வார்த்தைகள் எவ்வாறு உருவாக்குவது எனக் கற்றுகொள்ளுதல்: Noun, person, Adjective
try Again
Tip1:hello
Lesson 160
வார்த்தைகள் எவ்வாறு உருவாக்குவது எனக் கற்றுகொள்ளுதல்: Noun, person, Adjective
உரையாடல் கேளுங்கள்
I went to an Art exhibition last week.
நான் கடந்த வாரம் ஒரு கலை கண்காட்சிக்கு சென்றேன்.


I have never been to an art exhibition, what is it like?
நான் எந்த ஒரு கலை கண்காட்சிக்கும் சென்றதில்லை, அது எப்படியிருக்கும்?


A lot of artists put their work on display.
பல கலைஞர்கள் தங்களது வேலையை காட்சிக்கு வைத்திருப்பார்கள்


What sort of work?
என்ன வகையான வேலை?


Some really artistic stuff like paintings, handicrafts, etc.
சில கலை பொருட்களான ஓவியங்கள், கைவினைப் பொருட்கள் மற்றும் பல முதலியன.


குறிப்பு
=
Art = கலை
Artist = கலைஞர்
Artistic = கலையாற்றல்
=
Artistic is an adjective; Art is a noun, and Artist is also a noun
'கலைஞர்கள் கலை கண்காட்சியில் அவர்களுடைய கலைத்துவ ஓவியங்களை காட்டினார்கள்' உடைய ஆங்கில மொழி பெயர்ப்பு என்ன?;
Artists show their artistic paintings in the art exhibition
Artistic showed their art paintings in the art exhibition
Art showed their artistic paintings in the art exhibition
Artists showed their artistic paintings in the art exhibition
பொருத்தமான வார்த்தையைத் தேர்ந்தெடுத்து வெற்றிடங்களை நிரப்பவும்
My friend is an amazing ______
photograph
photographer
photographic
photography
அவர்கள் ஒரு புகைப்பட கலைஞரிடம் சென்றனர் எவர் தன்னுடைய கலைத் திறமையால் அவர்களை கவர்ந்து விட்டார். இந்த வாக்கியத்தை மொழி பெயர்க்கவும்.
  • who impressed them
  • with his
  • photography skills
  • They went to a
  • photographer skills
  • photographer
  பொருத்தமான வார்த்தையைத் தேர்ந்தெடுத்து வெற்றிடங்களை நிரப்பவும்
  My love for ______
  photographic
  photography
  photograph
  photographer
  உரையாடல் கேளுங்கள்
  What do you know about the Indian economy?
  உங்களுக்கு இந்திய பொருளாதாரத்தை பற்றி என்ன தெரியும்?


  India is a mixed economy. It is a mix of capitalism and socialism.
  இந்தியாவில் ஒரு கலப்புப் பொருளாதாரம் ஆகும். அது முதலாளித்துவம் மற்றும் சோசலிசம் கலந்த கலவையாகும்.


  What about the famous economists, what do you know about them?
  பிரபல பொருளாதார நிபுணர்கள், உங்களுக்கு அவர்களை பற்றி என்ன தெரியும்?


  I know about Mr. Manmohan Singh, he served as the 14th Prime Minister of India
  எனக்கு இந்தியாவின் 14 வது பிரதமராக சேவையாற்றியுள்ள திரு மன்மோகன் சிங் பற்றி தெரியும்


  What measures did he take for economic welfare?
  அவர் பொருளாதார நலனுக்காக என்ன நடவடிக்கைகளை எடுத்தார்?


  I don't know much about that.
  அதைப்பற்றி எனக்கு அதிகம் தெரியாது.


  குறிப்பு
  =
  Economy = பொருளாதாரம் (noun)
  Economist = பொருளாதார நிபுணர் (noun)
  Economical = பொருளாதார (adjective)
  Economic = பொருளியல் (adjective)
  =
  பொருத்தமான வார்த்தையைத் தேர்ந்தெடுத்து வெற்றிடங்களை நிரப்பவும்
  Tata Nano is an ______
  economic
  economical
  economist
  பொருத்தமான வார்த்தையைத் தேர்ந்தெடுத்து வெற்றிடங்களை நிரப்பவும்
  Defence Minister Manohar Parrikar travels ______
  economy
  economics
  economist
  அவர் இந்திய பொருளாதாரத்தில் முன்னேற்றம் மற்றும் அனைத்து மதிப்பு விகிதங்கள் கிடைக்கும் விதத்தில் செய்த ஒரு பெரிய பொருளாதார வல்லுநர் ஆவார். இந்த வாக்கியத்தை மொழி பெயர்க்கவும்.
  • who improved India's
  • at economical rates
  • He was a great
  • economist
  • and made everything available
  • economy
  பொருத்தமான வார்த்தையைத் தேர்ந்தெடுத்து வெற்றிடங்களை நிரப்பவும்
  He manages the ______
  economic
  economist
  economy
  பொருத்தமான வார்த்தையைத் தேர்ந்தெடுத்து வெற்றிடங்களை நிரப்பவும்
  DDLJ was a ______
  music
  musical
  musician
  பொருத்தமான வார்த்தையைத் தேர்ந்தெடுத்து வெற்றிடங்களை நிரப்பவும்
  A.R. Rahman is a world-class ______
  musician
  music
  musical
  பொருத்தமான வார்த்தையைத் தேர்ந்தெடுத்து வெற்றிடங்களை நிரப்பவும்
  He contributed a lot to the ______
  musician
  music
  ஷோலே ஒரு இசைத் திரைப்படம் அல்ல என்றாலும் அதன் இசை கலைஞர்கள் நன்றாக இசையமைத்திருந்தார்கள். இந்த வாக்கியத்தை மொழி பெயர்க்கவும்.
  • film, but its
  • Although Sholay is not a
  • music
  • musicians
  • composed good
  • musical
  பொருத்தமான வார்த்தையைத் தேர்ந்தெடுத்து வெற்றிடங்களை நிரப்பவும்
  He is at a ______
  manage
  manager
  managerial
  பொருத்தமான வார்த்தையைத் தேர்ந்தெடுத்து வெற்றிடங்களை நிரப்பவும்
  They had a party yesterday and the ______
  managerial
  manage
  management
  உரையாடல் கேளுங்கள்
  What do you do?
  நீங்கள் என்ன செய்கிறீர்கள்?


  I work at a bank.
  நான் ஒரு வங்கியில் வேலை செய்கிறேன் .


  What is your position?
  அங்கு நீங்கள் என்னவாக இருக்கிறீர்கள்?


  I am at a managerial position.
  நான் ஒரு நிர்வாக மட்டத்தில் இருக்கிறேன்.


  What is your designation?
  உங்கள் பதவி என்ன?


  I am an Account manager.
  நான் ஒரு கணக்கு மேலாளர்.


  What are your qualifications?
  உங்கள் தகுதிகள் என்ன?


  I am a Management graduate.
  நான் ஒரு மேலாண்மை பட்டதாரி.


  'அவன் பங்கு எடுத்துக் கொண்ட போட்டிக்கு நாடு முழுவதும் இருந்து போட்டியாளர்கள் வந்தார்கள் மற்றும் அவர்கள் போட்டித்திறன் மிகுந்தவர்களாவார்கள்' உடைய ஆங்கில மொழி பெயர்ப்பு என்ன?;
  He took part in a competitors where competition from across the country came and they were very competitive
  He took part in a compete where competitors from across the country came and they were very competitive
  He took part in a competition where competitors from across the country came and they were very competitive
  He took part in a competitive where competitors from across the country came and they were very competition
  பொருத்தமான வார்த்தையைத் தேர்ந்தெடுத்து வெற்றிடங்களை நிரப்பவும்
  He has a ______
  competition
  competitive
  compete
  competitor
  சரியான வார்த்தையை தேர்ந்து எடுத்து வெற்றிடங்களை நிரப்பவும்
  He is a fierce ______
  competitor
  compete
  competitive
  சரியான வார்த்தையை தேர்ந்து எடுத்து வெற்றிடங்களை நிரப்பவும்
  He works in the Jewelry ______
  industrial
  industry
  industrialist
  சரியான வார்த்தையை தேர்ந்து எடுத்து வெற்றிடங்களை நிரப்பவும்
  He is not an ______
  industry
  industrial
  industrialist
  சரியான வார்த்தையை தேர்ந்து எடுத்து வெற்றிடங்களை நிரப்பவும்
  His house is in an ______
  industrial
  industry
  industrialist
  மரங்கள் உற்பத்தித் திறன் கொண்டவை, அவைகளின் தயாரிப்பு பழங்கள் மற்றும் அவைகள் வளமான நிலத்தில் வளரும். இந்த வாக்கியத்தை மொழி பெயர்க்கவும்.
  • productive land
  • fruits and they
  • their products are
  • producers,
  • grow on a
  • Trees are
  சரியான வார்த்தையை தேர்ந்து எடுத்து வெற்றிடங்களை நிரப்பவும்
  You should do something ______
  product
  productive
  producer
  production
  சரியான வார்த்தையை தேர்ந்து எடுத்து வெற்றிடங்களை நிரப்பவும்...
  She uses good ______
  production
  productive
  products
  சரியான வார்த்தையை தேர்ந்து எடுத்து வெற்றிடங்களை நிரப்பவும்
  He is a film ______
  producer
  productive
  production
  சரியான வார்த்தையை தேர்ந்து எடுத்து வெற்றிடங்களை நிரப்பவும்
  My uncle is into film ______
  produce
  production
  product
  =
  !
  கேளுங்கள்
  குறிப்பு
  அடுத்த வார்த்தை