माझे आवडते कपडे
try Again
Tip1:hello
Lesson 144
माझे आवडते कपडे
संवाद ऐका
Hey Ankit, are you invited for the party at Rama's place?
हे अंकित! काय तुम्ही रामाच्या घरी पार्टीमध्ये आमंत्रित आहात?


Yes, I am. What are you going to wear?
हो, मी आहे. तुम्ही काय परिधान करणार आहात?


Perhaps a pair of jeans and a t-shirt. I feel very comfortable in them.
कदाचित जीन्स आणि टी-शर्ट. मला हे आरामदायक वाटतात.


I'd prefer wearing a pair of trousers with a pullover. It will be quite cold that night.
मला स्वेटर च्या सोबत विजार घालणे जास्त आवडेल. त्या रात्री पुष्कळ थंडी असेल.


Yes, I will wear a jacket as well.
हो, मी सुद्धा एक जॅकेट घालेन.


Cool! I have a lot of colorful shoes but I rarely wear them.
बरे! माझ्याकडे वेगवेगळ्या रंगांचे बूट आहेत, पण मी कधीतरीच घालतो


I often wear shoes in winters.
मी सहसा थंडीमध्ये बूट घालतो


Ok, See you at the party then!
ठीक आहे, आपल्याला पार्टीमध्ये भेटेन!


Yes, see you soon.
हो, लवकरच भेटूया.


टिप
A pair of trousers =
A pair of shorts =
ज्या कपड्यांचे एकसारखे दोन भाग असतात त्यांच्या सोबत नेहमी 'a pair of' लावले जाते
'मी सहसा ट्राउजर्स घालतो' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल?;
I usually wear trousers
I usually wear trouser
I rarely wear trousers
I never wear trousers
'आम्ही कधी-कधी लोकरीचे कपडे घालतो' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल?;
We often wear woolen clothes
We sometimes wears woolen clothes
We sometimes wear woolen clothes
We often wears woolen clothes
'काय आपण वारंवार हाच शर्ट घालता?' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल?;
Does you oftenly wear this shirt?
Do you oftenly wear this shirt?
Does you often wear this shirt?
Do you often wear this shirt?
'उन्हाळ्यात सहसा मोज्यांमधून दुर्गंधी येते' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल?;
Socks often stinks in summers
Socks often stink in summers
Socks rarely stinks in summers
Socks rarely stink in summers
'माझे बहुतेक मित्र हेच घालतात' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल?;
All of my friends wear this
Most of my friend wear this
Most of my friends wear this
Most of my friends wears this
संवाद ऐका
What kind of clothes do you prefer to wear?
आपल्याला कोणत्या प्रकारचे कपडे परिधान करायला आवडतात?


I like casual clothes. I usually wear a pair of shorts and a t-shirt. I don't like ties. What are your favorite clothes?
मला आरामदायक कपडे आवडतात. मी सहसा निक्कर आणि टी-शर्ट घालतो. मला टाय आवडत नाही. आपले आवडते कपडे काय आहेत?


I like sarees. I often wear it to work
मला साडी आवडते, मी नेहमी हि कामावर घालून जाते


Wow! Sarees looks beautiful.
वाह! साडी खूप सुंदर वाटते.


Yes, I prefer softer fabrics in summers.
हो, उन्हाळ्यात मला नरम कपडे जास्त आवडतात


Me too, and I rarely wear socks in summers. They get sweaty.
मला सुद्धा, आणि मी कधीतरीच मोजे घालतो. ते घामाने चिंब होऊन जातात.


Yes, that's true.
हो, हे खरे आहे.


'आजकाल टोप्या फॅशन मध्ये आहेत' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल?;
Nowadays, caps are in fashion
Nowadays, caps are in fashionable
Nowadays, caps are in trendy
Today, caps are in fashion
'लोक उन्हापासून वाचण्यासाठी काला चस्मा घालतात' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल?;
People wear shade to avoid sunshine
People wear specs to avoid sunshine
People wears shades to avoid sunshine
People wear shades to avoid the sunshine
'मला रंगीत बूट आवडतात' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल?;
I like colourful shoes
I like colourfull shoes
I like colourful shoe
I like colourfully shoes
संवाद ऐका
Hello Ram, what do you wear usually?
हॅलो राम, तुम्ही सहसा काय परिधान करता?


I usually wear black clothes and black boots.
मी सहसा काळे कपडे आणि काळे बूट परिधान करतो


But I like colourful dresses
पण मला रंगीत कपडे आवडतात


I often also wear a black coat
मी सहसा एक काळा कोट घालतो


But I often wear a red or an orange sweater
पण मी सहसा एक लाल किंवा एक नारंगी स्वेटर घालतो


Your taste is quite different
आपली आवड बरीच वेगळी आहे.


Yes.
हो


गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
What kind of clothes do you ______
oftenly
usually
sometimely
rare
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
Do your clothes ______
stinking
stinked
stinks
stink
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
He ______
often wears
often wear
often weared
often wearing
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
We ______
sometimes avoiding
sometimes avoids
sometimes avoid
sometime avoid
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
I usually ______
wears
wear
wearing
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
I love wearing ______
woolen
woolens clothes
woolens
woollens
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
Cotton clothes are ______
very comfortable
very comfortably
very comfortables
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
It's really ______
comfortably
comfi
comfort
comfortable
मला जीन्स घालायला आवडते
दुर्गंधी
=
!
ऐका
टिप
पुढील शब्द