Forming opposites/ antonyms: विलोम शब्द बनाउनु
try Again
Tip1:hello
Lesson 157
Forming opposites/ antonyms: विलोम शब्द बनाउनु
टिप
Expensive = महँगो
केही यस्ता विशेषण शब्द छन् जसमा यदि उपसर्ग (prefix): 'un' वा 'in' वा 'im' वा 'il' मध्य एक लगाउदा त्यसको अर्थ विपरीत हुन जान्छ.
Inexpensive = सस्तो
believable (विश्वसनीय) unbelievable (अविश्वसनीय)
interesting (चाखलाग्दो) uninteresting (अल्छीलाग्दो)
plugged (प्लग जोडीएको) unplugged (प्लग नजोडीएको)
polluted (प्रदूषित) unpolluted (प्रदूषण रहित)
professional (व्यावसायिक) unprofessional (अव्यवसायिक)
successful (सफल) unsuccessful (असफल)
legal (कानूनी) illegal (गैरकानूनी)
patient (धैर्य) impatient (अधैर्य)
perfect (एकदम सही) imperfect (अपूर्ण)
polite (सभ्य) impolite (असभ्य)
possible (सम्भव) impossible (असम्भव)
dependent (आश्रित) independent (स्वावलंबी)
'Expensive मा कुन चाँहि उपसर्ग जोड्दा त्यसको मतलब ‘सस्तो’ हुन जान्छ?' ;
Un
In
Im
Il
''Perfect' को विपरीत शब्द के हुन्छ?' ;
Unperfect
Inperfect
Imperfect
Ilperfect
'Successful मा कुन चाँहि उपसर्ग जोड्दा त्यसको मतलब ‘असफल’ हुन जान्छ?' ;
Un
In
Im
Il
'Polite को विपरीत शब्द के हुन्छ?' ;
Unpolite
Inpolite
Impolite
Ilpolite
'Believable मा कुन चाँहि उपसर्ग जोड्दा त्यसको मतलब ‘अविश्वसनीय' हुन जान्छ? ' ;
Un
In
Im
Il
'Dependent को विपरीत शब्द के हुन्छ?' ;
Undependent
Independent
Imdependent
Ildependent
'Possible मा कुन चाँहि उपसर्ग जोड्दा त्यसको मतलब ‘असम्भव’ हुन जान्छ? ' ;
Un
In
Im
Il
मिसिंग शब्द छनौट गरेर, रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
Professional is the opposite of ______
Unprofessional
Improfessional
Inprofessional
Ilprofessional
मिसिंग शब्द छनौट गरेर, रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
Logical is the opposite of ______
Ilogical
Inlogical
Illogical
Unlogical
मिसिंग शब्द छनौट गरेर, रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
Convenient is the opposite of ______
Unconvenient
Inconvenient
Ilconvenient
Imconvenient
मिसिंग शब्द छनौट गरेर, रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
Intelligent is the opposite of ______
Unintelligent
Inintelligent
Ilintelligent
Imintelligent
मिसिंग शब्द छनौट गरेर, रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
Efficient is the opposite of ______
Unefficient
Ilefficient
Inefficient
Imefficient
'A person who can't wait, is?' ;
Unpatient
Inpatient
Ilpatient
Impatient
'A person who is not friendly, is called?' ;
Unfriendly
Infriendly
Ilfriendly
Imfriendly
'A person who is not practical, is called?' ;
Unpractical
Inpractical
Impractical
Ilpractical
'A person who is not fortunate, is called?' ;
Unfortunate
Infortunate
Imfortunate
Ilfortunate
'A place that is not safe, is?' ;
Unsafe
Insafe
Ilsafe
Imsafe
'A person who is not active, is called?' ;
Unactive
Inactive
Ilactive
Imactive
=
!
सुन्नुहोस्
टिप
अर्को शब्द