माझे शेजारी: Simple present vs present progressive
try Again
Tip1:hello
Lesson 159
माझे शेजारी: Simple present vs present progressive
टिप
Raj plays football every Tuesday = राज दर मंगळवारी फुटबॉल खेळतो
आपण एक सामान्य सत्य आणि नियमित होणाऱ्या घटनांच्या साठी 'Simple Present' चा वापर करतो
Look! Raj is playing football right now = पहा! राज आता फुटबॉल खेळत आहे
आपण 'Present Progressive' तात्पुरती कार्ये किंवा जी कार्ये प्रगतीवर आहेत, त्यांच्यासाठी वापरले जाते
simple present present progressive / present continuous
i speak i am speaking
you speak you are speaking
he / she / it speaks he / she / it is speaking
we speak we are speaking
they speak they are speaking
water boils at 100 degrees. the water is boiling now, so you can put in the pasta.
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
The film usually ______
start
starts
is starting
starting
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
I ______
go
am going
went
am go
'मी जाण्याचा विचार करत आहे, कारण आता माझे शेजारी मला वेडे करत आहेत' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
I am thinking of moving, because right now my neighbours are driving me crazy!
I am thinking of moving, because right now my neighbours drive me crazy!
I am thinking of moving, because right now my neighbours is driving me crazy!
I am thinking of moving, because right now my neighbours are drive me crazy!
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
It's after midnight now, and I ______
am still trying
still trying
still try
am still try
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
People ______
are dancing and shout
are dancing and shouting
is dancing and shouting
is dance and shouts
'जेव्हा शेजाऱ्यांशी तक्रार करतो, तर ते नाराज होतात.' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
When I am complaining to the people next door, they get annoyed.
When I complain to the people next door, they are getting annoyed.
When I complain to the people next door, they get annoyed.
When I am complain to the people next door, they get annoyed.
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
They ______
does not
do not
are not
is not
'त्यामुळे मी राहण्यासाठी एक नवीन जागा शोधत आहे' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
That's why I am look for a new place to live.
That's why I am looking for a new place to living.
That's why I looking for a new place to live.
That's why I am looking for a new place to live.
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
Aman ______
works
working
working is
work
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
Aman ______
works
work
is working
are working
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
Sia ______
loves
love
loving
are loving
'मी पुढच्या आठवड्यात एक पार्टी आयोजित करत आहे' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
I is organizing a party next week.
I'm organize a party next week.
I organize a party next week.
I'm organizing a party next week.
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
He ______
is having
has
is have
have
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
I have to go now. It ______
gets
is getting
is get
are getting
'मी आता फुटबॉल खेळत आहे' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
I'm playing football right now.
I'm play football right now.
I plays football right now.
I play football right now.
मी आता चित्रपट पाहत आहे
  • I
  • am
  • watch
  • a
  • watching
  • movie right now
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  It ______
  rains
  rain
  is raining
  are raining
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  Generally, it ______
  is raining
  rains
  is rain
  rain
  'काय आपण आज रात्री येत आहात?' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
  Is you coming tonight?
  Is you come tonight?
  Are you come tonight?
  Are you coming tonight?
  =
  !
  ऐका
  टिप
  पुढील शब्द