તમારી મનપસંદ રમત વિષે વાતચીત
try Again
Tip1:hello
Lesson 156
તમારી મનપસંદ રમત વિષે વાતચીત
ડાયલોગ સાંભળો
What's your favorite sport?
તમારી મનપસંદ રમત કઈ છે?


My favorite sport is Cricket.
મારી મનપસંદ રમત ક્રિકેટ છે.


Great! Do you like test cricket or 20-20?
બહુ સારું! તમને ટેસ્ટ ક્રિકેટ પસંદ છે અથવા 20-20?


I prefer 20-20.
હું 20-20 વધારે પસંદ કરું છુ.


Which is your favorite team?
તમારી મનપસંદ ટીમ કઈ છે?


My favorite team is Kolkata Knight Riders.
મારી મનપસંદ ટીમ કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ છે.


'તમારી મનપસંદ રમત કઈ છે?' નું અંગ્રેજી માં ભાષાંતર પસંદ કરો.;
What's your favorite sport?
What be your favorite sport?
What is in your favorite sport?
Who is your favorite sport?
હું હોકી જોવાનું પસંદ કરું છુ.
  • am
  • like
  • to look
  • hockey
  • I
  • to watch
  'તમારી મનપસંદ ટીમ કઈ છે?' નું અંગ્રેજી માં ભાષાંતર શું થશે?;
  Which is your favorite team?
  Who is your favorite team?
  Which is your best team?
  Which is your favoritest team?
  મારી મનપસંદ ટીમ
  ડાયલોગ સાંભળો
  What do you like about KKR?
  તમને KKR ની વિષે શું સારું લાગે છે?


  They have really good players in the team.
  તેઓની ટીમ માં ઘણા સારા ખેલાડી છે


  My favorite team is Delhi Daredevils, I think their team is better.
  મારી મનપસંદ ટીમ Delhi Daredevils છે, મને લાગે છે તેમની ટીમ સારી છે.


  Not at all, KKR is the best.
  બિલકુલ નહિ, KKR સૌથી સારી છે.


  'તમને તેમના વિષે શું પસંદ છે?' નું અંગ્રેજી માં ભાષાંતર પસંદ કરો ;
  What do you like about they?
  What do you like about themselves?
  What do you like about them?
  What do you like about their?
  મને તેઓની ટીમ ના ખેલાડી પસંદ છે
  • the players
  • I
  • like
  • in there
  • team
  • in their
  'મારા ખ્યાલ માં તેમની ટીમ બહુ સારી છે.' નું અંગ્રેજી માં ભાષાંતર પસંદ કરો ;
  I think, their team is the best.
  I think, their team is more good.
  I think, their team is better.
  I think, their team is more better.
  'બિલકુલ નહિ ' નું અંગ્રેજી માં ભાષાંતર પસંદ કરો ;
  Not at all
  No at all
  Not all
  Not now
  ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો.
  They ______
  have really good
  are have really good
  having really good
  has really good
  ડાયલોગ સાંભળો
  I think Delhi Daredevils' strategy is good.
  મારા ખ્યાલ માં Delhi Daredevils ની રણનીતિ સારી છે.


  Maybe, but KKR plays better than them.
  હોઇ શકે છે, પણ KKR તેમનાથી સારું રમે છે.


  Did you watch the match last night?
  શું તમે કાલે રાતે મેચ જોયો?


  Yes, it was an interesting match!
  હા, તે બહુ જ દિલચસ્પ મેચ હતો.


  'તે ટીમ ની રણનીતિ સારી છે ' નું અંગ્રેજી માં ભાષાંતર પસંદ કરો;
  That team's strategy is good.
  That team is strategy is good.
  That team has strategy is good.
  That team has to be strategy is good.
  'કદાચ ' નું અંગ્રેજી માં ભાષાંતર પસંદ કરો;
  Maybe
  Should be
  Would be
  Is to be
  શું તમે કાલે રાત્રે મેચ જોયો?
  • were
  • the match
  • last night
  • you
  • watch
  • did
  ડાયલોગ સાંભળો
  But your favorite team lost the match yesterday!
  પરંતુ તમારી મનપસંદ ટીમ તો કાલે મેચ હારી ગઈ!


  Yes, I know. I am sure they will play better next time.
  હા, મને ખબર છે. મને વિશ્વાસ છે, તેઓ આગલી વખતે સારું રમશે.


  Let's see!
  જોઈએ છીએ.


  નું અંગ્રેજી માં ભાષાંતર પસંદ કરો 'પરંતુ તમારી મનપસંદ ટીમ તો મેચ હારી ગઈ. '
  But your favorite team lost the match.
  But your favorite team had lose the match.
  તેઓ આગલી વાર સારું રમશે
  • more
  • they will
  • next time
  • better
  • second time
  • play
  'મને વિશ્વાસ છે. ' નું અંગ્રેજી માં ભાષાંતર પસંદ કરો;
  I am sure
  I am surely
  I have sure
  I am surety
  =
  !
  સાંભળો
  ટીપ
  આગળનો શબ્દ