नकारात्मक प्रतिक्रिया देणे आणि समीक्षा करणे शिका
try Again
Tip1:hello
Lesson 153
नकारात्मक प्रतिक्रिया देणे आणि समीक्षा करणे शिका
संवाद ऐका
I hate to say this, but there have been complaints about your clothes.
मला हे सांगायला चांगले वाटत नाही, पण आपल्या कपड्यांवरून पुष्कळ तक्रारी आहेत.


My clothes? What's wrong with my clothes?
माझे कपडे? काय माझ्या कपड्यांसोबत चुकीचे काय आहे?


I hope you are aware that our company has a dress code.
मला आशा आहे कि आपल्याला कंपनीच्या ड्रेस कोड विषयी माहित आहे.


Yes, that's why I wear a shirt and a tie.
हो, त्यामुळे मी शर्ट आणि टाय घालतो.


I'm afraid wearing the same tie everyday is not professional.
मला भीती (खेद) आहे कि दररोज एकच टाय घालणे व्यावसायिक वाटत नाही.


Right. Anything else?
ठीक आहे. आणखी काही?


Well, I have to say that your shoes need polishing.
असो, मला म्हणावे लागेल कि तुमच्या बुटांना पॉलीश ची गरज आहे.


टिप
I hate to say this = मला हे म्हणताना वाईट वाटत आहे
I am sorry to say this = मी हे म्हणण्यासाठी माफी मागतो

जेव्हा कोणाला असहमति किंवा निराशा दर्शवायची असेल, तर अशा प्रकारे वाक्याची सुरुवात करणे ठीक आहे - यामुळे आपण बोलले वाक्य थोडे विनम्र वाटते.
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
To be ______
honest
a honest
honestly
an honest
'मला हे म्हणताना चांगले वाटत नाही, पण मला हा केक आवडला नाही.' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल?;
I would like to say this, but I did not like this cake
I hate to say this, but I did not like this cake
I hate say this, but I did not like this cake
I hate to say to this, but I did not like this cake
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
I am ______
honestly
hate
afraid
hope
I'm sorry to say this=मी हे म्हणण्यासाठी माफी मागतो
but you=पण तुम्हाला
need to wear=घालण्याची गरज आहे
टिप
Don't mind = वाईट वाटून घेऊ नका
Don't mind me saying this = माझ्या या म्हणण्याचे वाईट वाटून घेऊ नका
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
______
I hope you don't mind me saying this
I hope you don't mind me say this
I hope you don't mind me said this
I hope you don't mind me says this
मला हे म्हणताना वाईट वाटत आहे
  • am
  • I
  • to
  • say this
  • hate
  • have
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  ______
  Don't mind but
  Not to mind but
  Don't to mind but
  But mind don't
  संवाद ऐका
  I think the client may not be too happy with your logo design
  मला वाटते कि ग्राहक आपण केलेल्या लोगो डिझाईनवर खूप आनंदी होणार नाहीत


  Oh really? Why?
  ओह खरेच! का?


  The colours are too bright for a bank.
  हे रंग एका बँकेसाठी खूप चमकदार आहेत


  Oh, what else is wrong?
  ओह! आणखी काय चुकीचे आहे?


  It's just not the right logo for a bank. I am afraid you will have to design it again
  एका बँकेसाठी हा असा लोगो योग्य वाटत नाही. मला भीती आहे कि आपल्याला याला पुन्हा डिझाईन करावे लागेल.


  Sure. I will come up with some other ideas.
  अवश्य! मी काही आणखी विचारांसोबत येईन.


  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  The design is very modern but the hotel may not ______
  appreciately
  appreciate
  appreciation
  apprisiate
  'मला आपल्याला हे पुन्हा करायला सांगावे लागेल' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल?;
  I will ask you to do it again
  I am ask you to do it again
  I will have to ask you to do it again
  I ask you to do it again
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  I'm ______
  not surprised
  not surprise
  surprise not
  surprised not
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  ______
  Sorry to say to this
  Sorry say this
  Sorry for say this
  Sorry to say this
  'याला चुकीच्या अर्थाने घेऊ नका, पण याला पुन्हा लिहिण्याची गरज आहे.' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल?;
  Don't take this the wrongly way, but it needs to be re-written
  Don't take this the wrong way, but it needs to be re-written
  Don't take this the wrong way, because it needs to be re-written
  Don't take this the wrong way, still it needs to be re-written
  'भविष्यात आणखी जास्त सावधान राहा' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल?;
  Be more careful in the future.
  Are more careful in the future.
  Have more careful in the future.
  Do more careful in the future.
  =
  !
  ऐका
  टिप
  पुढील शब्द