Phrasal verbs (get up, turn it down, turn it off, put them away, etc.)
try Again
Tip1:hello
Lesson 154
Phrasal verbs (get up, turn it down, turn it off, put them away, etc.)
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
It is 8 AM! It's time to ______
get up
gets up
getting up
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
______
Wakes up
Woke up
Wake up
Waked up
'लवकर करा! बस इथे 5 मिनिटात पोहोचेल!' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
Hurry up! The bus will be here in 5 minutes!
Hurry ups! The bus will be here in 5 minutes!
Hurries up! The bus will be here in 5 minutes!
Hurriedly up! The bus will be here in 5 minutes!
संवाद ऐका
Sachin, are you going to work today?
सचिन, काय आज तू कामावर जाणार आहेस?


Yes, mom.
हो, आई.


Well then, wake up! Your bus is about to come.
चल मग, उठ! तुझी बस येणार आहे


Alright. I am going for a shower.
ठीक आहे! मी अंघोळीसाठी जात आहे


You better hurry up, the bus isn't going to wait for you.
बरे होईल कि तू लवकर कर, बस तुझी वाट बघणार नाही.


टिप
Take off = उड्डाण करणे
The plane is ready to take off = विमान उड्डाणासाठी तयार आहे
Take off = खाली उतरवणे
Please take off your shoes = कृपया आपले बूट / चप्पल काढा
टिप
Turn down = हळू करणे
Please turn down the music = संगीताचा (आवाज) कमी करा
Turn down = अस्वीकार करणे
She may turn down our offer = ती कदाचित आपला प्रस्ताव अस्वीकार करेल
टिप
Turn off = बंद करणे
Please turn off the music = कृपया संगीत बंद करा
=
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
______
Turn down
Get off
Take off
Get down
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
Can you ______
turn down the volume
take down the volume
take off the volume
get off the volume
टीव्ही बंद करा
  • down
  • on
  • off
  • the
  • TV
  • Turn
  टिप
  Put off = टाळणे
  He has put off our meeting = त्याने आमची मुलाखत टाळली
  Put away = वेगळे ठेवणे / ठेवून देणे
  Can you put your shoes away? = काय आपण आपले बूट दूर ठेवू शकता (बाजूला करू शकता)?
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  I am cleaning your table. Can you ______
  take off your books
  put your books away
  turn down your books
  turn off your books
  तुमचे बूट किती घाण आहेत, कृपया यांना बाजूला करा
  • so dirty,
  • put
  • please
  • away
  • them
  • your shoes are
  'जेव्हा आई आली तेव्हा तिने टीव्ही बंद केला' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा
  ;
  He turned off the TV when mom came
  He turns the TV off when mom came
  He turn off the TV when mom came
  He was turn off the TV when mom came
  'मी पूर्ण रात्र जागून काम संपवेन' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा
  ;
  I will stay up all night and finish the work
  I will wake up all night and finish the work
  I will turn up all night and finish the work
  I will stand up all night and finish the work
  Get up उठणे / जागणे
  Wake up जागणे
  Stay up जागे राहणे
  Turn off बंद करणे
  Turn down हळू करणे / अस्वीकार करणे
  Put off स्थगित करणे
  Put away दूर करणे / बाजूला करणे
  Take off उतरवून घेणे / उड्डाण करणे
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  The flight ______
  turned off
  wake up
  took off
  take off
  =
  !
  ऐका
  टिप
  पुढील शब्द