ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਣਾ ਸਿੱਖੋ
try Again
Tip1:hello
Lesson 153
ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਣਾ ਸਿੱਖੋ
ਡਾਏਲਾੱਗ ਸੁਣੋ
I hate to say this, but there have been complaints about your clothes.
ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹਨ.


My clothes? What's wrong with my clothes?
ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ? ਮੇਰੇ ਕਪੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ?


I hope you are aware that our company has a dress code.
ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਰੇਸ ਕੋਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਹੈ.


Yes, that's why I wear a shirt and a tie.
ਹਾਂ, ਇਸਲਈ ਮੈਂ ਸ਼ਰਟ ਅਤੇ ਟਾਈ ਪਾਉਂਦਾ ਹਾਂ.


I'm afraid wearing the same tie everyday is not professional.
ਮੈਨੂੰ ਡਰ (ਦੁੱਖ) ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ ਇੱਕ ਹੀ ਟਾਈ ਪਹਿਨਣਾ ਪੇਸ਼ਾਵਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ.


Right. Anything else?
ਠੀਕ ਹੈ. ਹੋਰ ਕੁਝ?


Well, I have to say that your shoes need polishing.
ਖੈਰ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ.


ਟਿਪ
I hate to say this = ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭੈੜਾ ਲਗ ਰਿਹਾ ਹੈ
I am sorry to say this = ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲਈ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ

ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਅਸਿਹਮਤੀ ਜਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਰਸ਼ਾਉਨੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਾਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ - ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹੀ ਗਈ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਰਮ ਲਗਦੀ ਹੈ.
ਮਿਸਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣ ਕੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰੋ
To be ______
honest
a honest
honestly
an honest
'ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੇਕ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?;
I would like to say this, but I did not like this cake
I hate to say this, but I did not like this cake
I hate say this, but I did not like this cake
I hate to say to this, but I did not like this cake
ਮਿਸਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣ ਕੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰੋ
I am ______
honestly
hate
afraid
hope
My=मेरा
My=मेरा
My=मेरा
ਟਿਪ
Don't mind = ਬੁਰਾ ਨਾ ਮੰਨਣਾ
Don't mind me saying this = ਮੇਰੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮੰਨਣਾ
ਮਿਸਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣ ਕੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰੋ
______
I hope you don't mind me saying this
I hope you don't mind me say this
I hope you don't mind me said this
I hope you don't mind me says this
ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਲਗ ਰਿਹਾ ਹੈ
  • am
  • I
  • to
  • say this
  • hate
  • have
  ਮਿਸਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣ ਕੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰੋ
  ______
  Don't mind but
  Not to mind but
  Don't to mind but
  But mind don't
  ਡਾਏਲਾੱਗ ਸੁਣੋ
  I think the client may not be too happy with your logo design
  ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਹਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਡਿਜਾਇਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ


  Oh really? Why?
  ਓਹ ਸਹੀ ਵਿੱਚ! ਕਿਉਂ?


  The colours are too bright for a bank.
  ਇਹ ਰੰਗ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚਮਕੀਲੇ ਹਨ


  Oh, what else is wrong?
  ਓਹ! ਹੋਰ ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ?


  It's just not the right logo for a bank. I am afraid you will have to design it again
  ਇਹ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਲਈ ਠੀਕ ਲੋਗੋ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਡਿਜਾਇਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ


  Sure. I will come up with some other ideas.
  ਬਿਲਕੁਲ. ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵਾਂਗੀ


  ਮਿਸਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣ ਕੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰੋ
  The design is very modern but the hotel may not ______
  appreciately
  appreciate
  appreciation
  apprisiate
  'ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?;
  I will ask you to do it again
  I am ask you to do it again
  I will have to ask you to do it again
  I ask you to do it again
  ਮਿਸਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣ ਕੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰੋ
  I'm ______
  not surprised
  not surprise
  surprise not
  surprised not
  ਮਿਸਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣ ਕੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰੋ
  ______
  Sorry to say to this
  Sorry say this
  Sorry for say this
  Sorry to say this
  'ਇਸਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲੈਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?;
  Don't take this the wrongly way, but it needs to be re-written
  Don't take this the wrong way, but it needs to be re-written
  Don't take this the wrong way, because it needs to be re-written
  Don't take this the wrong way, still it needs to be re-written
  'ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?;
  Be more careful in the future.
  Are more careful in the future.
  Have more careful in the future.
  Do more careful in the future.
  =
  !
  ਸੁਣੋ
  ਟਿਪ
  ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ