ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ
try Again
Tip1:hello
Lesson 149
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ
My=मेरा
My=मेरा
My=मेरा
My=मेरा
My=मेरा
My=मेरा
ਟਿਪ
First time = ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ

Last time
= ਆਖਰੀ ਵਾਰ/ ਪਿੱਛਲੀ ਵਾਰ
First time, last time ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ 'the' ਲੱਗਦਾ ਹੈ
'ਤੂੰ ਪਿੱਛਲੀ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਕਦੋਂ ਗਿਆ ਸੀ?' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ;
When was the last time you went to Delhi?
When was the first time you went to Delhi?
When was the before time you went to Delhi?
When was the latest time you went to Delhi?
'ਤੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਕਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ?' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ;
When was the last time you watched a video?
When was the one time you watched a video?
When was the first time you watched a video?
When was the time you watched a video?
'ਤੂੰ ਬਸ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਕਦੋਂ ਗਿਆ ਸੀ?' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ;
When was the latest time you went on a bus?
When is the last time you went on a bus?
When was the first time you went on a bus?
When was the last time you went on a bus?
'ਤੂੰ ਉਸਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਕਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ?' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ;
When was the last time you saw him?
When was the last time you seed him?
When is the last time you saw him?
When was the last time you seen him?
'ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ?' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ;
What was the first time you met her?
When was the first time you met her?
When was the first time you meet her?
When was the first time you meeted her?
ਮਿਸਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣ ਕੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰੋ
When ______
is
was
were
are
ਮਿਸਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣ ਕੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰੋ
When was the last time you  ______
go
went
gone
are going
ਮਿਸਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣ ਕੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰੋ
When was the first time you ______
drive
driven
drove
drived
ਮਿਸਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣ ਕੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰੋ
______
What
Why
Where
When
ਮਿਸਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣ ਕੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰੋ
When was the ______
lastest time
last time
before time
ਤੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ?
  • the name
  • first school
  • what
  • of your
  • was
  • one
  ਚੰਨ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕੌਣ ਸੀ?
  • on the moon
  • to landed
  • to land
  • the first person
  • who was
  • the one person
  ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ?
  • they
  • see
  • where did
  • last time
  • saw
  • her
  ਉਸਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਦੋਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ?
  • she
  • the first time
  • speak
  • speaking
  • when was
  • spoke
  ਉਹ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਕਦੋਂ ਰੋਇਆ ਸੀ?
  =
  !
  ਸੁਣੋ
  ਟਿਪ
  ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ