Confusing words: accept, except, expect
try Again
Tip1:hello
Lesson 146
Confusing words: accept, except, expect
टिप
=
Accept = हे ते क्रियापद आहे ज्याचा वापर आपण स्वीकार करण्यासाठी, हो म्हणण्यासाठी, किंवा प्राप्त करण्याच्या रुपात केला जातो
Neha will accept your proposal = नेहा आपला प्रस्ताव स्वीकार करेल
या वाक्यामध्ये क्रियापद 'to accept' चा अर्थ स्वीकार करणे आहे
टिप
=
Except = सोडून किंवा 'च्या शिवाय'
He bought a gift for everyone except me = त्याने सर्वांसाठी भेटवस्तू आणली शिवाय माझ्या
या वाक्यामध्ये 'except' चा अर्थ आहे कोणी एकाला सोडून बाकी सगळ्यांसाठी
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
I do not ______
except
accept
accepting
excepting
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
I know everyone here ______
except
accept
expect
accepting
'मी संपूर्ण समूहाच्या वतीने हे पारितोषिक स्वीकारत आहे' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल?;
I expect this award on behalf of the whole team
I accept this award on behalf of the whole team.
I accepted this award on behalf of the whole team.
I except this award on behalf of the whole team.
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
Do you ______
accept
except
accepted
excepted
'माझ्याशिवाय सगळ्यांनी फळे खाल्ली' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल?;
Everyone ate fruits, accepting me.
Everyone ate fruits, accept me.
Everyone ate fruits, except me.
Everyone ate fruits, excepted me.
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
I can't ______
except
accepting
accept
excepting
कृपा करून माझा राजीनामा स्वीकार करा
  • except
  • please
  • resignation
  • accept
  • expect
  • my
  ती सगळ्या बॅगा घेऊन गेली शिवाय निळीच्या
  • took all
  • she
  • the bags
  • except
  • expect
  • the blue one
  तिने तिच्या चुका स्वीकारल्या
  • excepted
  • accepted
  • she
  • her
  • mistakes
  • expected
  'तुमच्याशिवाय सर्व पार्टीत आले होते' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल?;
  Everyone came to the party expect you
  Everyone came to the party accept you
  Everyone came to the party expected you
  Everyone came to the party except you
  मी माझी शिक्षा स्वीकार करतो
  • I
  • my
  • accept
  • punishment
  • except
  • expect
  'काय आपण हा सिद्धांत मानता?' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल?;
  Do you except this theory?
  Do you accept this theory?
  Do you expect this theory?
  Do you aspect this theory?
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  She ______
  accepting
  except
  accept
  accepted
  मी मानतो कि हे मी तोडले आहे
  • accept
  • I
  • I broke
  • this
  • except
  • that
  टिप
  =
  Except चा आणखी एक अर्थ आहे 'च्या शिवाय' किंवा जर
  He never calls me, except to borrow money = तो मला पैसे उधार घेण्याशिवाय कधी कॉल करत नाही
  या वाक्यामध्ये 'except' चा अर्थ आहे 'च्या शिवाय'
  'जर मला माश्यांची भीती वाटत नसती तर मी पोहायला गेलो असतो' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल?;
  I would go swimming, except I am scared of fishes.
  I would go swimming, accept I am scared of fishes.
  I would go swimming, expect I am scared of fishes.
  I would go swimming, aspect I am scared of fishes.
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  I did not ______
  except
  accepted
  accepting
  expect
  मुलांशिवाय सगळ्यांसाठी एक शुल्क आकारले जाते
  • for everyone except
  • for everyone accept
  • is charged
  • an entry fee
  • for everyone expect
  • children
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  I ______
  except
  accept
  accepting
  excepting
  =
  !
  ऐका
  टिप
  पुढील शब्द