మీ అభిమాన క్రీడ గురించి సంభాషణలు
try Again
Tip1:hello
Lesson 156
మీ అభిమాన క్రీడ గురించి సంభాషణలు
డైలాగ్ వినండి
What's your favorite sport?
మీకు ఇష్టమైన ఆట ఏంటి?


My favorite sport is Cricket.
నా ఇష్టమైన ఆట క్రికెట్


Great! Do you like test cricket or 20-20?
చాలా మంచిది, మీకు టెస్ట్ క్రికెట్ ఇష్టమా లేక 20-20 అ?


I prefer 20-20.
నాకు 20-20 అంటే ఎక్కువ ఇష్టం.


Which is your favorite team?
మీకు ఇష్టమైన జట్టు ఏది?


My favorite team is Kolkata Knight Riders.
నాకు ఇష్టమైన జట్టు కోల్ కతా నైట్ రైడర్స్.


'మీకు ఇష్టమైన ఆట ఏంటి?' ఆంగ్లంలో సరైన అనువాదం ఎంచుకోండి;
What's your favorite sport?
What be your favorite sport?
What is in your favorite sport?
Who is your favorite sport?
నేను హాకీ చూడటం ఇష్టపడతాను.
  • am
  • like
  • to look
  • hockey
  • I
  • to watch
  'మీకు ఇష్టమైన జట్టు ఏది?' ఆంగ్లంలో సరైన అనువాదం ఎంచుకోండి;
  Which is your favorite team?
  Who is your favorite team?
  Which is your best team?
  Which is your favoritest team?
  నా ఇష్టమైన జట్టు
  డైలాగ్ వినండి
  What do you like about KKR?
  మీకు KKR గురించి ఏం మంచిగా అనిపిస్తుంది?


  They have really good players in the team.
  వారి దగ్గర జట్టులో చాలా మంచి ఆటగాళ్ళు ఉన్నారు


  My favorite team is Delhi Daredevils, I think their team is better.
  నా ఇష్టమైన జట్టు Delhi Daredevils , నాకు వారి టీం చాలా మెరుగ్గా అనిపిస్తుంది.


  Not at all, KKR is the best.
  అస్సలు కాదు, KKR అన్నిటికంటే మంచిది.


  'మీకు వారి గురించి ఏం ఇష్టం?' ఆంగ్లంలో సరైన అనువాదం ఎంచుకోండి ;
  What do you like about they?
  What do you like about themselves?
  What do you like about them?
  What do you like about their?
  నాకు వారి జట్టులో క్రీడాకారులు ఇష్టం
  • the players
  • I
  • like
  • in there
  • team
  • in their
  'నేను వాళ్ళ జట్టు మెరుగైనది అని అనుకుంటున్నాను' ఆంగ్లంలో సరైన అనువాదం ఎంచుకోండి ;
  I think, their team is the best.
  I think, their team is more good.
  I think, their team is better.
  I think, their team is more better.
  'అస్సలు కాదు' ఆంగ్లంలో సరైన అనువాదం ఎంచుకోండి;
  Not at all
  No at all
  Not all
  Not now
  జాబితా నుండి సరైన పదాన్ని ఎంచుకోండి
  They ______
  have really good
  are have really good
  having really good
  has really good
  డైలాగ్ వినండి
  I think Delhi Daredevils' strategy is good.
  నేను Delhi Daredevils వ్యూహం బాగుందని అనుకుంటున్నాను.


  Maybe, but KKR plays better than them.
  అయి ఉండొచ్చు, కాని KKR వారికంటే మంచిగా ఆడుతుంది.


  Did you watch the match last night?
  నువ్వు నిన్న రాత్రి మ్యాచ్ చూసావా?


  Yes, it was an interesting match!
  హా, అది ఒక ఆసక్తికరమైన మ్యాచ్!


  'ఆ జట్టు యొక్క వ్యూహం బాగుంది.' ఆంగ్లంలో సరైన అనువాదం ఎంచుకోండి;
  That team's strategy is good.
  That team is strategy is good.
  That team has strategy is good.
  That team has to be strategy is good.
  'అయి ఉండొచ్చు' ఆంగ్లంలో సరైన అనువాదం ఎంచుకోండి;
  Maybe
  Should be
  Would be
  Is to be
  మీరు నిన్న రాత్రి మ్యాచ్ చూసారా?
  • were
  • the match
  • last night
  • you
  • watch
  • did
  డైలాగ్ వినండి
  But your favorite team lost the match yesterday!
  కాని మీకు ఇష్టమైన జట్టు నిన్న మ్యాచ్ ఓడిపోయారు!


  Yes, I know. I am sure they will play better next time.
  హా , నాకు తెలుసు. వారు వచ్చేసారి ఇంకా బాగా ఆడతారని నేను ఖచ్చితంగా ఉన్నాను.


  Let's see!
  చూద్దాం!


  ఆంగ్లంలో సరైన అనువాదం ఎంచుకోండి. 'కాని మీకు ఇష్టమైన జట్టు మ్యాచ్ ఓడిపోయింది.'
  But your favorite team lost the match.
  But your favorite team had lose the match.
  వారు వచ్చేసారి మెరుగ్గా ఆడుతారు.
  • more
  • they will
  • next time
  • better
  • second time
  • play
  'నేను ఖచ్చితంగా ఉన్నాను' ఆంగ్లంలో సరైన అనువాదం ఎంచుకోండి;
  I am sure
  I am surely
  I have sure
  I am surety
  =
  !
  వినండి
  చిట్కా
  తదుపరి పదం