હોટેલ બૂક કરતા
try Again
Tip1:hello
Lesson 145
હોટેલ બૂક કરતા
ડાયલોગ સાંભળો
Hello, How May I help you?
નમસ્કાર/હેલો, હું તમારી શું સહાયતા કરી શકું છું?


Hello, Can you connect me to the Hotel reception?
નમસ્કાર/હેલો, શું તમે મારી હોટેલ રિસેપ્શન પર વાત કરાવી શકો છો?


Yes, Speaking.
હા, બોલી રહી છું


I want to book a room for the 10th and 11th of March.
હું 10th અને 11th માર્ચ માટે એક કમરો બુક કરાવવા ઇચ્છું છું


'હું તમારી કેવી રીતે મદદ કરી શકું છું?' નું અંગ્રેજી માં ભાષાંતર શું થશે? ;
How may I helping you?
How may I be help you?
How may I help you?
How may I helps you?
'શું તમે મારી હોટેલ રિસેપ્શન પર વાત કરાવી શકો છો?' નું અંગ્રેજી માં ભાષાંતર શું થશે? ;
Can you connecting me to the hotel reception?
Can you connect me to the hotel reception?
Are you connect me to the hotel reception?
Can you connect me the hotel reception?
મારે એક કમરો બુક કરવો છે
  • book
  • a room
  • to
  • I
  • want
  • am
  '2 દિવસ માટે એક રુમ બુક કરી દો' નું અંગ્રેજી માં ભાષાંતર શું થશે? ;
  Book a room for 2 days
  Book a room in 2 days
  Book to a room for 2 days
  Book for a room for 2 days
  ડાયલોગ સાંભળો
  Do you want a room with a single bed or a double bed?
  તમારે સિંગલ બેડ વાળો રૂમ જોઈએ છીએ કે ડબલ બેડ વાળો?


  I want a room with a single bed.
  મારે સિંગલ બેડ વાળો રૂમ જોઈએ છીએ.


  With an A.C.?
  A.C. ની સાથે?


  No, I want a room without an A.C.
  નહીં, મારે A.C.
  વગર નો રૂમ જોઈએ છે.


  'એક A.C. વાળો કમરો ' નું અંગ્રેજી માં ભાષાંતર શું થશે? ;
  A room with an A.C.
  A room in an A.C.
  A room at an A.C.
  A room from an A.C.
  મારે A.C. વગર નો કમરો જોઈએ છે.
  • I want
  • an A.C.
  • a
  • without
  • room
  • with
  'તમારે કમરો કેટલા દિવસ માટે જોઈએ છે?' નું અંગ્રેજી માં સાચું ભાષાંતર પસંદ કરો.
  How many days do you need the room for?
  How much days do you need the room for?
  ડાયલોગ સાંભળો
  What is the tariff for this room?
  આ કમરા નું ભાડુ શું છે?


  The tariff is 500 rupees a night plus taxes.
  એક રાત નું 500 રૂપિયા, ટેક્સ અલગ થી


  Is breakfast included?
  શું આમા નાસ્તો સામેલ છે?


  Yes, breakfast is included.
  હા, નાસ્તો સામેલ છે


  કમરા નું ભાડુ શું છે?
  • Tariff
  • room's
  • is the
  • of
  • what
  • tariffs
  ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો.
  Is breakfast ______
  is include?
  included?
  includes?
  to included?
  ફક્ત નાસ્તો સામેલ છે.
  • included
  • only
  • is
  • breakfast
  • includes
  • include
  ડાયલોગ સાંભળો
  What is the check-out time?
  કમરો ખાલી કરવાનો સમય શું છે?


  It is 12 noon.
  આ બપોર ના 12 વાગ્યા નો છે.


  Ok, do you have an internet connection?
  ઠીક છે, શું તમારે પાસે ઇન્ટરનેટ કનેકશન છે?


  Yes Sir, we have free Wi-Fi.
  હા સર, અમારી પાસે મફત Wi-Fi છે.


  'કમરો ખાલી કરવાનો સમય શું છે?' નું અંગ્રેજી માં ભાષાંતર શું થશે?;
  What is the check-out time?
  What is the check-in time?
  What is the check time?
  What is the checking time?
  કમરો ખાલી કરવાનો સમય બપોર ના 12 વાગ્યા નો છે.
  • check-out
  • is
  • 12
  • time
  • noon
  • The
  શું તમારી પાસે ઇન્ટરનેટ કનેક્શન છે?
  હા, અમારી પાસે મફત Wi-Fi છે.
  • Wi-Fi
  • Yes,
  • the
  • free
  • We have
  • We is
  ડાયલોગ સાંભળો
  What is your name?
  તમારું નામ શું છે?


  My name is Ram Gupta
  મારૂ નામ Ram Gupta છે.


  Will you pay by cash or card?
  તમે રોકડા પેમેંટ કરશો કે કાર્ડ થી?


  I will pay by cash
  હું રોકડા પેમેંટ કરીશ.


  When will you make the payment?
  તમે પેમેંટ ક્યારે કરશો?


  I will come tomorrow and pay, will that be fine?
  હું કાલે આવીને પેમેંટ કરીશ, શું તે ઠીક રહેશે?


  Ok, Mr. Gupta, see you tomorrow, have a nice day!
  ઠીક છે, Mr. Gupta તમારી સાથે કાલે મુલાકાત થશે, તમારો દિવસ મંગલમય રહે.


  'તમે પેમેંટ કેમ/કેવી રીતે કરશો?' નું અંગ્રેજી માં ભાષાંતર શું થશે?;
  How will you make the payment?
  How do you make the payment?
  How are you make the payment?
  How will you payment?
  હું રોકડા પેમેંટ કરીશ.
  હું કાલે પેમેંટ કરી આપીશ.
  • I will
  • tomorrow
  • I am
  • the
  • make
  • payment
  તમારો દિવસ મંગલમય રહે.
  • a
  • day
  • nice
  • do
  • have
  • Are
  =
  !
  સાંભળો
  ટીપ
  આગળનો શબ્દ