Narrating a past story (past continuous tense practice)
try Again
Tip1:hello
Lesson 151
Narrating a past story (past continuous tense practice)
डायलॉग सुन्नुहोस्
Hello Ramaa, what were you doing yesterday?
हेलो रमा, तिमि हिजो के गर्दै थियौ?


I was at a mall, shopping.
म मलमा शपिङ गरिरहेकी थिए.


Oh! I was there as well! I was waiting for my friends to come.
ओह! म पनि त्यहा थिए! म मेरो साथीलाई पर्खिरहेकी थिए.


Really? It was raining when I was there.
साच्चै? म त्यहा हुँदा पानी परिरहेको थियो.


Yes, we were also enjoying the weather.
हो, हामी पनि मौसमको मज्जा लिई रहेका थियौं.


Everyone was wearing raincoats.
सबैले रेनकोट लगाएका थिए.


'जब म घर पुगे तब बच्चाहरु खेल्दैँ थिए.' को अंग्रेजिमा अनुवाद छनौट गर्नुहोस्.;
When I reached home, the children were playing.
When I reached home, the children was playing.
When I reached home, the children are playing.
When I reached home, the children is playing.
'हाम्रो साथीहरु हामीलाई पर्खिरहेका थिए.' को अंग्रेजिमा अनुवाद छनौट गर्नुहोस.;
Our friends was waiting for us.
Our friends are waiting for us.
Our friends is waiting for us.
Our friends were waiting for us.
'जब रमेश आयो तब पानी परिरहेको थियो.' को अंग्रेजिमा अनुवाद छनौट गर्नुहोस;
When Ramesh came, it rained outside
When Ramesh came, it were raining outside
When Ramesh came, it was raining outside
When Ramesh came, it was rained outside
'तिमी गएको सप्ताह के गरिरहेका थियौ?' को अंग्रेजिमा अनुवाद छनौट गर्नुहोस.;
What were you do last weekend?
What were you doing last weekend?
What did you do last weekend?
What are you doing last weekend?
मिसिंग शब्द छनौट गरेर रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
Where ______
was you
were you
did you
are you
मिसिंग शब्द छनौट गरेर रिक्त स्थान भर्नुहोस.
I ______
was hoping
were hoping
was hope
was hoped
मिसिंग शब्द छनौट गरेर रिक्त स्थान भर्नुहोस.
Everyone ______
have wearing
wearing
was wearing
were wearing
मिसिंग शब्द छनौट गरेर रिक्त स्थान भर्नुहोस.
They ______
was planning
have planning
were planning
were planned
मिसिंग शब्द छनौट गरेर रिक्त स्थान भर्नुहोस.
We ______
is feeling
have feeling
was feeling
were feeling
डायलॉग सुन्नुहोस्
Hey Shyam, weren't you planning to go to the bank for some work? Did you go?
हे श्याम, के तिमी बैंक जाने प्लान गरिरहेका थिएनौ? के तिमी ग​एका थियौ?


Yes, I was at the bank yesterday. I was waiting to speak to the director.
हो, म हिजो बैंकमा थिए. म प्रबन्धकसँग कुरा गर्नको लागि पर्खिरहेको थिए.


Who else was there?
त्यहाँ अरु को थियो?


A woman at the desk was giving money to a customer.
एउटा महिला डेस्कमा ग्राहकलाई पैसा दिँदै थीई .


Okay!
ओके!


Your friend Sameer was also at the bank. He was standing with his mom.
तिम्रो साथी समिर पनि बैंकमा थियो. ऊ आफ्नो आमासँग उभिरहेको थियो.


Yes, he was telling me about it.
हो, उसले मलाई यसको बारेमा भन्दै थियो.


Ok
ओके


'तिमी मुवीको बेला कोसँग कुरा गर्दै थियौ?' को अंग्रेजिमा अनुवाद के हुन्छ​?;
Who were you talk to during the movie?
Who were you talking to during the movie?
Who were you talked to during the movie?
Who do you talking to during the movie?
'के ऊ मलाई भेट्न आउँदै थियो?' को अंग्रेजीमा अनुवाद छनौट गर्नुहोस्;
Was he coming to meet me?
Did he come to meet me?
Was he came to meet me?
Was he come to meet me?
'उनि ग्राहकलाई नगद दिँदै थीइन्.' को अंग्रेजिमा अनुवाद छनौट गर्नुहोस्.;
She was give cash to a customer.
She was gave cash to a customer.
She were giving cash to a customer.
She was giving cash to a customer.
'ऊ मलाई यस्को बारेमा भन्दै थियो.' को अंग्रेजिमा अनुवाद के हुन्छ?;
He were telling me about this.
He was telling me about this.
He was told me about this.
He was tell me about this.
'म आफ्नो बुबासँग कुरा गर्दै थिए.' को अंग्रेजिमा अनुवाद छनौट गर्नुहोस्;
I was talking to my father
I was talk to my father
I was talked to my father
I did talking to my father
मिसिंग शब्द छनौट गरेर रिक्त स्थान भर्नुहोस.
We ______
was planning
had planning
were planning
do planning
मिसिंग शब्द छनौट गरेर रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
I ______
were speaking
was speaking
do speaking
have speaking
उनीहरु आउँदै थिए.
हामी योजना बनाउँदै थियौँ.
उनि खाना पकाउँदै थीइन​.
=
!
सुन्नुहोस्
टिप
अर्को शब्द