To-be verb - is, am, are practice
try Again
Tip1:hello
Lesson 16
To-be verb - is, am, are practice
I=म​
am=हूँ
a=एउटा
You=तपाई
are=हो
a=एक
डायलॉग सुन्नुहोस्
Hi! I am . I am a teacher. I am from . I teach English.
हाई! म हूँ. म एक शिक्षीका हूँ. म बाट हो. म अंग्रेज़ी पढाउछु.


Good morning Miss !
गुड मर्निंङ !


Good morning! Welcome to the parent teacher meeting.
गुड मर्निंङ! पेरेंट-टीचर (अभिभावक-शिक्षक) बैठक मा तपाईलाई स्वागत छ.


To-be verb Short form
I am I\m
We are We\re
You are You\re
They are They\re
He is He\s
She is She\s
It is It\s
उपयुक्त शब्द छनौट गरी रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
Excuse me! ______
Is
Am
Are
Do
'हो, म हो.' को अंग्रेज़ीमा सही अनुवाद छनौट गर्नुहोस्. (१ विकल्प छनौट गर्नुहोस्);
Yes, I
Yes, I is
Yes, I are
Yes, I am
उपयुक्त शब्द छनौट गरी रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
I ______
is
am
are
'मेरो नाम हो.' को अंग्रेज़ीमा सही अनुवाद छनौट गर्नुहोस्. (१ विकल्प छनौट गर्नुहोस्);
My name am .
My name are .
My name .
My name is .
डायलॉग सुन्नुहोस्
Excuse me! Are you the teacher?
क्षमा गर्नुहोस् ! के तपाइ शिक्षक हुनुहुन्छ​?


Yes I am, I am .
हो म हो, म हो.


Good morning Miss ! My name is .
गुड मॉर्निंग मिस ! मेरो नाम हो.


Good Morning Mr. . Is your daughter?
गुड मॉर्निंग श्री . के तपाइकी छोरी हुनुहुन्छ?


=
is=हो
my=मेरी
अंग्रेज़ी मा अनुवाद गर्नुहोस्.
छोरी
अंग्रेज़ी मा अनुवाद गर्नुहोस्.
नेहा मेरी छोरी हो.
उपयुक्त शब्द छनौट गरी रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
's bag ______
is
am
are
टिप
This is my mother. Her name is . = यिनी मेरी आमाँ हुन्. उहाको नाम हो.
जब तपाई कसैलाई कसै सँग पहिलो चोटी भेटाउनु हुन्छ​, तब​ 'this' प्रयोग हुन्छ​ 'he/she' होइन.
=
उपयुक्त शब्द छनौट गरी रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
______
is
am
are
'उनी मेरी छोरी होइन.' को अंग्रेज़ीमा सही अनुवाद छनौट गर्नुहोस्. (१ विकल्प छनौट गर्नुहोस्);
She are not my daughter.
She is not my daughter.
She am not my daughter.
She not my daughter.
उपयुक्त शब्द छनौट गरी रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
No, She ______
is
am
are
डायलॉग सुन्नुस्
Good morning Miss ! My name is .
गुड मर्निङ मिस ! मेरो नाम हो.


Good Morning Mr. . Is your daughter?
गुड मर्निङ श्री . के तपाईको छोरी हो?


No, is my grand daughter!
होइन, मेरो नातिनि हो?


'म हूँ.' को अंग्रेज़ीमा ठीक अनुवाद छनौट गर्नुहोस्. (१ विकल्प छनौट गर्नुहोस्);
I'am
I'm
I'm not
I are
'उनी हुन्' को अंग्रेज़ीमा ठीक अनुवाद छनौट गर्नुहोस्. (१ विकल्प छनौट गर्नुहोस्);
She'is
She isn't
She're
She's
'उनिहरु हो ' को अंग्रेज़ीमा ठीक अनुवाद छनौट गर्नुहोस्. (१ विकल्प छनौट गर्नुहोस्);
They'are
They're
They'r
They r
'तिमी हो/तपाई हो.' को अंग्रेज़ीमा ठीक अनुवाद छनौट गर्नुहोस्. (१ विकल्प छनौट गर्नुहोस्);
You'are
You'r
You're
You aren't
'हामी हौं.' को अंग्रेज़ीमा ठीक अनुवाद छनौट गर्नुहोस्. (१ विकल्प छनौट गर्नुहोस्);
We're
We'r
We'are
We are not.
उपयुक्त शब्द छनौट गरी रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
The weather ______
is
am
are
उपयुक्त शब्द छनौट गरी रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
Look there ______
is
am
are
उपयुक्त शब्द छनौट गरी रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
I ______
is
am
are
उपयुक्त शब्द छनौट गरी रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
and I ______
is
am
उपयुक्त शब्द छनौट गरी रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
's bag ______
is
am
=
!
सुन्नुहोस्
टिप
अर्को शब्द