എന്റെ അയൽവാസി : Simple present vs present progressive
try Again
Tip1:hello
Lesson 159
എന്റെ അയൽവാസി : Simple present vs present progressive
ടിപ്
Raj plays football every Tuesday = രാജ് എല്ലാ ചൊവ്വാഴ്ചകളിലും ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്നു
നമ്മൾ ഒരു സത്യത്തിനോ സ്ഥിരമായി ഉള്ള സംഭവങ്ങൾക്കോ 'Simple Present' ഉപയോഗിക്കുന്നു
Look! Raj is playing football right now = നോക്കൂ! രാജ് ഇപ്പോഴും ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്നു
നമ്മൾ 'Present Progressive' താൽക്കാലിക കാര്യങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നു
simple present present progressive / present continuous
I speak I am speaking
You speak You are speaking
He / she / it speaks He / she / it is speaking
We speak We are speaking
They speak They are speaking
Water boils at 100 degrees. The water is boiling now, so you can put in the pasta.
കാണാതായ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക
The film usually ______
start
starts
is starting
starting
കാണാതായ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക
I ______
go
am going
went
am go
'ഞാൻ പോകാൻ ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ ഉള്ള എന്റെ അയൽക്കാർ എന്നെ വട്ട് പിടിപ്പിക്കുന്നു' ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക;
I am thinking of moving, because right now my neighbours are driving me crazy!
I am thinking of moving, because right now my neighbours drive me crazy!
I am thinking of moving, because right now my neighbours is driving me crazy!
I am thinking of moving, because right now my neighbours are drive me crazy!
കാണാതായ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക
It's after midnight now, and I ______
am still trying
still trying
still try
am still try
കാണാതായ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക
People ______
are dancing and shout
are dancing and shouting
is dancing and shouting
is dance and shouts
'ഞാൻ അയൽക്കാരോട് പരാതി പറയുമ്പോൾ, അവർ ദേഷ്യപ്പെടുന്നു' ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക;
When I am complaining to the people next door, they get annoyed.
When I complain to the people next door, they are getting annoyed.
When I complain to the people next door, they get annoyed.
When I am complain to the people next door, they get annoyed.
കാണാതായ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക
They ______
does not
do not
are not
is not
'അതിനാൽ ആണ് ഞാൻ താമസിക്കാൻ ഒരു പുതിയ സ്ഥലം തിരയുന്നത്' ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക;
That's why I am look for a new place to live.
That's why I am looking for a new place to living.
That's why I looking for a new place to live.
That's why I am looking for a new place to live.
കാണാതായ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക
Aman ______
works
working
working is
work
കാണാതായ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക
Aman ______
works
work
is working
are working
കാണാതായ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക
Sia ______
loves
love
loving
are loving
'ഞാൻ അടുത്ത ആഴ്ച ഒരു പാർട്ടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നു ' ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക;
I is organizing a party next week.
I'm organize a party next week.
I organize a party next week.
I'm organizing a party next week.
കാണാതായ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക
He ______
is having
has
is have
have
കാണാതായ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക
I have to go now. It ______
gets
is getting
is get
are getting
'ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്നു' ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക;
I'm playing football right now.
I'm play football right now.
I plays football right now.
I play football right now.
ഞാൻ ഇപ്പോൾ സിനിമ കാണുന്നു
  • I
  • am
  • watch
  • a
  • watching
  • movie right now
  കാണാതായ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക
  It ______
  rains
  rain
  is raining
  are raining
  കാണാതായ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക
  Generally, it ______
  is raining
  rains
  is rain
  rain
  'നിങ്ങൾ ഇന്നുരാത്രി വരുന്നുവോ?' ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക;
  Is you coming tonight?
  Is you come tonight?
  Are you come tonight?
  Are you coming tonight?
  =
  !
  കേൾക്കുക
  ടിപ്
  അടുത്ത വാക്ക്