મારા પાડોશી : Simple present vs present progressive
try Again
Tip1:hello
Lesson 159
મારા પાડોશી : Simple present vs present progressive
ટીપ
Raj plays football every Tuesday = રાજ દર મંગળવારે ફૂટબોલ રમે છે
આપણે એક સામાન્ય સચ્ચાઈ અને નિયમિત રૂપ થી થવા વાળી ઘટનાઓ માટે 'Simple Present' નો ઉપયોગ કરીએ છીએ
Look! Raj is playing football right now = જુઓ! રાજ હજુ ફૂટબોલ રમી રહ્યો છે
આપણે 'Present Progressive' અસ્થાયી કાર્યો અથવા તે કાર્ય જે પ્રગતિ માં હોય, તેના માટે ઉપયોગ કરીએ છીએ
simple present present progressive / present continuous
i speak i am speaking
you speak you are speaking
he / she / it speaks he / she / it is speaking
we speak we are speaking
they speak they are speaking
water boils at 100 degrees. the water is boiling now, so you can put in the pasta.
ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો.
The film usually ______
start
starts
is starting
starting
ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો.
I ______
go
am going
went
am go
'હું જવા માટે વિચારી રહ્યો છુ, કારણ કે અત્યારે મારા પાડોશી મને પાગલ કરી રહ્યા છે ' નું અંગ્રેજી માં ભાષાંતર પસંદ કરો;
I am thinking of moving, because right now my neighbours are driving me crazy!
I am thinking of moving, because right now my neighbours drive me crazy!
I am thinking of moving, because right now my neighbours is driving me crazy!
I am thinking of moving, because right now my neighbours are drive me crazy!
ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો
It's after midnight now, and I ______
am still trying
still trying
still try
am still try
ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો
People ______
are dancing and shout
are dancing and shouting
is dancing and shouting
is dance and shouts
'જયારે હું પડોશીઓ ને ફરિયાદ કરું છુ, તો તેઓ નારાજ થઇ જાય છે ' નું અંગ્રેજી માં ભાષાંતર પસંદ કરો.;
When I am complaining to the people next door, they get annoyed.
When I complain to the people next door, they are getting annoyed.
When I complain to the people next door, they get annoyed.
When I am complain to the people next door, they get annoyed.
ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો.
They ______
does not
do not
are not
is not
'એટલે હું રહેવા માટે એક નવી જગ્યા ની તલાશ કરી રહ્યો છુ' નું અંગ્રેજી માં ભાષાંતર પસંદ કરો.;
That's why I am look for a new place to live.
That's why I am looking for a new place to living.
That's why I looking for a new place to live.
That's why I am looking for a new place to live.
ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો.
Aman ______
works
working
working is
work
ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો
Aman ______
works
work
is working
are working
ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો
Sia ______
loves
love
loving
are loving
'હું આગલા અઠવાડિયે એક પાર્ટી આયોજિત કરી રહ્યો છુ ' નું અંગ્રેજી માં ભાષાંતર પસંદ કરો.;
I is organizing a party next week.
I'm organize a party next week.
I organize a party next week.
I'm organizing a party next week.
ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો.
He ______
is having
has
is have
have
ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો.
I have to go now. It ______
gets
is getting
is get
are getting
'હું અત્યારે ફૂટબોલ રમી રહ્યો છુ.' નું અંગ્રેજી માં ભાષાંતર પસંદ કરો.;
I'm playing football right now.
I'm play football right now.
I plays football right now.
I play football right now.
હું અત્યારે ફિલ્મ જોઈ રહ્યો છુ
  • I
  • am
  • watch
  • a
  • watching
  • movie right now
  ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો.
  It ______
  rains
  rain
  is raining
  are raining
  ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો.
  Generally, it ______
  is raining
  rains
  is rain
  rain
  'શું તમે આજે રાત્રે આવી રહ્યા છો?' નું અંગ્રેજી માં ભાષાંતર પસંદ કરો;
  Is you coming tonight?
  Is you come tonight?
  Are you come tonight?
  Are you coming tonight?
  =
  !
  સાંભળો
  ટીપ
  આગળનો શબ્દ