ప్రతికూల సమాధానాలివ్వడం మరియు ఆలోచించడం నేర్చుకోండి
try Again
Tip1:hello
Lesson 153
ప్రతికూల సమాధానాలివ్వడం మరియు ఆలోచించడం నేర్చుకోండి
డైలాగ్ వినండి
I hate to say this, but there have been complaints about your clothes.
నేను ఇది చెప్పడానికి అయిష్టపడతాను, కాని మీ దుస్తుల గురించి ఫిర్యాదులు ఉన్నాయి.


My clothes? What's wrong with my clothes?
నా దుస్తులా? నా దుస్తులతో ఏమిటి సమస్య?


I hope you are aware that our company has a dress code.
మన కంపెనీకి డ్రెస్ కోడ్ ఉందనేది నీకు తెలుసని నేను ఆశిస్తున్నాను.


Yes, that's why I wear a shirt and a tie.
అవును, అందుకే నేను షర్టు మరియు టై వేస్కుంటాను.


I'm afraid, wearing the same tie everyday is not professional.
నేను (చెప్పడానికి) చింతిస్తున్నాను, రోజూ ఒకటే టై వేస్కోవడం ప్రొఫెషనల్ కాదు.


Right. Anything else?
సరే, ఇంకేదైనా (ఉందా)?


Well, I have to say that your shoes need polishing.
ఇంకా, నీ షూస్ కి పాలిష్ అవసరం అని చెప్పక తప్పదు..


చిట్కా
I hate to say this = నేను ఇది చెప్పడానికి అయిష్టపడతాను
I am sorry to say this = నేను ఇది చెప్పడానికి చింతిస్తున్నాను

ఎవరితో అయినా అసమ్మతి లేదా నిరాశ తెలుపడానికి, ఇలాంటి వాక్యంతో మొదలుపెట్టడం మంచిది - ఇలా చెప్పడం కొంచెం గౌరవంగా ఉంటుంది.
జాబితా నుండి సరైన పదాన్ని ఎంచుకోండి
To be ______
honest
a honest
honestly
an honest
'నేను ఇది చెప్పడానికి అయిష్టపడతాను, కాని నాకు ఈ కేకు నచ్చలేదు.' ఆంగ్లంలో సరైన అనువాదం ఎంచుకోండి;
I would like to say this, but I did not like this cake
I hate to say this, but I did not like this cake
I hate say this, but I did not like this cake
I hate to say to this, but I did not like this cake
జాబితా నుండి సరైన పదాన్ని ఎంచుకోండి
I am ______
honestly
hate
afraid
hope
I'm sorry to say this=నేను ఇది చెప్పడానికి చింతిస్తున్నాను
but you=కాని నువ్వు
need to wear=వేసుకోవాలి
చిట్కా
Don't mind = తప్పుగా అనుకోకండి
Don't mind me saying this = నేను ఇలా చెప్పడాన్ని తప్పుగా అనుకోకండి/భావించకండి
జాబితా నుండి సరైన పదాన్ని ఎంచుకోండి
______
I hope you don't mind me saying this
I hope you don't mind me say this
I hope you don't mind me said this
I hope you don't mind me says this
నేను ఇది చెప్పడానికి అయిష్టపడతాను
  • am
  • I
  • to
  • say this
  • hate
  • have
  జాబితా నుండి సరైన పదాన్ని ఎంచుకోండి
  ______
  Don't mind but
  Not to mind but
  Don't to mind but
  But mind don't
  డైలాగ్ వినండి
  I think the client may not be too happy with your logo design
  నాకు అనిపిస్తుంది క్లైంట్ మీ లోగో డిజైన్ తో అంత సంతోషంగా ఉండకపోవచ్చు.


  Oh really? Why?
  ఓహ్, నిజంగా? ఎందుకని ?


  The colours are too bright for a bank.
  ఈ రంగులు ఒక బ్యాంకుకు (అవసరంకంటే) ఎక్కువ ప్రకాశవంతంగా ఉన్నాయ్.


  Oh, what else is wrong?
  ఓహ్, ఇంకేం తప్పు ఉంది?


  It's just not the right logo for a bank. I am afraid you will have to design it again
  అది అసలు ఒక బ్యాంక్ కి సరైన లోగో కాదు. నేను (చెప్పడానికి) చింతిస్తున్నాను, మీరు మరలా డిజైన్ చెయ్యవలసి ఉంటుంది.


  Sure. I will come up with some other ideas.
  తప్పకుండా. నేను కొన్ని వేరే ఆలోచనలతో వస్తాను.


  జాబితా నుండి సరైన పదాన్ని ఎంచుకోండి.
  The design is very modern but the hotel may not ______
  appreciately
  appreciate
  appreciation
  apprisiate
  'నేను నిన్ను, దాన్ని మళ్ళీ చేయమని, అడగక తప్పదు.' ఆంగ్లంలో సరైన అనువాదం ఎంచుకోండి;
  I will ask you to do it again
  I am ask you to do it again
  I will have to ask you to do it again
  I ask you to do it again
  జాబితా నుండి సరైన పదాన్ని ఎంచుకోండి
  I'm ______
  not surprised
  not surprise
  surprise not
  surprised not
  జాబితా నుండి సరైన పదాన్ని ఎంచుకోండి
  ______
  Sorry to say to this
  Sorry say this
  Sorry for say this
  Sorry to say this
  'దీనిని తప్పుగా తీసుకోకండి, కాని ఇది తిరిగి రాయాల్సిన అవసరం ఉంది.' ఆంగ్లంలో సరైన అనువాదం ఎంచుకోండి;
  Don't take this the wrongly way, but it needs to be re-written
  Don't take this the wrong way, but it needs to be re-written
  Don't take this the wrong way, because it needs to be re-written
  Don't take this the wrong way, still it needs to be re-written
  'భవిష్యతు లో ఇంకా సావధానంగా ఉండాలి.' ఆంగ్లంలో సరైన అనువాదం ఎంచుకోండి;
  Be more careful in the future.
  Are more careful in the future.
  Have more careful in the future.
  Do more careful in the future.
  =
  !
  వినండి
  చిట్కా
  తదుపరి పదం