शब्द बनविण्यास शिका: Noun, person, Adjective
try Again
Tip1:hello
Lesson 160
शब्द बनविण्यास शिका: Noun, person, Adjective
संवाद ऐका
I went to an Art exhibition last week.
मी मागील आठवड्यात कला प्रदर्शनी मध्ये गेलो होतो.


I have never been to an art exhibition, what is it like?
मी एक कला प्रदर्शनी मध्ये कधी गेलो नाही, ती कशी असते?


A lot of artists put their work on display.
पुष्कळ कलाकार आपल्या कामाचे प्रदर्शन करतात.


What sort of work?
कोणत्या प्रकारचे काम?


Some really artistic stuff like paintings, handicrafts, etc.
काही कलात्मक सामान, जसे चित्रकला, हस्तकला इत्यादी.


टिप
=
Art = कला
Artist = कलाकार
Artistic = कलात्मक
=
Artistic is an adjective; Art is a noun, and Artist is also a noun
'कला प्रदर्शनी मध्ये कलाकारांनी कलात्मक चित्रकला दाखवली.' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
Artists show their artistic paintings in the art exhibition
Artistic showed their art paintings in the art exhibition
Art showed their artistic paintings in the art exhibition
Artists showed their artistic paintings in the art exhibition
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
My friend is an amazing ______
photograph
photographer
photographic
photography
ते एक फोटो काढणाऱ्याकडे गेले ज्याने आपल्या फोटो काढण्याच्या कलेने त्यांना प्रभावित केले
  • who impressed them
  • with his
  • photography skills
  • They went to a
  • photographer skills
  • photographer
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  My love for ______
  photographic
  photography
  photograph
  photographer
  संवाद ऐका
  What do you know about the Indian economy?
  भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या बाबतीत आपल्याला काय माहिती आहे?


  India is a mixed economy.
  It is a mix of capitalism and socialism.
  भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था आहे.
  हा भांडवलशाही आणि समाजवादाचे एक मिश्रण आहे.


  What about the famous economists, what do you know about them?
  आणि प्रसिद्ध अर्थशाश्त्रज्ञांच्या बाबतीत, आपण त्यांच्याविषयी काय जाणता?


  I know about Mr. Manmohan Singh, he served as the 14th Prime Minister of India
  मला श्री मनमोहन सिंह च्या विषयी माहित आहे, ते भारताचे 14 वे प्रधानमंत्री होते


  What measures did he take for economic welfare?
  त्यांनी आर्थिक कल्याणासाठी काय उपाय केले होते?


  I don't know much about that.
  मला या बाबतीत जास्त माहित नाही.


  टिप
  =
  Economy = अर्थव्यवस्था (noun)
  Economist = अर्थशास्त्रज्ञ (noun)
  Economical = किफायतशीर (adjective)
  Economic = आर्थिक (adjective)
  =
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  Tata Nano is an ______
  economic
  economical
  economist
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  Defence Minister Manohar Parrikar travels ______
  economy
  economics
  economist
  ते एक महान अर्थशास्त्रज्ञ होते ज्यांनी भारताची अर्थव्यवस्था सुधारली आणि सर्व काही किफायतशीर दरात उपलब्ध केले
  • who improved India's
  • at economical rates
  • He was a great
  • economist
  • and made everything available
  • economy
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  He manages the ______
  economic
  economist
  economy
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  DDLJ was a ______
  music
  musical
  musician
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  A.R. Rahman is a world-class ______
  musician
  music
  musical
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  He contributed a lot to the ______
  musician
  music
  जरीही शोले एक संगीतात्मक चित्रपट नाही पण त्या चित्रपटाच्या संगीतकारांनी चांगले संगीत बनवले होते
  • film, but its
  • Although Sholay is not a
  • music
  • musicians
  • composed good
  • musical
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  He is at a ______
  manage
  manager
  managerial
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  They had a party yesterday and the ______
  managerial
  manage
  management
  संवाद ऐका
  What do you do?
  आप क्या करते हो?


  I work at a bank.
  मी एका बँकेत नोकरी करतो.


  What is your position?
  आपले पद काय आहे?


  I am at a managerial position.
  मी एका व्यवस्थापकीय पदावर आहे.


  What is your designation?
  आपला हुद्दा काय आहे?


  I am an Account manager.
  मी एक खाते व्यवस्थापक आहे.


  What are your qualifications?
  आपल्या योग्यता काय आहेत?


  I am a Management graduate.
  मी एक व्यवस्थापन पदवीधर आहे.


  'त्याने एका प्रतियोगितेत भाग घेतला जिथे देशभरातील प्रतियोगी आले होते आणि ते खूपच स्पर्धात्मक होते' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
  He took part in a competitors where competition from across the country came and they were very competitive
  He took part in a compete where competitors from across the country came and they were very competitive
  He took part in a competition where competitors from across the country came and they were very competitive
  He took part in a competitive where competitors from across the country came and they were very competition
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  He has a ______
  competition
  competitive
  compete
  competitor
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  He is a fierce ______
  competitor
  compete
  competitive
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  He works in the Jewelry ______
  industrial
  industry
  industrialist
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  He is not an ______
  industry
  industrial
  industrialist
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  His house is in an ______
  industrial
  industry
  industrialist
  वृक्ष उत्पादक असतात, त्यांचे उत्पादन फळ असते आणि ते सुपीक जमिनीत उगवतात
  • productive land
  • fruits and they
  • their products are
  • producers,
  • grow on a
  • Trees are
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  You should do something ______
  product
  productive
  producer
  production
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  She uses good ______
  production
  productive
  products
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  He is a film ______
  producer
  productive
  production
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  My uncle is into film ______
  produce
  production
  product
  =
  !
  ऐका
  टिप
  पुढील शब्द