ഇത് ആദ്യമായി ആണ് സംഭവിച്ചത്
try Again
Tip1:hello
Lesson 149
ഇത് ആദ്യമായി ആണ് സംഭവിച്ചത്
When=എപ്പോൾ
was=ആയിരുന്നു
the first time=ആദ്യ സമയം
When=എപ്പോൾ
was=ആയിരുന്നു
the last time=അവസാന തവണ / കഴിഞ്ഞ തവണ
ടിപ്
First time = ആദ്യ സമയം

Last time
= അവസാന തവണ / കഴിഞ്ഞ തവണ
First time, last time നു മുൻപ് എപ്പോഴും 'the' വരുന്നു
'കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ ഡൽഹിയിൽ എപ്പോഴാണ് പോയത്?' ഇംഗ്ലീഷിലേക്കുള്ള തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക;
When was the last time you went to Delhi?
When was the first time you went to Delhi?
When was the before time you went to Delhi?
When was the latest time you went to Delhi?
'നിങ്ങൾ ആദ്യം ആയി ഒരു വീഡിയോ കണ്ടതെപ്പോൾ ആണ്?' ഇംഗ്ലീഷിലേക്കുള്ള തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക;
When was the last time you watched a video?
When was the one time you watched a video?
When was the first time you watched a video?
When was the time you watched a video?
'നിങ്ങൾ അവസാനമായി ബസ്സിൽ പോയത് എപ്പോഴാണ്?' ഇംഗ്ലീഷിലേക്കുള്ള തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക;
When was the latest time you went on a bus?
When is the last time you went on a bus?
When was the first time you went on a bus?
When was the last time you went on a bus?
'നിങ്ങൾ അവനെ അവസാനമായി കണ്ടത് എപ്പോൾ ആയിരുന്നു?' ഇംഗ്ലീഷിലേക്കുള്ള തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക;
When was the last time you saw him?
When was the last time you seed him?
When is the last time you saw him?
When was the last time you seen him?
'നിങ്ങൾ അവളെ ആദ്യം ആയി കണ്ടത് എപ്പോൾ ആയിരുന്നു?' ഇംഗ്ലീഷിലേക്കുള്ള തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക;
What was the first time you met her?
When was the first time you met her?
When was the first time you meet her?
When was the first time you meeted her?
കാണാതായ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക
When ______
is
was
were
are
കാണാതായ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക
When was the last time you  ______
go
went
gone
are going
കാണാതായ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക
When was the first time you ______
drive
driven
drove
drived
കാണാതായ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക
______
What
Why
Where
When
കാണാതായ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക
When was the ______
lastest time
last time
before time
നിങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ സ്കൂളിന്റെ പേര് എന്താണ്?
  • the name
  • first school
  • what
  • of your
  • was
  • one
  ചന്ദ്രനിൽ കാലു കുത്തിയ ആദ്യ ആൾ ആരാണ്?
  • on the moon
  • to landed
  • to land
  • the first person
  • who was
  • the one person
  കഴിഞ്ഞ തവണ അവളെ എവിടെ വച്ചാണ് അവർ കണ്ടത്?
  • they
  • see
  • where did
  • last time
  • saw
  • her
  അവൾ ആദ്യം സംസാരിച്ചത് എപ്പോഴാണ് ?
  • she
  • the first time
  • speak
  • speaking
  • when was
  • spoke
  അവൻ അവസാനമായി കരഞ്ഞത് എപ്പോഴാണ്?
  =
  !
  കേൾക്കുക
  ടിപ്
  അടുത്ത വാക്ക്