ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿੱਖੋ : Noun, person, Adjective
try Again
Tip1:hello
Lesson 160
ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿੱਖੋ : Noun, person, Adjective
ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਸੁਣੋ
I went to an Art exhibition last week.
ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਇੱਕ ਕਲਾ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ.


I have never been to an art exhibition, what is it like?
ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਲਾ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?


A lot of artists put their work on display.
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ.


What sort of work?
ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ?


Some really artistic stuff like paintings, handicrafts, etc.
ਕੁਝ ਕਲਾਤਮਕ ਸਮਾਨ, ਜਿਵੇਂ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ, ਹਸਤਕਲਾ ਆਦਿ.


ਟਿਪ
=
Art = ਕਲਾ
Artist = ਕਲਾਕਾਰ
Artistic = ਕਲਾਤਮਕ
=
Artistic is an adjective; Art is a noun, and Artist is also a noun
'ਕਲਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਲਾਤਮਕ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਵਿਖਾਈ' ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ;
Artists show their artistic paintings in the art exhibition
Artistic showed their art paintings in the art exhibition
Art showed their artistic paintings in the art exhibition
Artists showed their artistic paintings in the art exhibition
ਮਿਸਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣ ਕੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰੋ
My friend is an amazing ______
photograph
photographer
photographic
photography
ਉਹ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹੇ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ
  • who impressed them
  • with his
  • photography skills
  • They went to a
  • photographer skills
  • photographer
  ਮਿਸਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣ ਕੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰੋ
  My love for ______
  photographic
  photography
  photograph
  photographer
  ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਸੁਣੋ
  What do you know about the Indian economy?
  ਤੁਸੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ?


  India is a mixed economy. It is a mix of capitalism and socialism.
  ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਰਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੈ. ਇਹ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੈ.


  What about the famous economists, what do you know about them?
  ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ?


  I know about Mr. Manmohan Singh, he served as the 14th Prime Minister of India
  ਮੈਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ 14ਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਸਨ


  What measures did he take for economic welfare?
  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰਥਕ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਕੀ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਸਨ?


  I don't know much about that.
  ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ.


  ਟਿਪ
  =
  Economy = ਆਰਥਿਕਤਾ (noun)
  Economist = ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ (noun)
  Economical = ਕਿਫਾਇਤੀ (adjective)
  Economic = ਆਰਥਕ(adjective)
  =
  ਮਿਸਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣ ਕੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰੋ
  Tata Nano is an ______
  economic
  economical
  economist
  ਮਿਸਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣ ਕੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰੋ
  Defence Minister Manohar Parrikar travels ______
  economy
  economics
  economist
  ਉਹ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰੀ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਫਾਇਤੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਇਆ
  • who improved India's
  • at economical rates
  • He was a great
  • economist
  • and made everything available
  • economy
  ਮਿਸਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣ ਕੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰੋ
  He manages the ______
  economic
  economist
  economy
  ਮਿਸਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣ ਕੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰੋ
  DDLJ was a ______
  music
  musical
  musician
  ਮਿਸਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣ ਕੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰੋ
  A.R. Rahman is a world-class ______
  musician
  music
  musical
  ਮਿਸਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣ ਕੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰੋ
  He contributed a lot to the ______
  musician
  music
  ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ੋਲੇ ਇੱਕ ਸੰਗੀਤਮਈ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਗਰ ਉਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਸੰਗੀਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਸੰਗੀਤ ਬਣਾਇਆ ਸੀ
  • film, but its
  • Although Sholay is not a
  • music
  • musicians
  • composed good
  • musical
  ਮਿਸਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣ ਕੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰੋ
  He is at a ______
  manage
  manager
  managerial
  ਮਿਸਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣ ਕੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰੋ
  They had a party yesterday and the ______
  managerial
  manage
  management
  ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਸੁਣੋ
  What do you do?
  ਤੁਸੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ?


  I work at a bank.
  ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ.


  What is your position?
  ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਜਾ ਕੀ ਹੈ?


  I am at a managerial position.
  ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਦਰਜੇ ਤੇ ਹਾਂ.


  What is your designation?
  ਤੁਹਾਡਾ ਅਹੁਦਾ ਕੀ ਹੈ?


  I am an Account manager.
  ਮੈਂ ਇੱਕ ਖਾਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹਾਂ.


  What are your qualifications?
  ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਕੀ ਹਨ?


  I am a Management graduate.
  ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਮੇਂਟ ਗਰੇਜੁਏਟ ਹਾਂ.


  'ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਪੁੰਨ ਸਨ' ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ;
  He took part in a competitors where competition from across the country came and they were very competitive
  He took part in a compete where competitors from across the country came and they were very competitive
  He took part in a competition where competitors from across the country came and they were very competitive
  He took part in a competitive where competitors from across the country came and they were very competition
  ਮਿਸਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣ ਕੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰੋ
  He has a ______
  competition
  competitive
  compete
  competitor
  ਮਿਸਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣ ਕੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰੋ
  He is a fierce ______
  competitor
  compete
  competitive
  ਮਿਸਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣ ਕੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰੋ
  He works in the Jewelry ______
  industrial
  industry
  industrialist
  ਮਿਸਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣ ਕੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰੋ
  He is not an ______
  industry
  industrial
  industrialist
  ਮਿਸਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣ ਕੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰੋ
  His house is in an ______
  industrial
  industry
  industrialist
  ਦਰਖਤ ਉਤਪਾਦਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦ ਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਉੱਗਦੇ ਹਨ
  • productive land
  • fruits and they
  • their products are
  • producers,
  • grow on a
  • Trees are
  ਮਿਸਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣ ਕੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰੋ
  You should do something ______
  product
  productive
  producer
  production
  ਮਿਸਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣ ਕੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰੋ
  She uses good ______
  production
  productive
  products
  ਮਿਸਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣ ਕੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰੋ
  He is a film ______
  producer
  production
  productive
  ਮਿਸਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣ ਕੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰੋ
  My uncle is into film ______
  produce
  production
  product
  =
  !
  ਸੁਣੋ
  ਟਿਪ
  ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ