નકારાત્મક પ્રતિક્રિયા આપવા અને ટીકા કરતા શીખો
try Again
Tip1:hello
Lesson 153
નકારાત્મક પ્રતિક્રિયા આપવા અને ટીકા કરતા શીખો
ડાયલોગ સાંભળો
I hate to say this, but there have been complaints about your clothes.
મને આ કહેવું સારું નથી લાગી રહ્યું, પરંતુ તમારા કપડા ને લઇ ને ઘણી શિકાયતો છે.


My clothes? What's wrong with my clothes?
મારા કપડા? શું મારા કપડાની સાથે શું ખોટું છે?


I hope you are aware that our company has a dress code.
મને આશા છે કે તમને કંપની ના ડ્રેસ કોડ વિષે ખબર છે.


Yes, that's why I wear a shirt and a tie.
હા, એટલે હું શર્ટ અને ટાઈ પહેરું છુ.


I'm afraid wearing the same tie every day is not professional.
મને બીક છે કે દરરોજ એક જ ટાઈ પહેરવી વ્યવસાઇક નથી લાગતું.


Right.
Anything else?
બરાબર છે? બીજું કઈ?


Well, I have to say that your shoes need polishing.
સારું, મારે કહેવું પડશે કે તમારા જૂતા ને પોલીસ ની જરૂર છે.


ટીપ
I hate to say this = મને આ કહેતા ખરાબ લાગી રહ્યું છે.
I am sorry to say this = હું આ કહેવા માટે માફી માંગું છુ.

જયારે કોઈની સાથે અસહમતી અથવા નિરાશા દર્શાવવી હોય, તો આવી રીતે વાક્ય ની શરૂઆત કરવી બરાબર છે - આનાથી તમારી કહેલી વાત થોડી વિનમ્ર લાગે છે.
ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો.
To be ______
honest
a honest
honestly
an honest
'મને આ કહેતા સારું નથી લાગી રહ્યું, પરંતુ મને આ કેક પસંદ નથી આવી ' નું અંગ્રેજી માં ભાષાંતર શું થશે?;
I would like to say this, but I did not like this cake
I hate to say this, but I did not like this cake
I hate say this, but I did not like this cake
I hate to say to this, but I did not like this cake
ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો.
I am ______
honestly
hate
afraid
hope
I'm sorry to say this=હું આ કહેવા માટે માફી માંગું છુ.
but you=પરંતુ તમારે
need to wear=પહેરવાની જરૂર છે
ટીપ
Don't mind = ખોટું નહિ લગાડતા
Don't mind me saying this = મારા આ કહેવાથી ખોટું નહિ લગાડતા
ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો.
______
I hope you don't mind me saying this
I hope you don't mind me say this
I hope you don't mind me said this
I hope you don't mind me says this
મને આ કહેતા બહુ ખરાબ લાગી રહ્યું છે
  • am
  • I
  • to
  • say this
  • hate
  • have
  ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો.
  ______
  Don't mind but
  Not to mind but
  Don't to mind but
  But mind don't
  ડાયલોગ સાંભળો
  I think the client may not be too happy with your logo design
  મને લાગે છે કે ગ્રાહક તમારા પ્રતિક ચિન્હ ની ડીઝાઇન થી બહુ ખુશ નહિ થાય


  Oh really? Why?
  ઓહ! વાક્ય માં! કેમ?


  The colours are too bright for a bank.
  આ રંગ એક બેંક માટે બહુ ચમકીલો છે


  Oh, what else is wrong?
  ઓહ! અને બીજું શું ખોટું છે?


  It's just not the right logo for a bank.
  I am afraid you will have to design it again
  આ એક બેંક માટે સાચો લોગો નથી.
  મને બીક છે તમારે આને બીજી વાર ડીઝાઈન કરવી પડશે


  Sure.
  I will come up with some other ideas.
  બિલકુલ! હું કઈક બીજા વિચારો સાથે આવીશ


  ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો.
  The design is very modern but the hotel may not ______
  appreciately
  appreciate
  appreciation
  apprisiate
  'મારે તમને આ બીજીવાર કરવા માટે કહેવું પડશે ' નું અંગ્રેજી માં ભાષાંતર શું થશે?;
  I will ask you to do it again
  I am ask you to do it again
  I will have to ask you to do it again
  I ask you to do it again
  ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો.
  I'm ______
  not surprised
  not surprise
  surprise not
  surprised not
  ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો.
  ______
  Sorry to say to this
  Sorry say this
  Sorry for say this
  Sorry to say this
  'આને ખોટી રીતે નહિ લેતા, પરંતુ આને ફરીથી લખવાની જરૂર છે ' નું અંગ્રેજી માં ભાષાંતર શું થશે? ;
  Don't take this the wrongly way, but it needs to be re-written
  Don't take this the wrong way, but it needs to be re-written
  Don't take this the wrong way, because it needs to be re-written
  Don't take this the wrong way, still it needs to be re-written
  'ભવિષ્યમાં હજુ વધારે સાવધાન રહેજો ' નું અંગ્રેજી માં ભાષાંતર શું થશે? ;
  Be more careful in the future.
  Are more careful in the future.
  Have more careful in the future.
  Do more careful in the future.
  =
  !
  સાંભળો
  ટીપ
  આગળનો શબ્દ