Airport वरील संभाषण
try Again
Tip1:hello
Lesson 147
Airport वरील संभाषण
What time=किती वाजता
is=आहे
the next flight=पुढील उड्डाण
to Mumbai?=मुंबई साठी
'दिल्ली साठी पुढील उड्डाण किती वाजता आहे?' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
What time is next flight to Delhi?
When time is the next flight to Delhi?
What time is the next flight to Delhi?
What time is the next flight from Delhi?
'मी उद्या (विमानाने) दिल्लीला जात आहे' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
I am flying to Delhi tomorrow
I am flying at Delhi tomorrow
I am flying in Delhi tomorrow
I am flying from Delhi tomorrow
'दिल्ली पासून मुंबईचे तिकीट कितीला आहे?' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
How many are the ticket from Delhi to Mumbai?
How much is the ticket from Delhi to Mumbai?
How much the ticket from Delhi to Mumbai?
How much is the ticket to Delhi from Mumbai?
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
I ______
am have two bags for
have two bags for
'कृपया सुरक्षा चाचणीसाठी पुढे सरका' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
Please proceed for the security check
Please to proceed for the security check
Please proceed the security check
Please proceed in the security check
टिप
Arrival = आगमन
Departure = प्रस्थान
विमान सकाळी 8:00 वाजता येईल
  • at 8 AM
  • will
  • The flight
  • depart
  • arrive
  • is
  'माझ्या विमानाच्या प्रस्थानाला उशीर झाला आहे' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
  My flight's departure has been delayed
  My flight's arrival has been delayed
  My flight's departure is been delayed
  My flight's arrival is been delayed
  प्रस्थान
  टिप
  माझे विमान 30 मिनिटांनी विलंबित आहे = My flight is delayed by 30 minutes
  Delay = विलंब
  Delayed = विलंबित.
  =
  जेव्हा एखाद्या क्रियापदाला विशेषणाच्या रुपात वापरले जाते तेव्हा त्या रुपाला past participle form असे म्हणतात.
  माझे विमान 2 तास विलंबित आहे
  • My flight
  • delayed
  • is
  • delay
  • 2 hours
  • by
  'जड वाहतुकीच्यामुळे माझे विमान सुटले' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
  I missed the flight because of heavy traffic
  I caught the flight because of heavy traffic
  I am missed the flight because of heavy traffic
  I miss the flight because of heavy traffic
  धुक्यांमुळे माझे विमान विलंबित झाले
  • My flight
  • fog
  • delayed due to
  • delayed because to
  • got
  • was got
  माझे विमान 6 वाजता पोहोचेल
  • is
  • depart
  • arrive
  • at 6
  • my flight
  • will
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  I ______
  am late to
  am late for
  am late at
  window seat खिडकीजवळील आसन
  middle seat मधले आसन
  aisle seat यायच्या जायच्या वाटेतले आसन
  मला खिडकी जवळील सीट आवडेल
  • would like
  • window
  • aisle
  • seat
  • a
  • I
  संवाद ऐका
  Hello, I want to check in for the 8 AM flight.
  हॅलो, मला सकाळी 8 वाजताच्या उड्डाणासाठी चेक इन करायचे आहे


  Where are you flying to?
  आपण कुठे जात आहात?


  To Delhi. Here's my ticket.
  दिल्ली, हे आहे माझे तिकीट.


  Thanks. Can I see your ID please?
  आभारी आहे, काय मी आपले ID पाहू शकतो?


  Sure, here it is. I would like a window seat please
  नक्कीच, हे आहे. मला खिडकी जवळील सीट आवडेल


  Okay.
  ओके


  Is the flight on time?
  काय उड्डाण वेळेवर आहे?


  Yes, it is. Do you have any check-in baggage?
  हो, आहे. काय आपल्याकडे चेक-इन ची बॅग आहे?


  Yes. I have two check-in bags.
  हो, माझ्याकडे चेक-इन ची बॅग आहे.


  मला शाकाहारी जेवण आवडेल
  • vegetarian meal
  • a
  • prefer
  • I am
  • I would
  • I can
  =
  !
  ऐका
  टिप
  पुढील शब्द