ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਸਿੱਖੋ
try Again
Tip1:hello
Lesson 15
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਸਿੱਖੋ
ਟਿਪ
Sit down = ਬੈਠ ਜਾਓ
Stand up = ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ

1: ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੇਸੇੰਟ ਟੇੰਸ(ਸਧਾਰਨ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ) ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ.

2: ਇੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼/ਆਦੇਸ਼ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਪੱਧਰਾਂ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸੱਕਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ, ਵਿਨਮ੍ਰ ਅਤੇ ਸੰਕੋਚ ਜਨਕ ਪੱਧਰਾਂ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਹੁਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟ/ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਪਾਠਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ.
My=मेरा
My=मेरा
ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰੋ
ਬੈਠ ਜਾਓ
My=मेरा
My=मेरा
'ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ (1 ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ);
Standing
Stand up
Stand down
Stood
My=मेरा
My=मेरा
ਮਿਸਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰੋ
Turn off ______
a
an
the
My=मेरा
My=मेरा
My=मेरा
My=मेरा
ਮਿਸਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰੋ
______
Turn
Close
Turn off
ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰੋ
ਖਿੜਕੀਆਂ ਖੋਲੋ
My=मेरा
My=मेरा
'ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ (1 ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ);
Turn off your eyes
Eyes closed
Close your eyes
Eyes close
ਖਿੜਕੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰੋ
  • the
  • windows
  • is
  • close
  • to
  • turn off
  My=मेरा
  My=मेरा
  'ਮੂੰਹ ਖੋਲੋ' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ (1 ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ);
  Mouth open
  Eyes open
  Opens your mouth
  Open your mouth
  My=मेरा
  My=मेरा
  My=मेरा
  ਸੰਗੀਤ (ਨੂੰ) ਸੁਣੋ
  • the
  • music
  • listen
  • listening
  • to
  ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲੋ
  • the
  • door
  • open
  • is
  =
  !
  ਸੁਣੋ
  ਟਿਪ
  ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ