വാക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിക്കുക : Noun, person, Adjective
try Again
Tip1:hello
Lesson 160
വാക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിക്കുക : Noun, person, Adjective
ഡയലോഗ് കേൾക്കുക
I went to an Art exhibition last week.
കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാൻ ഒരു കലാ പ്രദർശനത്തിനു പോയിരുന്നു


I have never been to an art exhibition, what is it like?
ഞാൻ ഇതുവരെ കലാപ്രദർശനത്തിനു പോയിട്ടില്ല, അത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാകും?


A lot of artists put their work on display.
പല കലാകാരന്മാരും അവരുടെ പ്രവർത്തനം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു.


What sort of work?
ഏത് തരത്തിൽ ഉള്ളത്?


Some really artistic stuff like paintings, handicrafts, etc.
പെയിന്റിംഗ്, കരകൌശലം പോലെയുള്ള ചില കലകൾ.


ടിപ്
=
Art = കല
Artist = കലാകാരൻ
Artistic = കലാപരമായ
=
Artistic is an adjective; Art is a noun, and Artist is also a noun
'എക്സിബിഷനിൽ കലാകാരന്മാർ അവരുടെ കലാപരമായ പെയിന്റിങ്ങ് കാണിച്ചു' ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക;
Artists show their artistic paintings in the art exhibition
Artistic showed their art paintings in the art exhibition
Art showed their artistic paintings in the art exhibition
Artists showed their artistic paintings in the art exhibition
കാണാതായ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക
My friend is an amazing ______
photograph
photographer
photographic
photography
അവർ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫറുടെ അടുത്ത് പോയി അയാൾ തന്റെ ഫോട്ടോകൾ കൊണ്ട് അവരെ സ്വാധീനിച്ചു
  • who impressed them
  • with his
  • photography skills
  • They went to a
  • photographer skills
  • photographer
  കാണാതായ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക
  My love for ______
  photographic
  photography
  photograph
  photographer
  ഡയലോഗ് കേൾക്കുക
  What do you know about the Indian economy?
  നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യൻ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ച് എന്ത് അറിയാം?


  India is a mixed economy. It is a mix of capitalism and socialism.
  ഇന്ത്യ ഒരു സമ്മിശ്ര വ്യവസ്ഥയാണ്. ഇത് മുതലാളിത്തത്തിന്റെയും സോഷ്യലിസത്തിന്റെയും ഒരു മിശ്രിതം ആണ്.


  What about the famous economists, what do you know about them?
  നിങ്ങൾക്ക് പ്രശസ്തരായ സാമ്പത്തിക വിദഗ്ഥന്മാരെക്കുറിച്ച് അറിയാമോ?


  I know about Mr. Manmohan Singh, he served as the 14th Prime Minister of India
  എനിക്ക് ശ്രീ മൻമോഹൻ സിംഗിനെ അറിയാം, അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയുടെ 14 - ാമത് പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരുന്നു


  What measures did he take for economic welfare?
  എന്താണ് അദ്ദേഹം സാമ്പത്തിക ക്ഷേമത്തിന് എടുത്ത നടപടികൾ?


  I don't know much about that.
  അതെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് നന്നായി അറിയില്ല.


  ടിപ്
  =
  Economy = സമ്പദ്‌ഘടന (noun)
  Economist = സാമ്പത്തിക വിദഗ്‌ദ്ധന്‍ (noun)
  Economical = മിതവ്യയമായ (adjective)
  Economic = സാമ്പത്തികമായ (adjective)
  =
  കാണാതായ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക
  Tata Nano is an ______
  economic
  economical
  economist
  കാണാതായ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക
  Defence Minister Manohar Parrikar travels ______
  economy
  economics
  economist
  ഇന്ത്യൻ സാമ്പത്തികാവസ്ഥ മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ ലഭ്യമാക്കിത്തരികയും ചെയ്ത ഒരു വലിയ സാമ്പത്തിക വിദഗ്‌ദ്ധന്‍ ആയിരുന്നു, അദ്ദേഹം.
  • who improved India's
  • at economical rates
  • He was a great
  • economist
  • and made everything available
  • economy
  കാണാതായ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക
  He manages the ______
  economic
  economist
  economy
  കാണാതായ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക
  DDLJ was a ______
  music
  musical
  musician
  കാണാതായ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക
  A.R. Rahman is a world-class ______
  musician
  music
  musical
  കാണാതായ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക
  He contributed a lot to the ______
  musician
  music
  ഷോലെ ഒരു സംഗീതചിത്രമല്ലായിരുന്നു എന്നാൽ സിനിമയുടെ സംഗീതജ്ഞന്‍മാർ നല്ല സംഗീതം ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു
  • film, but its
  • Although Sholay is not a
  • music
  • musicians
  • composed good
  • musical
  കാണാതായ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക
  He is at a ______
  manage
  manager
  managerial
  കാണാതായ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക
  They had a party yesterday and the ______
  managerial
  manage
  management
  ഡയലോഗ് കേൾക്കുക
  What do you do?
  നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു?


  I work at a bank.
  ഞാൻ ബാങ്കിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു.


  What is your position?
  നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനം എന്താണ്?


  I am at a managerial position.
  ഞാൻ ഒരു മാനേജീരിയൽ തലത്തിൽ ആണ്.


  What is your designation?
  നിങ്ങളുടെ പദവി എന്താണ്?


  I am an Account manager.
  ഞാൻ ഒരു അക്കൗണ്ട് മാനേജരാണ്.


  What are your qualifications?
  നിങ്ങളുടെ യോഗ്യതകൾ എന്തൊക്കെയാണ്?


  I am a Management graduate.
  ഞാൻ ഒരു മാനേജ്മെന്റ് ബിരുദധാരിയാണ്.


  'അവൻ ഒരു മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്തു അതിൽ രാജ്യത്തിന്റെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും ആളുകൾ പങ്കെടുത്തിരുന്നു, അത് വളരെ വാശിയേറിയ മത്സരം ആയിരുന്നു' ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക;
  He took part in a competitors where competition from across the country came and they were very competitive
  He took part in a compete where competitors from across the country came and they were very competitive
  He took part in a competition where competitors from across the country came and they were very competitive
  He took part in a competitive where competitors from across the country came and they were very competition
  കാണാതായ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക
  He has a ______
  competition
  competitive
  compete
  competitor
  കാണാതായ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക
  He is a fierce ______
  competitor
  compete
  competitive
  കാണാതായ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക
  He works in the Jewelry ______
  industrial
  industry
  industrialist
  കാണാതായ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക
  He is not an ______
  industry
  industrial
  industrialist
  കാണാതായ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക
  His house is in an ______
  industrial
  industry
  industrialist
  മരങ്ങൾ ഉല്പാദകരാണ്; അവയുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഫലങ്ങൾ ആണ്, അവ നല്ല വിളനിലത്തു വളരുന്നു
  • productive land
  • fruits and they
  • their products are
  • producers,
  • grow on a
  • Trees are
  കാണാതായ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക
  You should do something ______
  product
  productive
  producer
  production
  കാണാതായ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക
  She uses good ______
  production
  productive
  products
  കാണാതായ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക
  He is a film ______
  producer
  productive
  production
  കാണാതായ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക
  My uncle is into film ______
  produce
  production
  product
  =
  !
  കേൾക്കുക
  ടിപ്
  അടുത്ത വാക്ക്