెటర్ తో ప్యాంటు వేస్కోవడం ఇష్టపడతాను. ఆ రోజు రాత్రి చలిగా ఉంటుంది


Yes, I will wear a jacket as well.
అవును, నేను కూడా జాకెట్ వేస్కుంటా


Cool! I have a lot of colorful shoes but I rarely wear them.
సరే, నా దగ్గర వేరే వేరే రంగుల బూట్లు ఉన్నాయ్, కాని నేను వాటిని చాలా అరుదుగా వేస్కుంటాను


I often wear shoes in winters.
నేను సాధారణంగా చలికాలంలో షూస్ వేస్కుంటాను


Ok, See you at the party then!
సరే, మిమ్మల్ని పార్టీ లో కలుస్తాను


Yes, see you soon.
అవును, తొందర్లోనే కలుద్దాం


చిట్కా
=
A pair of trousers
A pair of shorts =
ఏవైనా దుస్తులు ఒకే రకమైన రెండు భాగాలుగా ఉంటే, వాటితో పాటు 'a pair of' వస్తుంది
'నేను సాధారణంగా ప్యాంట్ వేస్కుంటాను' ఆంగ్లంలో సరైన అనువాదం ఎంచుకోండి (ఒక ఎంపికను ఎంచుకోండి);
I usually wear trousers
I usually wear trouser
I rarely wear trousers
I never wear trousers
'మేము అప్పుడప్పుడు ఉన్ని దుస్తులు వేస్కుంటాము' ఆంగ్లంలో సరైన అనువాదం ఎంచుకోండి (ఒక ఎంపికను ఎంచుకోండి);
We often wear woolen clothes
We sometimes wears woolen clothes
We sometimes wear woolen clothes
We often wears woolen clothes
'మీరు ఎప్పుడూ ఇదే షర్టు వేస్కుంటారా?' ఆంగ్లంలో సరైన అనువాదం ఎంచుకోండి (ఒక ఎంపికను ఎంచుకోండి);
Does you oftenly wear this shirt?
Do you oftenly wear this shirt?
Does you often wear this shirt?
Do you often wear this shirt?
'సాక్స్ తరచుగా వేసవిలో దుర్వాసననిస్తాయి' ఆంగ్లంలో సరైన అనువాదం ఎంచుకోండి (ఒక ఎంపికను ఎంచుకోండి);
Socks often stinks in summers
Socks often stink in summers
Socks rarely stinks in summers
Socks rarely stink in summers
'నా స్నేహితులలో చాలా మంది దీనిని వేసుకుంటారు' ఆంగ్లంలో సరైన అనువాదం ఎంచుకోండి (ఒక ఎంపికను ఎంచుకోండి);
All of my friends wear this
Most of my friend wear this
Most of my friends wear this
Most of my friends wears this
డైలాగ్ వినండి
What kind of clothes do you prefer to wear?
మీరు ఎలాంటి దుస్తులు వేస్కోవడానికి ఇష్టపడతారు


I like casual clothes. I usually wear a pair of shorts and a t-shirt. I don't like ties. What are your favorite clothes?
నాకు సాధారణ దుస్తులు వేస్కోవడం ఇష్టం. నేను మామూలుగా నిక్కరు మరియు టీ షర్టు వేస్కుంటాను. నాకు టైలు ఇష్టంలేదు. మీకు ఇష్టమైన బట్టలు ఏవి?


I like sarees. I often wear it to work
నాకు చీరలు ఇష్టం. నేను సాధారణంగా పనికి వేసుకొని వెళ్తాను


Wow! Sarees looks beautiful.
వావ్, చీరలు చాలా అందంగా ఉంటాయి.


Yes, I prefer softer fabrics in summers.
అవును, నేను వేసవిలో మృదువైన బట్టలు వేసుకోవడం ఇష్టపడతాను


Me too, and I rarely wear socks in summers. They get sweaty.
నేను కూడా, మరియు నేను వేసవిలో సాక్స్ అరుదుగా వేస్కుంటాను. అవి తొందరగా చెమట పడతాయి.


Yes, that's true.
అవును, అది నిజమే.


'ఈ రోజుల్లో, టోపీలు ఫ్యాషన్ లో ఉన్నాయి' ఆంగ్లంలో సరైన అనువాదం ఎంచుకోండి (ఒక ఎంపికను ఎంచుకోండి);
Nowadays, caps are in fashion
Nowadays, caps are in fashionable
Nowadays, caps are in trendy
Today, caps are in fashion
'జనాలు ఎండని నివారించేందుకు నల్ల అద్దాలు పెట్టుకుంటారు' ఆంగ్లంలో సరైన అనువాదం ఎంచుకోండి (ఒక ఎంపికను ఎంచుకోండి);
People wear shade to avoid sunshine
People wear specs to avoid sunshine
People wears shades to avoid sunshine
People wear shades to avoid the sunshine
'నాకు రంగుల బూట్లు ఇష్టం' ఆంగ్లంలో సరైన అనువాదం ఎంచుకోండి (ఒక ఎంపికను ఎంచుకోండి);
I like colourful shoes
I like colourfull shoes
I like colourful shoe
I like colourfully shoes
డైలాగ్ వినండి
Hello Ram, what do you wear usually?
హలో రామ్, మీరు సాధారణంగా ఏం వేసుకుంటారు?


I usually wear black clothes and black boots.
నేను సాధారణంగా నల్ల దుస్తులు మరియు నలుపు బూట్లు వేస్కుంటాను


But I like colourful dresses
కాని నాకు రంగు దుస్తులు ఇష్టం.


I often also wear a black coat
నేను తరచుగా ఒక నల్ల కోట్ వేస్కుంటాను.


But I often wear a red or an orange sweater
కాని నేను తరచుగా ఒక ఎరుపు లేదా నారింజ స్వెటర్ వేస్కుంటాను


Your taste is quite different
మీ రుచి చాలా వేరుగా ఉంది


Yes.
అవును


జాబితా నుండి సరైన పదాన్ని ఎంచుకోండి
What kind of clothes do you ______
oftenly
usually
sometimely
rare
జాబితా నుండి సరైన పదాన్ని ఎంచుకోండి
Do your clothes ______
stinking
stinked
stinks
stink
జాబితా నుండి సరైన పదాన్ని ఎంచుకోండి
He ______
often wears
often wear
often weared
often wearing
జాబితా నుండి సరైన పదాన్ని ఎంచుకోండి
We ______
sometimes avoiding
sometimes avoids
sometimes avoid
sometime avoid
జాబితా నుండి సరైన పదాన్ని ఎంచుకోండి
I usually ______
wears
wear
wearing
జాబితా నుండి సరైన పదాన్ని ఎంచుకోండి
I love wearing ______
woolen
woolens clothes
woolens
woollens
జాబితా నుండి సరైన పదాన్ని ఎంచుకోండి
Cotton clothes are ______
very comfortable
very comfortably
very comfortables
very comfort
జాబితా నుండి సరైన పదాన్ని ఎంచుకోండి
It's really ______
comfortably
comfi
comfort
comfortable
నేను జీన్స్ వేస్కోవడానికి ఇష్టపడతాను
దుర్వాసన
=
!
వినండి
చిట్కా
తదుపరి పదం