To-be verb - is, am, are ର practice କରନ୍ତୁ
try Again
Tip1:hello
Lesson 16
To-be verb - is, am, are ର practice କରନ୍ତୁ
I=ମୁଁ
am=ଅଟେ
a=ଏକ
You=ଆପଣ
are=ହେଉଛନ୍ତି
a=ଏକ
ଡାଏଲଗ୍ ସୁଣନ୍ତୁ
Hi! I am . I am a teacher. I am from . I teach English.
ହାଏ ! ମୁଁ ଅଟେ. ମୁଁ ଏକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ. ମୁଁ ହେଉଛି ରୁ. ମୁଁ ଇଂରାଜୀ ପଢାଏ.


Good morning Miss !
ଗୁଡ୍ ମର୍ନିଙ୍ଗ ମିସ୍ !


Good morning! Welcome to the parent teacher meeting.
ଗୁଡ୍ ମର୍ନିଙ୍ଗ ! ପେରେନ୍ଟ୍-ଟିଚର ସଭା ରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ବାଗତ.


To-be verb Short form
I am I\m
We are We\re
You are You\re
They are They\re
He is He\s
She is She\s
It is It\s
ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ର ଚୟନ କରି, ଶୁନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୁରଣ କରନ୍ତୁ.
Excuse me! ______
Is
Am
Are
Do
'ହଁ, ମୁଁ ଅଟେ.' ର ଇଂରାଜୀ ରେ ସଠିକ୍ ଅନୁବାଦ ର ଚୟନ କରନ୍ତୁ. (1 ବିକଳ୍ପ ବାଛନ୍ତୁ);
Yes, I
Yes, I is
Yes, I are
Yes, I am
ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ର ଚୟନ କରି, ଶୁଣ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୁରଣ କରନ୍ତୁ
I ______
is
am
are
'ମୋର ନାମ ଅଟେ.' ର ଇଂରାଜୀ ରେ ସଠିକ୍ ଅନୁବାଦ ର ଚୟନ କରନ୍ତୁ. (1ବିକଳ୍ପ ବାଛନ୍ତୁ);
My name am .
My name are .
My name .
My name is .
ଡାଏଲଗ୍ ସୁଣନ୍ତୁ
Excuse me! Are you the teacher?
କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ! ଆପଣ କଣ ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ?


Yes I am, I am .
ହଁ ମୁଁ ଅଟେ, ମୁଁ ଅଟେ.


Good morning Miss ! My name is .
ଗୁଡ୍ ମର୍ନିଙ୍ଗ ମିସ୍ ମୋର ନାମ ଅଟେ.


Good Morning Mr. . Is your daughter?
ଗୁଡ୍ ମର୍ନିଙ୍ଗ ଶ୍ରୀ/ ମିଷ୍ଟର . କଣ ଆପଣଙ୍କର ଝିଅ ?


=
is=ଅଟେ
my=ମୋର
ଇଂରାଜୀ ରେ ଅନୁବାଦ କରନ୍ତୁ
ଝିଅ
ଇଂରାଜୀ ରେ ଅନୁବାଦ କରନ୍ତୁ
ନେହା ମୋର ଝିଅ ଅଟେ
ସଠିକ୍ ଶବ୍ଦ ର ଚୟନ କରି, ଶୁନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୁରଣ କରନ୍ତୁ
's bag ______
is
am
are
ଟିପ୍
This is my mother. Her name is = ୟେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ମାଁ. ତାଂକ ର ନାମ ଅଟେ
ଯେତେ ବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଥର ଜଣଙ୍କୁ ଆଉ ଜଣ ଙ୍କ ସାଂଗରେ ପରିଚିତ କରାନ୍ତି, ତେବେ This ର ବ୍ୟବହାର ହୁଏ he/she ର ନୁହଁ.
=
ସଠିକ୍ ଶବ୍ଦ ର ଚୟନ କରି, ଶୁନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୁରଣ କରନ୍ତୁ.
______
is
am
are
'ସେ ମୋର ଝିଅ ନୁହେଁ ' ର ଇଂରାଜୀ ରେ ସଠିକ୍ ଅନୁବାଦ ର ଚୟନ କରନ୍ତୁ. (1 ବିକଳ୍ପ ବାଛନ୍ତୁ);
She are not my daughter
She is not my daughter
She am not my daughter
She not my daughter
ସଠିକ୍ ଶବ୍ଦ ର ଚୟନ କରି, ଶୁନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୁରଣ କରନ୍ତୁ.
No, She ______
is
am
are
ଡାଏଲଗ୍ ଶୁଣନ୍ତୁ
Good morning Miss ! My name is .
ଗୁଡ୍ ମର୍ନିଙ୍ଗ ମିସ୍ ! ମୋର ନାମ ଅଟେ.


Good Morning Mr. . Is your daughter?
ଗୁଡ୍ ମର୍ନିଙ୍ଗ ଶ୍ରୀ . କଣ ଆପଣଙ୍କର ଝିଅ ?


No, is my grand daughter!
ନା, ମୋର ନାତୁଣୀ ଅଟେ!


'ମୁଁ ହେଉଛି / ମୁଁ ଅଟେ ' ର ଇଂରାଜୀ ରେ ସଠିକ୍ ଅନୁବାଦ ର ଚୟନ କରନ୍ତୁ. (1 ବିକଳ୍ପ ବାଛନ୍ତୁ);
I'am
I'm
I'm not
I are
'ସେ ହେଉଛି / ସେ ଅଟେ ' ର ଇଂରାଜୀ ରେ ସଠିକ୍ ଅନୁବାଦ ର ଚୟନ କରନ୍ତୁ. (1 ବିକଳ୍ପ ବାଛନ୍ତୁ);
She'is
She isn't
She're
She's
'ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି / ସେମାନେ ଅଟନ୍ତି ' ର ଇଂରାଜୀ ରେ ସଠିକ୍ ଅନୁବାଦ ର ଚୟନ କରନ୍ତୁ. (1 ବିକଳ୍ପ ବାଛନ୍ତୁ);
They'are
They're
They'r
They r
'ତୁମେ ହେଉଚ୍ଛ / ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ' ର ଇଂରାଜୀ ରେ ସଠିକ୍ ଅନୁବାଦ ର ଚୟନ କରନ୍ତୁ. (1ବିକଳ୍ପ ବାଛନ୍ତୁ);
You'are
You'r
You're
You aren't
'ଆମେ ହେଉଛୁ ' ର ଇଂରାଜୀ ରେ ସଠିକ୍ ଅନୁବାଦ ର ଚୟନ କରନ୍ତୁ. (1ବିକଳ୍ପ ବାଛନ୍ତୁ);
We're
We'r
We'are
We are not
ସଠିକ୍ ଶବ୍ଦ ର ଚୟନ କରି, ଶୁନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୁରଣ କରନ୍ତୁ.
The weather ______
is
am
are
ସଠିକ୍ ଶବ୍ଦ ର ଚୟନ କରି, ଶୁନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୁରଣ କରନ୍ତୁ.
Look there ______
is
am
are
ସଠିକ୍ ଶବ୍ଦ ର ଚୟନ କରି, ଶୁନ୍ୟା ସ୍ଥାନ ପୁରଣ କରନ୍ତୁ.
I ______
is
am
are
ସଠିକ୍ ଶବ୍ଦ ର ଚୟନ କରି ଶୁନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୁରଣ କରନ୍ତୁ.
and I ______
is
am
ସଠିକ୍ ଶବ୍ଦ ର ଚୟନ କରି, ଶୁନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୁରଣ କରନ୍ତୁ
's bag ______
is
am
=
!
ଶୁଣନ୍ତୁ
ଟିପ୍
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶବ୍ଦ