Hotel book करणे
try Again
Tip1:hello
Lesson 145
Hotel book करणे
संवाद ऐका
Hello, How May I help you?
नमस्कार/हॅलो, मी आपली काय मदत करू शकते?


Hello, Can you connect me to the Hotel reception?
नमस्कार/हॅलो, काय आपण माझे हॉटेल रिसेप्शन वर बोलणे करून देवू शकता?


Yes, Speaking.
हो, बोलत आहे.


I want to book a room for the 10th and 11th of March.
मी 10th आणि 11th मार्च साठी एक खोली आरक्षित करू इच्छितो/इच्छिते


'मी आपली काय मदत करू शकते?' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल?;
How may I helping you?
How may I be help you?
How may I help you?
How may I helps you?
'काय आपण माझे हॉटेल रिसेप्शन वर बोलणे करून देवू शकता?' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल?;
Can you connecting me to the hotel reception?
Can you connect me to the hotel reception?
Are you connect me to the hotel reception?
Can you connect me the hotel reception?
मला एक खोली आरक्षित करायची आहे
  • book
  • a room
  • to
  • I
  • want
  • am
  '2 दिवसांसाठी एक खोली आरक्षित करा' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल?;
  Book a room for 2 days
  Book a room in 2 days
  Book to a room for 2 days
  Book for a room for 2 days
  संवाद ऐका
  Do you want a room with a single bed or a double bed?
  आपल्याला सिंगल बेड वाली खोली हवी आहे कि डबल बेड वाली?


  I want a room with a single bed.
  मला सिंगल बेड वाली खोली हवी आहे.


  With an A.C.?
  A.C. च्या सोबत?


  No, I want a room without an A.C.
  नाही, मला विना A.C. वाली खोली हवी आहे.


  'एक A.C. वाली खोली' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल?;
  A room with an A.C.
  A room in an A.C.
  A room at an A.C.
  A room from an A.C.
  मला A.C. च्या विना खोली हवी आहे
  • I want
  • an A.C.
  • a
  • without
  • room
  • with
  'आपल्याला खोली किती दिवसांसाठी हवी आहे?' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल?
  How many days do you need the room for?
  How much days do you need the room for?
  संवाद ऐका
  What is the tariff for this room?
  या खोलीचा दर काय आहे?


  The tariff is 500 rupees a night plus taxes.
  एका रात्रीचे 500 रुपये, कर वेगळे


  Is breakfast included?
  काय यामध्ये नाष्टा समाविष्ट आहे?


  Yes, breakfast is included.
  हो, नाष्टा समाविष्ट आहे


  खोलीचा दर काय आहे?
  • Tariff
  • room's
  • is the
  • of
  • what
  • tariffs
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा.
  Is breakfast ______
  is include?
  included?
  includes?
  to included?
  फक्त नाष्टा समाविष्ट आहे.
  • included
  • only
  • is
  • breakfast
  • includes
  • include
  संवाद ऐका
  What is the check-out time?
  खोली रिकामी करण्याची वेळ काय आहे?


  It is 12 noon.
  ती दुपारी 12 वाजता आहे


  Ok, do you have an internet connection?
  ठीक आहे, काय आपल्याकडे इंटरनेट कनेक्शन आहे?


  Yes Sir, we have free Wi-Fi.
  हो सर, आपल्याकडे Wi-Fi आहे


  'खोली रिकामी करण्याची वेळ काय आहे?' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल?;
  What is the check-out time?
  What is the check-in time?
  What is the check time?
  What is the checking time?
  खोली खाली करण्याची वेळ दुपारी 12 वाजता आहे
  • check-out
  • is
  • 12
  • time
  • noon
  • The
  काय आपल्याकडे इंटरनेट कनेक्शन आहे?
  हो, आमच्याकडे मोफत Wi-Fi आहे
  • Wi-Fi
  • Yes,
  • the
  • free
  • We have
  • We is
  संवाद ऐका
  What is your name?
  आपले नाव काय आहे?


  My name is Ram Gupta
  माझे नाव Ram Gupta आहे


  Will you pay by cash or card?
  आपण रोख भरणा कराल कि कार्ड ने?


  I will pay by cash
  मी रोख भरणा करेन.


  When will you make the payment?
  आपण भरणा कधी कराल?


  I will come tomorrow and pay, will that be fine?
  मी उद्या येवून भरणा करेन, काय ते ठीक राहील?


  Ok, Mr. Gupta, see you tomorrow, have a nice day!
  ठीक आहे, Mr. Gupta आपल्याशी उद्या भेट होईल. आपला दिवस मंगलमयी होवो.


  'आपण भरणा कसा कराल?' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल?;
  How will you make the payment?
  How do you make the payment?
  How are you make the payment?
  How will you payment?
  मी रोख भरणा करेन.
  मी उद्या भरणा करेन
  • I will
  • tomorrow
  • I am
  • the
  • make
  • payment
  आपला दिवस मंगलमयी होवो
  • a
  • day
  • nice
  • do
  • have
  • Are
  =
  !
  ऐका
  टिप
  पुढील शब्द