ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ
try Again
Tip1:hello
Lesson 155
ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ
ਡਾਏਲਾੱਗ ਸੁਣੋ
Anu, did you watch the news today?
ਅਨੁ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਮਾਚਾਰ ਵੇਖੇ?


No, what happened?
ਨਹੀਂ, ਕੀ ਹੋਇਆ?


There was an earthquake in Gujarat.
ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੁਚਾਲ ਆਇਆ ਸੀ.


Oh my God, that's terrible news.
ਹੇ ਭਗਵਾਨ, ਇਹ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਖਬਰ ਹੈ.


'ਕੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਚਾਰ ਵੇਖੇ?' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ;
Did you watch the news today?
Will you watch the news today?
Are you watch the news today?
Is you watch the news today?
'ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ ਸੀ.' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ;
There was an earthquake in Gujarat
There was the earthquake in Gujarat
There is an earthquake in Gujarat
There had an earthquake in Gujarat
ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰ
  • Today
  • news
  • is
  • Today's
  • a
  • latest
  ਹੇ ਭਗਵਾਨ
  ਡਾਏਲਾੱਗ ਸੁਣੋ
  I hope there was no casualty
  ਆਸ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕੋਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ


  According to the report, 20 dead bodies have been found.
  ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 20 ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ


  What!
  ਕੀ!


  It could have been worse, but thankfully, the help arrived on time.
  ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਮਦਦ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ


  'ਆਸ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕੋਈ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ;
  I am hope there was no casualty
  I hope there was no casualty
  I hope there was no casually
  I hope there's was no casualty
  'ਏੰਬੁਲੇਂਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆ ਗਈ' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ;
  The ambulance arrived on time
  The ambulance arrive on time
  The ambulance was arrived on time
  The ambulance was arrive on time
  ਡਾਏਲਾੱਗ ਸੁਣੋ
  Did you watch the news about the floods in Uttarakhand?
  ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਨਿਊਜ ਵੇਖੀ?


  Yes, I heard some people suffered for months.
  ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤਕ ਕਸ਼ਟ ਝੇਲਿਆ


  It was difficult for the rescue workers to reach there.
  ਬਚਾਵ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਉੱਥੇ ਪੁੱਜਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ


  'ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਨਿਊਜ ਸੁਣੀ?' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ;
  Did you hear the news about the floods in Uttarakhand?
  Did you listen the news about the floods in Uttarakhand?
  Did you hear to the news about the floods in Uttarakhand?
  Did you hear the news at the floods in Uttarakhand?
  'ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤਕ ਕਸ਼ਟ ਝੇਲਨਾ ਪਿਆ' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ;
  They suffered for months
  They are suffering for months
  They were suffered for months
  They will be suffering for months
  ਮਦਦਗਾਰਾਂ ਲਈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ
  • helpers
  • it was
  • difficult
  • the helpers
  • to reach there
  • for
  ਡਾਏਲਾੱਗ ਸੁਣੋ
  Natural disasters are increasing day by day. There is a similar situation in J & K.
  ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਕੁਦਰਤੀ ਆਪਦਾਵਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ. J & K ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਹਾਲਤ ਹੈ.


  The situation is getting worse with each passing day.
  ਹਰ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ.


  I pray for the families living there.
  ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ


  Me too, but we should also send help.
  ਮੈਂ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਵੀ ਭੇਜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ


  'ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਕੁਦਰਤੀ ਆਪਦਾਵਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ;
  Day by day, natural disasters are increasing
  Day by day, naturally disasters are increasing
  Day by day, have natural disasters increasing
  Day by day, natural disasters is increasing
  ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ
  • worse
  • was very
  • situation
  • is very
  • the
  • bad
  ਮਿਸਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣ ਕੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰੋ
  There was a similar ______
  situation in
  situated in
  situation on
  situated at
  'ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ.' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ
  I pray for the families living their.
  I pray for the families living there.
  'ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਦਦ ਭੇਜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ;
  We should send help there
  We are send help there
  Should we send help there?
  We would send help there
  ਡਾਏਲਾੱਗ ਸੁਣੋ
  What can we do to help?
  ਅਸੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?


  We can send some stuff
  ਅਸੀ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ


  Like what?
  ਜਿਵੇ ਕੀ?


  They require blankets, medicines, and dry ration after such a disaster.
  ਅਜਿਹੀ ਆਪਦਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਜਾਈਆਂ, ਦਵਾਈਆਂ, ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.


  'ਅਸੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ;
  How can we do to help?
  What can we help?
  What can we do help?
  What can we do to help?
  ਅਸੀ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ
  • some stuff
  • are
  • can
  • sent
  • send
  • we
  'ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ;
  They need dry ration
  They must dry ration
  They have dry ration
  They should dry ration
  ਮਿਸਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣ ਕੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰੋ
  If such a situation ______
  arises
  is arises
  arising
  to arises
  =
  !
  ਸੁਣੋ
  ਟਿਪ
  ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ