Synonyms: पर्यायवाची शब्द
try Again
Tip1:hello
Lesson 158
Synonyms: पर्यायवाची शब्द
'दिएको शब्दहरू मध्येबाट त्यो शब्द छनौट गर्नुहोस् जसको अर्थ बाकी तीन शब्दहरू भन्दा फरक होस्.' ;
Happy
Pleased
Moody
Glad
'दिएको शब्दहरू मध्येबाट त्यो शब्द छनौट गर्नुहोस् जसको अर्थ बाकी तीन शब्दहरू भन्दा फरक होस्. ' ;
Clever
Intelligent
Bright
Stupid
'दिएको शब्दहरू मध्येबाट त्यो शब्द छनौट गर्नुहोस् जसको अर्थ बाकी तीन शब्दहरू भन्दा फरक होस्. ' ;
Pricey
Expensive
Cheap
Costly
'दिएको शब्दहरू मध्येबाट त्यो शब्द छनौट गर्नुहोस् जसको अर्थ बाकी तीन शब्दहरू भन्दा फरक होस्. ' ;
Swift
Slow
Quick
Fast
'दिएको शब्दहरू मध्येबाट त्यो शब्द छनौट गर्नुहोस् जसको अर्थ बाकी तीन शब्दहरू भन्दा फरक होस्. ' ;
Huge
Enormous
Massive
Minuscule
'दिएको शब्दहरू मध्येबाट त्यो शब्द छनौट गर्नुहोस् जसको अर्थ बाकी तीन शब्दहरू भन्दा फरक होस्. ' ;
Contemporary
Ancient
Antique
Old
'दिएको शब्दहरू मध्येबाट त्यो शब्द छनौट गर्नुहोस् जसको अर्थ बाकी तीन शब्दहरू भन्दा फरक होस्. ' ;
Pretty
Awful
Attractive
Gorgeous
'दिएको शब्दहरू मध्येबाट त्यो शब्द छनौट गर्नुहोस् जसको अर्थ बाकी तीन शब्दहरू भन्दा फरक होस्. ' ;
Crazy
Lunatic
Rational
Insane
'दिएको शब्दहरू मध्येबाट त्यो शब्द छनौट गर्नुहोस् जसको अर्थ बाकी तीन शब्दहरू भन्दा फरक होस्. ' ;
Healthy
Well
Ailing
Fit
'दिएको शब्दहरू मध्येबाट त्यो शब्द छनौट गर्नुहोस् जसको अर्थ बाकी तीन शब्दहरू भन्दा फरक होस्. ' ;
Industrious
Lazy
Diligent
Hard working
'दिएको शब्दहरू मध्येबाट त्यो शब्द छनौट गर्नुहोस् जसको अर्थ बाकी तीन शब्दहरू भन्दा फरक होस्. ' ;
Friendly
Affable
Impolite
Cordial
'दिएको शब्दहरू मध्येबाट त्यो शब्द छनौट गर्नुहोस् जसको अर्थ बाकी तीन शब्दहरू भन्दा फरक होस्. ' ;
Luminous
Radiant
Bright
Dingy
'दिएको शब्दहरू मध्येबाट त्यो शब्द छनौट गर्नुहोस् जसको अर्थ बाकी तीन शब्दहरू भन्दा फरक होस्. ' ;
Allow
Permit
Reject
Grant
'दिएको शब्दहरू मध्येबाट त्यो शब्द छनौट गर्नुहोस् जसको अर्थ बाकी तीन शब्दहरू भन्दा फरक होस्. ' ;
Answer
Question
Reply
Response
'दिएको शब्दहरू मध्येबाट त्यो शब्द छनौट गर्नुहोस् जसको अर्थ बाकी तीन शब्दहरू भन्दा फरक होस्. ' ;
Radical
Orthodox
Traditional
Conservative
'दिएको शब्दहरू मध्येबाट त्यो शब्द छनौट गर्नुहोस् जसको अर्थ बाकी तीन शब्दहरू भन्दा फरक होस्. ' ;
Aim
Claim
Purpose
Goal
'दिएको शब्दहरू मध्येबाट त्यो शब्द छनौट गर्नुहोस् जसको अर्थ बाकी तीन शब्दहरू भन्दा फरक होस्.' ;
Compute
Calculate
Consider
Tally
'दिएको शब्दहरू मध्येबाट त्यो शब्द छनौट गर्नुहोस् जसको अर्थ बाकी तीन शब्दहरू भन्दा फरक होस्.' ;
Fulfill
Halt
Accomplish
Complete
'दिएको शब्दहरू मध्येबाट त्यो शब्द छनौट गर्नुहोस् जसको अर्थ बाकी तीन शब्दहरू भन्दा फरक होस्.' ;
Filthy
Grimy
Speckless
Dirty
'दिएको शब्दहरू मध्येबाट त्यो शब्द छनौट गर्नुहोस् जसको अर्थ बाकी तीन शब्दहरू भन्दा फरक होस्.' ;
Dislocation
Movement
Displacement
Stagnant
'दिएको शब्दहरू मध्येबाट त्यो शब्द छनौट गर्नुहोस् जसको अर्थ बाकी तीन शब्दहरू भन्दा फरक होस्.' ;
Tiny
Large
Great
Big
'दिएको शब्दहरू मध्येबाट त्यो शब्द छनौट गर्नुहोस् जसको अर्थ बाकी तीन शब्दहरू भन्दा फरक होस्.' ;
Desire
Indifference
Want
Will
'दिएको शब्दहरू मध्येबाट त्यो शब्द छनौट गर्नुहोस् जसको अर्थ बाकी तीन शब्दहरू भन्दा फरक होस्.' ;
Negligence
Precaution
Caution
Care
'दिएको शब्दहरू मध्येबाट त्यो शब्द छनौट गर्नुहोस् जसको अर्थ बाकी तीन शब्दहरू भन्दा फरक होस्.' ;
Reveal
Unearth
Unravel
Conceal
=
!
सुन्नुहोस्
टिप
अर्को शब्द