व्यवहार र बानी बारे कुराकानी: Using would
try Again
Tip1:hello
Lesson 161
व्यवहार र बानी बारे कुराकानी: Using would
टिप
I used to have long hair when I was a child. = म बच्चा हुंदा मेरो कपाल लामो हुने गर्थ्यो.

Used to अतीतको स्थिती, बानी, वा दोह्राएर गर्ने कार्यहरू संकेत गर्दछ.
केही जुन अतीतमा नियमित थियो, तर अब छैन.
=
टिप
Every Saturday, I would go on a long bike ride. = हरेक शनिबार, म एउटा लामो बाइकको सवारीमा जान्थे.
Every Saturday, I used to go on a long bike ride. = हरेक शनिबार, म एउटा लामो बाइकको सवारीमा जान्थे.
Action verbs संग 'would' र 'used to' दुवै सम्भव छ. तर 'state' वा स्थिती (have, hate, love) संग केवल 'used to' को प्रयोग हुन्छ.

मिसिंग शब्द छनौट गरेर, रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
Rahul ______
would
use to
used to
wouldn't
मिसिंग शब्द छनौट गरेर, रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
I ______
wouldn't
would
use to
used to
'म बच्चा हुंदा हामीसंग एउटा कुकुर हुने गर्थ्यो.' को अंग्रेज़ीमा अनुवाद छनौट गर्नुहोस्.;
When I was a child, we used to have a dog.
When I was a child, we use to have a dog.
When I was a child, we will have a dog.
When I was a child, we have a dog.
मिसिंग शब्द छनौट गरेर, रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
As a student, he never ______
will have
would
use to
used to
मिसिंग शब्द छनौट गरेर, रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
Did you ______
used to
use to
would
wouldn't
'यहाँ कहिले पनि कफीको पसल हुंने गर्दैन थियो.' को अंग्रेज़ीमा अनुवाद छनौट गर्नुहोस्.;
There never use to be a coffee shop here.
There never would be a coffee shop here.
There never used to be a coffee shop here.
There never wouldn't be a coffee shop here.
मिसिंग शब्द छनौट गरेर, रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
My dad ______
would to be
would
would to
is
मिसिंग शब्द छनौट गरेर, रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
My mother ______
use to
used to
would
wouldn't
'उनिहरुको विवाहको शुरुवातमा, उनिहरु धेरै खुशी हुने गर्थे.' को अंग्रेज़ीमा अनुवाद छनौट गर्नुहोस्.;
At the beginning of their married life, they used to be very happy.
At the beginning of their married life, they would be very happy.
At the beginning of their married life, they use to be very happy.
At the beginning of their married life, they used be very happy.
मिसिंग शब्द छनौट गरेर, रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
On Sundays, my parents ______
would be take
would to be take
would take
would to
मिसिंग शब्द छनौट गरेर, रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
The children ______
would to
would
would be
would to be
मिसिंग शब्द छनौट गरेर, रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
People spend a lot of time watching Television these days, but when we were young, we ______
used to be
used to
use to
used be
मिसिंग शब्द छनौट गरेर, रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
Lots of women go to work nowadays, but earlier, women ______
used to
use to
used to be
wouldn't
टिप
That's typical of you.
You would never be on time.
= त्यो तिम्रो बानी हो. तिमी कहिल्यै समयमा आउदैन.
तपाईं 'would' को प्रयोग कसैको खराब बानी बताउनको लागि गर्न सक्नु हुन्छ.
He said he didn't like the food.
Well, he would criticize everything, wouldn't he?
= उसले भन्यो की उसलाई खाना मनपरेन. हुनपनि उसले सबै चिजहरूको आलोचना गर्छ, होईन र?
यस 'would' को प्रयोग अक्सर आलोचनाको लागि हुन्छ.
मिसिंग शब्द छनौट गरेर, रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
They complained about the service, but they ______
wouldn't do
do would
would do
would be do
मिसिंग शब्द छनौट गरेर, रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
Neha has already gone. That's exactly like her! She ______
wait wouldn't
wouldn't wait
wouldn't waited
will not wait
मिसिंग शब्द छनौट गरेर, रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
You would forget to call me, ______
wouldn't you
will you
used to
you would
=
!
सुन्नुहोस्
टिप
अर्को शब्द