यो पहिलो पटक भएछ, यो अन्तिम पटक
try Again
Tip1:hello
Lesson 149
यो पहिलो पटक भएछ, यो अन्तिम पटक
When=कहिले
was=थियो
the first time=पहिलो पटक
When=कहिले
was=थियो
the last time=अंतिम पटक
टिप
First time = पहिलो पटक

Last time
= अंतिम पटक/ अघिल्लो पटक
First time, last time को पहिला सधै 'the' लाग्छ​
'तिमी पछिल्लो पटक दिल्ली कहिले ग​एको थियौँ?' को अंग्रेजीमा अनुवाद छनौट गर्नुहोस;
When was the last time you went to Delhi?
When was the first time you went to Delhi?
When was the before time you went to Delhi?
When was the latest time you went to Delhi?
'तिमीले पहिलो पटक कुनै वीडियो कहिले हेरेको थियौँ?' को अंग्रेजीमा अनुवाद छनौट गर्नुहोस.;
When was the last time you watched a video?
When was the one time you watched a video?
When was the first time you watched a video?
When was the time you watched a video?
'तिमी बसमा अंतिम पटक कहिले ग​एको थियौँ?' को अंग्रेजिमा अनुवाद छनौट गर्नुहोस;
When was the latest time you went on a bus?
When is the last time you went on a bus?
When was the first time you went on a bus?
When was the last time you went on a bus?
'तिमीले उसलाई अंतिम पटक कहाँ देखेका थियौँ?' को अंग्रेजीमा अनुवाद छनौट गर्नुहोस्;
When was the last time you saw him?
When was the last time you seed him?
When is the last time you saw him?
When was the last time you seen him?
'तिमीले उसलाई पहिलो पटक कहिले भेटेको थियौ?' को अंग्रेजिमा अनुवाद छनौट गर्नुहोस्;
What was the first time you met her?
When was the first time you met her?
When was the first time you meet her?
When was the first time you meeted her?
मिसिंग शब्द छनौट गरेर रिक्त स्थान भर्नुहोस
When ______
is
was
were
are
मिसिंग शब्द छनौट गरेर रिक्त स्थान भर्नुहोस
When was the last time you  ______
go
went
gone
are going
मिसिंग शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिये
When was the first time you ______
drive
driven
drove
drived
मिसिंग शब्द छनौट गरेर रिक्त स्थान भर्नुहोस
______
What
Why
Where
When
मिसिंग शब्द छनौट गरेर रिक्त स्थान भर्नुहोस
When was the ______
lastest time
last time
before time
latest time
तिम्रो पहिलो स्कूलको नाम के थियो?
  • the name
  • first school?
  • what
  • of your
  • was
  • one
  चंद्रमा मा पाईला टेक्ने पहिलो व्यक्ति को थिए?
  • on the moon?
  • to landed
  • to land
  • the first person
  • who was
  • the one person
  उनिहरुले उसलाई अंतिम पटक कहा देखेका थिए?
  • they
  • see
  • where did
  • last time?
  • saw
  • her
  उसले पहिलो पटक कहिले बोलेको थियो?
  • she
  • the first time
  • speak
  • speaking
  • when was
  • spoke?
  ऊ अंतिम पटक कहिले रोएको थियो?
  =
  !
  सुन्नुहोस्
  टिप
  अर्को शब्द