Confusing words: Accept, except, expect
try Again
Tip1:hello
Lesson 146
Confusing words: Accept, except, expect
टिप
=
Accept = यो त्यो क्रिया हो जसको प्रयोग हामी स्वीकार गर्न, हो भन्न, वा प्राप्त गर्नुको रुपमा गर्छौं.
Neha will accept your proposal = नेहाले तपाईको प्रस्ताव स्वीकार गर्नेछे.
यस वाक्यमा क्रिया 'to accept' को अर्थ स्वीकार गर्ने हो.
टिप
=
Except = बाहेक
He bought a gift for everyone except me = उसले म बाहेक सबैको लागि उपहार ल्यायो.
यो वाक्यमा 'except' को अर्थ हो, एक जना बाहेक सबैको लागि.
मिसिंग शब्द छनौट गरेर रिक्त स्थान भर्नुहोस्
I do not ______
except
accept
accepting
excepting
मिसिंग शब्द छनौट गरेर रिक्त स्थान भर्नुहोस्
I know everyone here ______
except
accept
expect
accepting
'म पुरा टिमको तर्फ बाट यो पुरूस्कार स्वीकार गर्छु.' को अंग्रेज़ी मा अनुवाद के हुन्छ?;
I expect this award on behalf of the whole team
I accept this award on behalf of the whole team.
I accepted this award on behalf of the whole team.
I except this award on behalf of the whole team.
मिसिंग शब्द छनौट गरेर रिक्त स्थान भर्नुहोस्
Do you ______
accept
except
accepted
excepted
'मेरो बाहेक सबैले फल खाए' को अंग्रेज़ी मा अनुवाद के हुन्छ?;
Everyone ate fruits, accepting me.
Everyone ate fruits, accept me.
Everyone ate fruits, except me.
Everyone ate fruits, excepted me.
मिसिंग शब्द छनौट गरेर रिक्त स्थान भर्नुहोस्
I can't ______
except
accepting
accept
excepting
कृपया मेरो राजीनामा स्वीकार गर्नुहोस्.
  • except
  • please
  • resignation.
  • accept
  • expect
  • my
  उहाँले नीलो बैग बाहेक सबै बैगहरु लग्नुभयो.
  • took all
  • she
  • the bags
  • except
  • expect
  • the blue one.
  उहाँले आफ्ना गल्तीहरु स्वीकार गर्नुभयो.
  • excepted
  • accepted
  • she
  • her
  • mistakes.
  • expected
  'तिमी बाहेक सबैजना पार्टीमा आएका थिए.' को अंग्रेज़ी मा अनुवाद के हुन्छ?;
  Everyone came to the party expect you
  Everyone came to the party accept you
  Everyone came to the party expected you
  Everyone came to the party except you
  म आफ्नो सजाय स्वीकार गर्छु.
  • I
  • my
  • accept
  • punishment.
  • except
  • expect
  'के तपाईं यो सिद्धान्त मान्नुहुन्छ?' को अंग्रेज़ी मा अनुवाद के हुन्छ?;
  Do you except this theory?
  Do you accept this theory?
  Do you expect this theory?
  Do you aspect this theory?
  मिसिंग शब्द छनौट गरेर रिक्त स्थान भर्नुहोस्
  She ______
  accepting
  except
  accept
  accepted
  म मान्छु कि यो मैले भात्काएको हो.
  • accept
  • I
  • I broke
  • this.
  • except
  • that
  टिप
  =
  except को एउटा अरु अर्थ हो 'बाहेक' वा 'यदी'.
  He never calls me, except to borrow money = ऊ मलाई पैसा उधारो लिने बाहेक कहिले कल गर्दैन.
  यो वाक्य मा 'except' को अर्थ हो 'बाहेक'.
  'यदी मलाई माछा सँग डर लाग्दैन थियो भने म पौडन जान्थे.' को अंग्रेज़ी मा अनुवाद के हुन्छ?;
  I would go swimming, except I am scared of fishes.
  I would go swimming, accept I am scared of fishes.
  I would go swimming, expect I am scared of fishes.
  I would go swimming, aspect I am scared of fishes.
  मिसिंग शब्द छनौट गरेर रिक्त स्थान भर्नुहोस्
  I did not ______
  except
  accepted
  accepting
  expect
  बच्चाहरु बाहेक सबैको लागि एउटा प्रवेश शुल्क चार्ज गरिन्छ.
  • for everyone except
  • for everyone accept
  • is charged
  • an entry fee
  • for everyone expect
  • children.
  मिसिंग शब्द छनौट गरेर रिक्त स्थान भर्नुहोस्
  I ______
  except
  accept
  accepting
  excepting
  =
  !
  सुन्नुहोस्
  टिप
  अर्को शब्द